LASTEST NEWS

21 ก.พ. 2567กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด วันจันทร์ใส่เสื้อเหลือง วันอังคารแต่งชุดข้าราชการ 21 ก.พ. 2567สพม.กำแพงเพชร เฮ! สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ขอใช้บ้ญชีครูผู้ช่วย 17 อัตรา 21 ก.พ. 2567โรงเรียนอนุบาลโสธิญา รับสมัครครู (หลายอัตรา) เงินเดือน 15,000.-บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ 21 ก.พ. 2567โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครู 3 อัตรา เงินเดือน 15,050 - 17,690 บาท ตั้งแต่บัดนี้ –  5 มีนาคม 2567 ยกเว้นวันหยุดราชการ 20 ก.พ. 2567โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 3 มี.ค.2567 20 ก.พ. 2567ครม.ไฟเขียวศธ.เช่าอุปกรณ์หนุนการสอนครู-นักเรียน นำร่องแจกแท็บเล็ตเด็กมัธยมปลาย 6 แสนกว่าคน 20 ก.พ. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1146 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) 20 ก.พ. 2567ด่วนที่สุด เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน 20 ก.พ. 2567สพฐ.เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รับสมัคร 14-20 มี.ค.2567 19 ก.พ. 2567โครงการทุนเอราวัณ ปีการศึกษา 2567 มาแล้ว เรียนจบได้บรรจุเป็นข้าราชการครูทันที! สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567 

ผลงานงานวิจัย นายณัฐฐศรัณฐ์ พรหมเผ่า

usericon

ชื่อเรื่อง    รูปแบบการบริหารความร่วมมือพหุภาคีเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำมิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ผู้วิจัย    นายณัฐฐศรัณฐ์ พรหมเผ่า
ปีที่จัดทำ    พ.ศ. 2565

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เพื่อสร้างรูปแบบ เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบ และเพื่อประเมินรูปแบบการบริหารความร่วมมือพหุภาคีเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำมิน โดยใช้วิธีการดำเนินการวิจัยและพัฒนา 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน จากแหล่งข้อมูลด้านเอกสาร ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมจำนวน 25 คน สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา จำนวน 7 คน และ สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวทางการบริหารความร่วมมือพหุภาคีเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา จำนวน 5 คน ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบ โดยยกร่างรูปแบบและจัดทำคู่มือการใช้รูปแบบ ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ พร้อมแก้ไขปรับปรุง โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 7 คน ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบ โดยผู้ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำรูปแบบไปปฏิบัติจริง รวม 25 คน และขั้นตอนที่ 4 การประเมินรูปแบบโดยครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนผู้ประกอบการในท้องถิ่น และผู้แทนพหุภาคีโรงเรียนบ้านน้ำมิน รวมจำนวน 35 คน ในปีการศึกษา 2565 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสรุปข้อมูล แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แบบประเมิน และแบบสะท้อนผล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เนื้อหาและสรุปข้อมูล
ผลการวิจัย สรุปได้ว่า
1. จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สรุปได้ว่า รูปแบบการบริหารความร่วมมือพหุภาคีเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำมิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ใช้ความเชื่อพื้นฐานและหลักการที่นำไปสู่การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมและพัฒนาทักษะกระบวนการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เปิดโอกาสให้พหุภาคีทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมดำเนินการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน โดยใช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อปรับปรุงการจัดการศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของพื้นที่ ทั้งนี้ในการบริหารความร่วมมือพหุภาคีควรมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายการทำงานร่วมกัน การระดมทรัพยากรมาใช้ได้อย่างเพียงพอ การสร้างแรงจูงใจและสร้างเสริมพลังความร่วมมือ และการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย
2. รูปแบบการบริหารความร่วมมือพหุภาคีเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำมิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พบว่า มี 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) ขอบเขตความร่วมมือ 4) กลไกความร่วมมือของพหุภาคี 5) กระบวนการบริหารความร่วมมือพหุภาคี 6) การประเมินผล 7) เงื่อนไขความสำเร็จ โดยกระบวนการบริหารความร่วมมือพหุภาคี มี 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ทบทวนพันธกิจและรวบรวมประเด็นปัญหา ขั้นที่ 2 วางแผนพัฒนาความร่วมมือ ขั้นที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ขั้นที่ 4 ดำเนินการขับเคลื่อนความร่วมมือ ขั้นที่ 5 ติดตามและประเมินผลความร่วมมือ ขั้นที่ 6 ร่วมรับผลประโยชน์จากความร่วมมือ และรูปแบบมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด
3. ผลการใช้รูปแบบการบริหารความร่วมมือพหุภาคีเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำมิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 สรุปได้ดังนี้
3.1    ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน/ภาคประชาสังคม เขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน ให้ความความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ และให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ด้านองค์ความหรือบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านอื่นๆ ในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนบ้านน้ำมินในระดับมาก
3.2    โรงเรียนบ้านน้ำมินมีการปฏิบัติด้านการจัดเตรียมปัจจัยบริหาร ด้านการจัดพื้นที่ฐานการเรียนรู้ ด้านการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ด้านการสร้างศูนย์การเรียนรู้ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ และด้านการติดตามและประเมินผล ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับฝึกปฏิบัติด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียน จำนวน 9 ฐานการเรียนรู้ โดยแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ คือ ภาพกิจกรรม
3.3    ผลการประเมินทักษะกระบวนการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำมิน โดยรวม พบว่า นักเรียนร้อยละ 96.65 มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับดีขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้
3.4    ผลการประเมินคุณลักษณะที่ดีและค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสมในการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมของนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำมิน พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดีและค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสมในการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 75.35 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้
4. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารความร่วมมือพหุภาคีเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำมิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2     สรุปได้ว่า รูปแบบโดยรวมมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเหมะสม และความถูกต้องอยู่ในระดับมากที่สุด
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^