LASTEST NEWS

27 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 27 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 27 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 27 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.กาญจนบุรี เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 27 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.ลำปาง ลำพูน - ผลย้ายครู 2566 สพม.ลำปาง ลำพูน 27 ก.ย. 2566โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้- 5 ตุลาคม 2566 27 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.นครสวรรค์ - ผลย้ายครู 2566 สพม.นครสวรรค์ 27 ก.ย. 2566ครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่น 5 สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง ลดเหลื่อมล้ำในพื้นที่ห่างไกล เตรียมบรรจุ 1,500 โรงเรียน 27 ก.ย. 2566เสมา 2 ยอมรับ !!! สกสค.มีปัญหารุมเร้าอื้อ 27 ก.ย. 2566เสมา 1 ออกประกาศ ศธ.สกัดทุจริต

รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม

usericon

ชื่อเรื่อง             : รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ผู้ประเมิน          : ศุภชัย อุ่นแก้ว
หน่วยงาน : โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ปีที่ประเมิน      : 2565

บทคัดย่อ
    การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 7 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 34 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 578 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 236 คน โดยการใช้สูตรในการกำหนดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 : 125) โดยกำหนดระดับค่าความเชื่อมั่นที่ 95% และได้ทำการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) แบบเป็นxxxส่วน รวมทั้งสิ้น จำนวน 877 คน ปีการศึกษา 2565 สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยประยุกต์ใช้การประเมินโครงการตามรูปแบบ CIPP MODEL วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งนำเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย

สรุปผลการประเมิน
    สรุปผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกดังนี้
    1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกภาพรวม พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อจำแนกผลการประเมินตามตัวชี้วัดซึ่งมี 2 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินและมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด
    2. ผลการประเมินด้านปัจจัยของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกภาพรวม พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อจำแนกผลการประเมินตามตัวชี้วัดซึ่งมี 4 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินและมีผลการประเมินส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก
    3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกภาพรวม พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อจำแนกผลการประเมินตามตัวชี้วัดซึ่งมี 7 ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินและมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด
    4. ผลการประเมินด้านผลผลิต
4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกภาพรวม พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อจำแนกผลการประเมินตามตัวชี้วัดซึ่งมี 8 ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดผลผลิตนักเรียนที่โรงเรียน จำนวน 4 ตัวชี้วัด มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน เป็นตัวชี้วัดผลผลิตนักเรียนที่บ้าน จำนวน 4 ตัวชี้วัด มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านการประเมินตามเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด
4.2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกรายการ ได้แก่ การอดออม ประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่า ความรับผิดชอบ ความสามัคคี มีเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การเรียนรู้
ผลการประเมินภาพรวมของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาผลการประเมินทั้ง 4 ด้าน ด้านบริบท ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านปัจจัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน เมื่อจำแนกผลการประเมินตามตัวชี้วัดทั้ง 21 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์การประเมินจำนวน 21 ตัวชี้วัด โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 18 ตัวชี้วัด ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 3 ตัวชี้วัด

ultramantum 07 มิ.ย. 2566 เวลา 10:43 น. 0 101
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^ <