LASTEST NEWS

25 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.ยะลา - ผลย้ายครู 2566 สพม.ยะลา 25 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.สระแก้ว เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.สระแก้ว เขต 1 25 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง - ผลย้ายครู 2566 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 25 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 25 ก.ย. 2566ประกาศแล้ว!! ทุนโครงการ สควค. ปี 2567 รับวุฒิ ม.6 เรียน ป.ตรี-โท 75 อัตรา จบแล้วบรรจุทันที! 25 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 24 ก.ย. 2566โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครครูผู้สอนและพนักงานจ้าง 46 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้- 27 กันยายน 2566 24 ก.ย. 2566กรมป่าไม้ เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 69 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้-16 ตุลาคม 2566 24 ก.ย. 2566อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี รับสมัครงาน 184 อัตรา

ชื่อเรื่อง วิชาวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้น ม.3

usericon

ชื่อเรื่อง     การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
ร่วมกับการสอนออนไลน์ เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้วิจัย นางสาวรัตนาภรณ์ สุวรรณพันธ์ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา
ปีการศึกษา     2563

บทคัดย่อ

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการสอนออนไลน์ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับการสอนออนไลน์ เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับการสอนออนไลน์ เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับการสอนออนไลน์ เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยาวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 จำนวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 แผน จำนวน 17 ชั่วโมง 2) ชุดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 30 ข้อ ที่มีค่าความยากตั้งแต่ 0.28 - 0.73 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.34 – 0.75 และความเชื่อมั่นทั้งฉบับโดยใช้สูตร KR-20 (Kuder Richardson) เท่ากับ 0.72 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการสอนออนไลน์ เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า
1. ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับการสอนออนไลน์ เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 80.93 / 81.19 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80
2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับการสอนออนไลน์ เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.6673 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.73
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับการสอนออนไลน์ เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับมาก

กิตติกรรมประกาศ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับการสอนออนไลน์ เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งนี้ สำเร็จได้ด้วยความกรุณาและเอาใจใส่ดูแล ให้คำปรึกษาจากคณะครู ผู้บริหารและบุคลการทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยาวิทยา ที่อำนวยความสะดวกในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทำให้ผู้วิจัยดำเนินการได้จนสำเร็จ ขอขอบคุณทุกคนในครอบครัว ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ ทั้งให้คำปรึกษาเรื่องต่าง ๆและเป็นกำลังใจที่ดีเสมอมา
ประโยชน์และคุณค่าอันพึงมีจากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบบูชาพระคุณบิดา มารดา และครู-อาจารย์ และตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนการวิจัยมาโดยตลอดจนประสบความสำเร็จทุกประการ


รัตนาภรณ์ สุวรรณพันธ์
ผู้วิจัย
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^ <