LASTEST NEWS

25 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 มิ.ย. 2567โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป ไม่จำกัดวิชาเอก เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 2 กรกฎาคม 2567 24 มิ.ย. 2567โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 9,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2567 24 มิ.ย. 2567โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานราชการครู 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 26 มิถุนายน 2567 24 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 23 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร รับสมัครพนักงานราชการครู 8 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567 23 มิ.ย. 2567ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอกทั่วไป 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567 22 มิ.ย. 2567โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 12 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 24-28 มิถุนายน 2567 

ชื่อเรื่อง วิชาวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้น ม.3

usericon

ชื่อเรื่อง     การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
ร่วมกับการสอนออนไลน์ เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้วิจัย นางสาวรัตนาภรณ์ สุวรรณพันธ์ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา
ปีการศึกษา     2563

บทคัดย่อ

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการสอนออนไลน์ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับการสอนออนไลน์ เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับการสอนออนไลน์ เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับการสอนออนไลน์ เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยาวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 จำนวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 แผน จำนวน 17 ชั่วโมง 2) ชุดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 30 ข้อ ที่มีค่าความยากตั้งแต่ 0.28 - 0.73 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.34 – 0.75 และความเชื่อมั่นทั้งฉบับโดยใช้สูตร KR-20 (Kuder Richardson) เท่ากับ 0.72 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการสอนออนไลน์ เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า
1. ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับการสอนออนไลน์ เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 80.93 / 81.19 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80
2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับการสอนออนไลน์ เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.6673 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.73
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับการสอนออนไลน์ เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับมาก

กิตติกรรมประกาศ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับการสอนออนไลน์ เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งนี้ สำเร็จได้ด้วยความกรุณาและเอาใจใส่ดูแล ให้คำปรึกษาจากคณะครู ผู้บริหารและบุคลการทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยาวิทยา ที่อำนวยความสะดวกในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทำให้ผู้วิจัยดำเนินการได้จนสำเร็จ ขอขอบคุณทุกคนในครอบครัว ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ ทั้งให้คำปรึกษาเรื่องต่าง ๆและเป็นกำลังใจที่ดีเสมอมา
ประโยชน์และคุณค่าอันพึงมีจากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบบูชาพระคุณบิดา มารดา และครู-อาจารย์ และตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนการวิจัยมาโดยตลอดจนประสบความสำเร็จทุกประการ


รัตนาภรณ์ สุวรรณพันธ์
ผู้วิจัย
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^