LASTEST NEWS

20 มิ.ย. 2567กรมการปกครอง เปิดสอบรรจุเข้ารับราชการ 169 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 28 มิ.ย. - 19 ก.ค.2567 20 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 20 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 19 มิ.ย. 2567การ์ดอย่าตก! ศธ.เตือนโควิดวกกลับมาได้ทุกเมื่อ ย้ำโรงเรียนคัดกรองทุกเช้า 19 มิ.ย. 2567ครม.เห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. .... 18 มิ.ย. 2567ด่วนที่สุด!! สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2567 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2567) 18 มิ.ย. 2567หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว3636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2567 เรื่องข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 18 มิ.ย. 2567สพป.อุดรธานี เขต 1 ประกาศตำแหน่งว่าง การย้ายข้าราชการครู กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 18 มิ.ย. 2567ข่าวดี ! สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 18 อัตรา รายงานตัว 25 มิ.ย.2567

ประเมินโครงการงานกลุ่มเกษตรกรในโรงเรียนบ้านคลองเรือ

usericon

ชื่อเรื่อง     ประเมินโครงการงานกลุ่มเกษตรกรในโรงเรียนบ้านคลองเรือ
ชื่อผู้วิจัย นายประจักสิน บึงมุม
ปีที่วิจัย ปี พ.ศ. 2564

บทคัดย่อ
    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการงานกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนบ้านคลองเรือ
ตามรูปแบบ CIPPiest โดย 1) ประเมินผลใน 8 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืนและด้านการถ่ายทอดความรู้ส่งต่อของโครงการ และ 2) หาแนวทางพัฒนาโครงการงานกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน เพื่อต่อยอดการพัฒนา
สู่ความยั่งยืน ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 43 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ครั้งนี้
เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราประมาณค่า 5 ระดับ ในแต่ละด้านของรูปแบบ CIPPiest และเอกสารประกอบการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง เป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ประเมินก่อนเริ่มดำเนินโครงการ โดยใช้แบบสอบถามฉบับที่ 1 ผู้บริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นผู้ให้ข้อมูล ระยะที่ 2 ประเมินระหว่างดำเนินโครงการใช้แบบสอบถามฉบับที่ 2 ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาและนักเรียนเป็นผู้ให้ข้อมูล ระยะที่ 3 ประเมินหลังสิ้นสุดการดำเนินโครงการใช้แบบสอบถามฉบับที่ 3 และฉบับที่ 4 ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนและ ผู้ปกครองนักเรียนเป็นผู้ให้ข้อมูล แล้วนำผลการประเมินโครงการจัดทำเอกสารประกอบการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าร้อยละ (%) การหาค่าเฉลี่ย () การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
    ผลการประเมินพบว่า
     โครงการงานกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน โรงเรียนบ้านคลองเรือ พบว่าโดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดและทุกด้านผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยเรียงลำดับตามค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านบริบท ด้านความยั่งยืน ด้านประสิทธิผล ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ ด้านผลผลิต
ด้านผลกระทบ ด้านกระบวนการและด้านปัจจัยนำเข้า ตามลำดับ และแนวทางการพัฒนาโครงการ
มีผลดังนี้
1.ผลการประเมินโครงการในแต่ละด้าน
    1) ด้านบริบท โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด และตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด คือ ความต้องการจำเป็นของโครงการ (= 5.00)
    2) ด้านปัจจัยนำเข้า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และ ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ความพร้อมของผู้รับผิดชอบโครงการ (= 4.61)
    3) ด้านกระบวนการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และ ตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คือ การมีส่วนร่วมของนักเรียน (= 4.50)
    4) ด้านผลผลิต โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ปริมาณของกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา (= 5.00)
    5) ด้านผลกระทบ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คือ การยอมรับและเชื่อมั่นในโครงการ (=4.65)
    6) ด้านประสิทธิผล โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ความมีคุณค่าในการพัฒนานักเรียนสู่อาชีพเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (=5.00)
    7) ด้านความยั่งยืน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คือ การยกระดับคุณภาพการดำเนินงาน (=4.95)
    8) ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากและตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คือ การขยายผลการดำเนินการของโครงการ (=4.80)
2. แนวทางพัฒนาโครงการงานกลุ่มบุวเกษตรกรในโรงเรียนบ้านคลองเรือ สรุปได้ว่า
    1) โครงการ มีผลการประเมินที่มีความเหมาะสม สะท้อนภาพที่ครอบคลุมการวางแผน
การดำเนินการชัดเจน ลดความเสี่ยง มีผลผลิตตามเป้าหมายได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งผลกระทบการสร้างงานจากแนวคิดหลักการสู่ผลงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
    2) ผลการประเมินโครงการ มีความเหมาะสม สอดคล้องและเป็นประโยชน์ ในด้านสารสนเทศเทศ
ที่รอบด้านในการกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพให้เป็นโครงการต้นแบบที่ดี ตามเป้าหมายของการสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและสืบทอดให้ยั่งยืนในอาชีพการเกษตร ฉบับกิจกรรมในสถานศึกษา
    3) แนวทางการพัฒนาโครงการควรดำเนินใน 3 แนวทาง คือ 1) แนวทางการดำเนินโครงการในการเร่งรัดเพื่อให้การดำเนินมีสภาพที่คล่อง เช่น การเร่งรัดการดำเนินการด้านปัจจัยนำเข้าของกิจกรรมด้วยความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย การระดมทรัพยากร 2) แนวทางการดำเนินโครงการในการพัฒนาเพื่อการเพิ่มคุณค่า พัฒนาทักษะ ปลูกจิตสำนึกรักอาชีพการเกษตรตามแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานผ่านงานกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน 3) แนวทางการดำเนินโครงการเชิงรุก ด้วยการยกระดับคุณภาพกิจกรรมที่มีผลสำเร็จสูงให้เกิดผลที่สูงขึ้น มีความสมบูรณ์
และครบวงจรในการดำเนินการ เพื่อเป็นต้นแบบที่ดี
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^