LASTEST NEWS

17 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 17 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 17 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 17 มิ.ย. 2567โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 18-25 มิถุนายน 2567 16 มิ.ย. 2567โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 มิ.ย.2567 16 มิ.ย. 2567โรงเรียนสามโคก รับสมัครครูอัตราจ้าง 10 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท 15 มิ.ย. 2567เปิดสถิติสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม

usericon

ชื่องานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม เพื่อเสริมสร้าง
มโนทัศน์ทางภาษาไทยและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
ชื่อผู้วิจัย : นางสาววลัยพร ก้อนจันทร์หอม
สถานศึกษา : โรงเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า เทศบาลนครนครอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
ปีการศึกษา : 2565
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรักติวิ
ซึม เพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์ทางภาษาไทยและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ของรูปแบบการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม เพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์ทางภาษาไทยและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า โดยวิธีการทดสอบสมมติฐาน จากการประเมิน
มโนทัศน์ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน ประเมินความสามารถด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน และศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น การวิจัยนี้เป็นการ
วิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยกำหนดรูปแบบการทดลองแบบหนึ่งกลุ่มทดสอบ
ก่อนและหลังการทดลอง (One-Group Pretest Posttest Design) กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า จำนวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น จำนวน 7 แผน แบบทดสอบวัดมโนทัศน์
ทางภาษาไทย แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนต่อรูปแบบการเรียนการสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าค่าเฉลี่ย (x-bar) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
1) รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม เพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์ทางภาษาไทย
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า เรียกว่า
VICSA Model (วิคซ่า โมเดล) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการ
เรียนการสอน สาระความรู้ และเงื่อนไขการนำรูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ มีกระบวนการเรียนการสอน
5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Verifying Knowledge : V) 2) ขั้นเติมความรู้ใหม่
(Instructing Fundamental Knowledge and Skill : I) 3) ขั้นใส่มโนทัศน์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
(Constructing Concepts and Critical Thinking : C) 4) ขั้นแบ่งปันความรู้รอบ (Sharing Knowledge :
S) และ 5) ขั้นตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ (Assessing Knowledge and Understanding : A)
2) ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี
คอนสตรักติวิซึม เพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์ทางภาษาไทยและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า พบว่า มโนทัศน์ทางภาษาไทยของนักเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนเห็นด้วยกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนในระดับ มาก
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^