LASTEST NEWS

25 พ.ค. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ (ต่อ) 24 พ.ค. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 พ.ค. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 4 อัตรา - รายงานตัว 31 พ.ค.2567 24 พ.ค. 2567สพฐ.แจ้งข่าว!!! ขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ (ปี 2567) 23 พ.ค. 2567สพป.ตาก เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 5 วิชาเอก 41 อัตรา รายงานตัว 4 มิถุนายน 2567 23 พ.ค. 2567ด่วน!! กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 100 อัตรา สำรอง อีก 36 อัตรา - รายงานตัว 4 มิถุนายน 2567 23 พ.ค. 2567สพฐ. จับมือสถานีแก้หนี้ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศทยอยลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ . 23 พ.ค. 2567ยินดีด้วยครับ ! สพป.สระแก้ว เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 50 อัตรา - รายงานตัว 31 พ.ค.2567 22 พ.ค. 2567สพม.นราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการครู 11 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567 22 พ.ค. 2567สพป.พะเยา เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู 5 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 พฤษภาคม 2567

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยวิธ

usericon

ชื่อเรื่อง      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยวิธีสอน KWL- Plus A
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้วิจัย      นาฏกนิษฐ์ ทิศทะษะ
ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ
    รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยวิธีสอน KWL- Plus A สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนา และหาประสิทธิภาพ
ของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยวิธีสอน KWL- Plus A สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยวิธีสอน KWL- Plus A สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและ หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยวิธีสอน KWL- Plus A สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยวิธีสอน KWL- Plus A
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาแบบฝึกทักษะครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม จำนวน 40 คน ซึ่งได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้เวลาในการทดลอง 16 ชั่วโมง ทั้งนี้ไม่รวมเวลาที่ใช้ที่ใช้ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยวิธีสอน KWL- Plus A จำนวน 8 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยวิธีสอน KWL- Plus A จำนวน 8 แผน ๆ ละ 2 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.26 – 0.80 ค่าอำนาจจำแนก อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.64 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.85 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยวิธีสอน KWL- Plus A เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.85 มีวิธีดำเนินการ 1) สร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 2) เก็บรวบรวมข้อมูล และ 3) วิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test (Dependent Sample)
    ผลการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า
1.    ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยวิธีสอน
KWL- Plus A สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขั้นมีประสิทธิภาพ 82.72/89.75


2.    ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยวิธีสอน
KWL- Plus A สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.8231 แสดงว่าหลังการใช้แบบฝึกฯ นักเรียนมีค่าคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 82.31
3.    การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยวิธีสอน KWL- Plus A สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01
4.    นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยวิธี
สอน KWL- Plus A สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยวิธีสอนKWL- Plus A อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56
    โดยสรุป แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยวิธีสอน KWL- Plus A สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเหมาะสมตามเกณฑ์ จึงควรส่งเสริมให้ครูนำไปใช้ ทุก ๆ ครั้ง ที่มีการจัดการเรียนรู้ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการสอนอ่านโดยวิธีสอนKWL- Plus A ไม่ทำให้นักเรียนสับสน มีขั้นตอนการเรียนรู้ที่ชัดเจน และกิจกรรมมการจัดการเรียนรู้ทุกขั้นตอนทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้อย่างมีความสุข ซึ่งครูผู้สอนควรเสริมเนื้อหาที่ยากขึ้นและศึกษาค้นหาหรือพัฒนาบทอ่านที่มีความทันสมัยต่อไป
natkanitf 11 พ.ค. 2566 เวลา 22:49 น. 0 209
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^