LASTEST NEWS

21 ก.ย. 2566"แท็บเล็ต" ยุคยิ่งลักษณ์ถึงไอเดีย "เพิ่มพูน" ควรไปต่อหรือพอได้แล้ว 20 ก.ย. 2566‘เพิ่มพูน’มอบนโยบาย ผอ.สพท. ฝากการบ้านผู้บริหารเดินหน้า‘เรียนดี มีความสุข’ 20 ก.ย. 2566“รมว.ศธ.” แนะผอ.สพท.ใช้หลักอริยสัจสี่บริหารการศึกษา 19 ก.ย. 2566สพฐ.รับลูกลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา แจกแท็บเล็ต 19 ก.ย. 2566ผู้ปกครองไม่เห็นด้วยแจกแท็บเล็ต แนะนำงบจ้างครูเพิ่ม เน้นบุคลากรยังขาดแคลน 19 ก.ย. 2566สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 48 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 18 ก.ย. 2566รอเรียกบรรจุ เฮ! ก.ค.ศ.แจ้งจัดสรรอัตราว่างฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 12,514 อัตรา 18 ก.ย. 2566“เสมา2” แจงคุมสพฐ.ลั่นเจอทุจริตถูกเชือดโทษวินัยแน่ 18 ก.ย. 2566สพฐ.พร้อมหนุนนโยบาย”เพิ่มพูน” เดินหน้าลดภาระครู 18 ก.ย. 2566ด่วน !! กรุงเทพมหานคร เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2566 ทางอินเทอร์เน็ต

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด AL ร่วมกับ KWDL ทางคณิต

usericon

ชื่อเรื่อง    การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับเทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา เรื่อง อัตราส่วน xxxส่วน และร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย    นางรวีวิรุฬห์ แสนทิพย์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานนะ ครูชำนาญการพิเศษ
    โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ปีที่วิจัย    2564

บทคัดย่อ

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัจจุบัน ปัญหา และ ความต้องการ ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับเทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา เรื่อง อัตราส่วน xxxส่วน และร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพ ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับเทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา เรื่อง อัตราส่วน xxxส่วน และร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 75/75 3) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับเทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา เรื่อง อัตราส่วน xxxส่วน และร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4) เพื่อประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับเทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา เรื่อง อัตราส่วน xxxส่วน และร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ ระยะที่ 2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ และระยะที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจัดการเรียนรู้ นักเรียนที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มทดลองใช้ (Try out) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ และกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1/1 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับเทคนิค KWDL แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น จำนวน 8 แผน ใช้เวลาสอน จำนวน 16 ชั่วโมง และเอกสารประกอบกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา และ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินความเหมาะสม ของคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินความเหมาะสมของเอกสารประกอบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t - test Dependent)
    สรุปผลการวิจัย
        จากการวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับเทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะ ในการแก้ปัญหา เรื่อง อัตราส่วน xxxส่วน และร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ตามลำดับ ดังนี้
        1. ความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ ในการพัฒนารูปแบบ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับเทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา เรื่อง อัตราส่วน xxxส่วน และร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แยกได้ ดังนี้
            1.1 ความคิดเห็นของครูสาขาคณิตศาสตร์ต่อสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด
            1.2 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 ต่อสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ อยู่ในระดับมาก
            1.3 ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ต่อสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ อยู่ในระดับมาก
        2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับเทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา เรื่อง อัตราส่วน xxxส่วน และร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ คือ 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) กระบวนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 6 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 นำเข้าสู่บทเรียน (Show & Share: S) ขั้นที่ 2 ทบทวนความรู้เดิม (Prior Knowledge: P) ขั้นที่ 3 เติมความรู้ใหม่ (Add new Knowledge: A) ซึ่งประกอบด้วยขั้นย่อย คือ K คือ บอก W คือ ถาม D คือ ตอบ L คือ รู้ ขั้นที่ 4 สะท้อนความรู้ (Reflect: R) ขั้นที่ 5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing: K) ขั้นที่ 6 สรุปและประเมินผล (Sumarize and Evaluate: S) 4) การวัดผลและประเมินผล และ 5) เงื่อนไขสำคัญ ในการนำรูปแบบการเรียนรู้ไปใช้ ให้ประสบผลสำเร็จ โดยรูปแบบมีคุณภาพเหมาะสมตามความเห็น ของผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อนำรูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้ มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 77.61/77.89 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.6232
        3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น พบว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้น มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 77.75/78.39 มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.6307 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีความสามารถ ในทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหาหลังเรียน ตามรูปแบบการจัด การเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับเทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริมทักษะ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา เรื่อง อัตราส่วน xxxส่วน และร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมากที่สุด และมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด
        4. ผลการประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับเทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา เรื่อง อัตราส่วน xxxส่วน และร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยดำเนินการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบที่พัฒนาขึ้นให้มีความสมบูรณ์ โดยสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน ให้เหมาะต่อการเรียนมากขึ้น โดยมีการเพิ่มป้ายนิเทศความรู้ในด้านการเรียน คิดแก้ปัญหา ให้นักเรียน รู้และเข้าใจถึงเทคนิคมากขึ้น ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเวลาและเป็นประโยชน์ กับนักเรียน และต้องควบคุมเวลาให้เคร่งครัด เนื่องจากบางกิจกรรมใช้เวลาในการลงมือปฏิบัตินาน ทำให้ความเหมาะสมของเวลาไม่สมดุลกับกิจกรรม และให้ครูผู้สอนทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษาแนะนำที่เป็นประโยชน์ ให้การชี้แนะในการที่นักเรียนจะเรียนรู้ในทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา เนื่องจากนักเรียนอาจมีการสับสนกับเนื้อหาในกิจกรรม การเรียนรู้ จะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำกิจกรรมลดลง

raweevirun 19 ก.พ. 2566 เวลา 13:50 น. 0 198
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^ <