LASTEST NEWS

21 ก.ย. 2566"แท็บเล็ต" ยุคยิ่งลักษณ์ถึงไอเดีย "เพิ่มพูน" ควรไปต่อหรือพอได้แล้ว 20 ก.ย. 2566‘เพิ่มพูน’มอบนโยบาย ผอ.สพท. ฝากการบ้านผู้บริหารเดินหน้า‘เรียนดี มีความสุข’ 20 ก.ย. 2566“รมว.ศธ.” แนะผอ.สพท.ใช้หลักอริยสัจสี่บริหารการศึกษา 19 ก.ย. 2566สพฐ.รับลูกลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา แจกแท็บเล็ต 19 ก.ย. 2566ผู้ปกครองไม่เห็นด้วยแจกแท็บเล็ต แนะนำงบจ้างครูเพิ่ม เน้นบุคลากรยังขาดแคลน 19 ก.ย. 2566สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 48 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 18 ก.ย. 2566รอเรียกบรรจุ เฮ! ก.ค.ศ.แจ้งจัดสรรอัตราว่างฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 12,514 อัตรา 18 ก.ย. 2566“เสมา2” แจงคุมสพฐ.ลั่นเจอทุจริตถูกเชือดโทษวินัยแน่ 18 ก.ย. 2566สพฐ.พร้อมหนุนนโยบาย”เพิ่มพูน” เดินหน้าลดภาระครู 18 ก.ย. 2566ด่วน !! กรุงเทพมหานคร เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2566 ทางอินเทอร์เน็ต

การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการมีส่วนร่วม

usericon

ชื่อเรื่อง    การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการมีส่วนร่วม
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)
ผู้วิจัย     พิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช
ปีที่เขียน     2565

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการมีส่วนร่วม โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) 2) เพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการมีส่วนร่วม โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) 3) เพื่อเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการ มีส่วนร่วม โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) 4) เพื่อศึกษาคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของนักเรียน หลังการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการมีส่วนร่วม โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน ครูในโรงเรียน จำนวน 30 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาระยะที่ 3 ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน ครูในโรงเรียนจำนวน 30 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 205 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามฉบับที่ 1 สภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) แบบสอบถามฉบับที่ 2 การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) แบบสอบถามฉบับที่ 3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t - test dependent Sample

ผลการวิจัยพบว่า

    1. สภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วม โรงเรียน จุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การคัดกรองนักเรียน การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน ตามลำดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือการส่งต่อนักเรียน
    2. ผลการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการมีส่วนร่วม โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การรู้จักนักเรียนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน การป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน ตามลำดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ การส่งต่อนักเรียน
3. ผลการเปรียบเทียบก่อนและหลังการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการ มีส่วนร่วม โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.31 และ 4.31 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังการพัฒนา พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
    4. ผลการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน หลังการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการมีส่วนร่วม โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน หลังการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการ มีส่วนร่วม โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมี 1 ข้อ ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต และใฝ่หาความรู้ ตามลำดับ
jumpee2561 13 ก.พ. 2566 เวลา 10:06 น. 0 134
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^ <