LASTEST NEWS

29 พ.ค. 2567สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 ดูรายชื่อผู้สอบผ่านได้แล้ววันนี้!! 29 พ.ค. 2567“เพิ่มพูน” เผยยังไม่ได้ข้อยุติงบฯแจกแท็บเล็ต !!! รอสภาฯเคาะ 29 พ.ค. 2567ด่วน! ประกาศแล้ว !! เปิดสอบครูผู้ช่วย อาชีวะ (ว16) 2567 จำนวน 606 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 7-13 มิถุนายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 29 พ.ค. 2567ศธ. เดินหน้า เช่าไอแพด, แท็บเล็ต, โน๊ตบุ๊ก แจกนักเรียน – ครู 6 แสนเครื่อง ปี’68 29 พ.ค. 2567อาชีวะ เตรียมเปิดสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย 606 อัตรา รับสมัครออนไลน์ 7-13 มิ.ย.2567 28 พ.ค. 2567ดัน ผอ.รร.เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ปราบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา 28 พ.ค. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3216 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เรื่อง สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 28 พ.ค. 2567สพป.สระแก้ว เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 4-10 มิถุนายน 2567 (ไม่เว้นวันหยุดวันราชการ) 28 พ.ค. 2567“เพิ่มพูน” ฝากบอร์ดสทศ.ชุดใหม่คิดนอกกรอบ มุ่งเป้ายกระดับการทดสอบ 28 พ.ค. 2567ศธ.เตรียมตั้งผอ.รร.หรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นพนักงานจนท.ยึดบุหรี่ไฟฟ้า

รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม

usericon

ชื่อเรื่อง             : รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ผู้ประเมิน          : ศุภชัย อุ่นแก้ว
หน่วยงาน : โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ปีที่ประเมิน      : 2565

บทคัดย่อ
    การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 7 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 34 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 578 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 236 คน โดยการใช้สูตรในการกำหนดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 : 125) โดยกำหนดระดับค่าความเชื่อมั่นที่ 95% และได้ทำการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) แบบเป็นxxxส่วน รวมทั้งสิ้น จำนวน 877 คน ปีการศึกษา 2565 สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยประยุกต์ใช้การประเมินโครงการตามรูปแบบ CIPP MODEL วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งนำเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย

สรุปผลการประเมิน
    สรุปผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกดังนี้
    1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกภาพรวม พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อจำแนกผลการประเมินตามตัวชี้วัดซึ่งมี 2 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินและมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด
    2. ผลการประเมินด้านปัจจัยของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกภาพรวม พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อจำแนกผลการประเมินตามตัวชี้วัดซึ่งมี 4 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินและมีผลการประเมินส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก
    3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกภาพรวม พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อจำแนกผลการประเมินตามตัวชี้วัดซึ่งมี 7 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินและมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด
    4. ผลการประเมินด้านผลผลิต
4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกภาพรวม พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อจำแนกผลการประเมินตามตัวชี้วัดซึ่งมี 8 ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดผลผลิตนักเรียนที่โรงเรียน จำนวน 4 ตัวชี้วัด มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน เป็นตัวชี้วัดผลผลิตนักเรียนที่บ้าน จำนวน 4 ตัวชี้วัด มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านการประเมินตามเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด
4.2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกรายการ ได้แก่ การอดออม ประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่า ความรับผิดชอบ ความสามัคคี มีเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การเรียนรู้
ผลการประเมินภาพรวมของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาผลการประเมินทั้ง 4 ด้าน ด้านบริบท ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านปัจจัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน เมื่อจำแนกผลการประเมินตามตัวชี้วัดทั้ง 21 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์การประเมินจำนวน 21 ตัวชี้วัด โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 18 ตัวชี้วัด ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 3 ตัวชี้วัด

ultramantum 07 มิ.ย. 2566 เวลา 10:43 น. 0 196
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^