LASTEST NEWS

09 มิ.ย. 2566มติ กสถ. สอบท้องถิ่นรอบใหม่ ปี 66 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา - ครูผู้ช่วย 18 วิชาเอก 770 อัตรา 09 มิ.ย. 2566สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ สมัครทางอินเทอร์เน็ต 19 มิ.ย.-7 ก.ค.2566 09 มิ.ย. 2566ปัญหาครูขาดแคลน ดรามาครูอัตราจ้างเงินเดือน 6,000 บาท 08 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 ทั่วประเทศ 08 มิ.ย. 2566สพป.ตรัง เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 08 มิ.ย. 2566สพป.ตรัง เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 08 มิ.ย. 2566สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 08 มิ.ย. 2566สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 08 มิ.ย. 2566สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 08 มิ.ย. 2566สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566

รายงาน การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานฯ

usericon

ชื่อรายงาน การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ
“เด็กดีศรีทะเลเหมียง” โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง
ผู้ รายงาน นางอลิษา ศรีสุวรรณ์
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยน ้าด า วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ปี ที่ รายงาน 2565
บทสรุปส ำหรับกำรประเมินโครงกำร
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ “เด็กดีศรีทะเลเหมียง”
โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
1)ด้านสภาพแวดล้อม(Context Evaluation) 2)ด้านปัจจัยน าเข้า(Input Evaluation) 3)ด้านกระบวนการ
(Process Evaluation) และ4)ด้านผลผลิต (Product Evaluation) ซึ่ งมีการประเมินความพึงพอใจและ
ประเมินคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนตามโครงการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ “เด็กดีศรีทะเลเหมียง” โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง กลุ่มประชากรรวมทั้งหมด 106 คน ประกอบด้วย
1) ครู ผู้สอน จ านวน 8คน 2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 6คน 3) ผู้ปกครองของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 –6จ านวน 46คน และ 4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6จ านวน 46
คน เครื่องมือที่ใช้ ประเมินโครงการมีจ านวน 6 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามด้านสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามด้านปัจจัยน าเข้า ฉบับที่ 3 แบบสอบถามประเมินด้านกระบวนการ ฉบับที่ 4
แบบสอบถามด้านผลผลิต ฉบับที่ 5 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมในโครงการ ฉบับที่ 6
แบบประเมินคุณธรรมพื้นฐานของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านทะเลเหมียง มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .925,.924,.903,.955,.917และ.965 ตามล าดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมินพบว่า
1)ความเหมาะสมด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ของการประเมินโครงการ
พัฒนาคุณธรรมพื้นฐานเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ“เด็กดีศรีทะเลเหมียง” โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง โดยมี
ครู ผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ประเมิน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รายการ วัตถุประสงค์และกิจกรรมของโครงการน าไปสู่การปฏิบัติได้ มีผลการประเมินในระดับมากที่สุดเป็น
ล าดับแรก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 รายการโครงการมีความสอดคล้องกับเอกลักษณ์ อัตลักษณ์และ
ค าขวัญของโรงเรียน โครงการมีความสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันปัญหาของโรงเรียน และรายการ ผลส าเร็จของโครงการส่งผลดีต่อนักเรียน ครอบครัวและโรงเรียน มีผลการประเมินต ่าสุดเท่ากัน
3รายการอยู่ในระดับมากที่สุดเป็นล าดับสุดท้าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64
2) ความเหมาะสมด้านปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) ของการประเมินโครงการพัฒนา
คุณธรรมพื้นฐานเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ “เด็กดีศรีทะเลเหมียง” โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง โดยมี
ครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ประเมิน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รายการที่มีผลการ ประเมินในระดับมากที่สุด คือ รายการจ านวนครูและบุคลากรที่รับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรม
โครงการมีเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุดอยู่ในระดับมากที่สุดเท่ากัน 3
รายการ คือ รายการครูและบุคลากรที่รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมโครงการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้การส่งเสริม สนับสนุนในการด าเนินกิจกรรมโครงการและ ระยะเวลาด าเนินการเหมาะสมกับกิจกรรมโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64
3)ความเหมาะสมด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของการประเมินโครงการ
พัฒนาคุณธรรมพื้นฐานเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ “เด็กดีศรีทะเลเหมียง” โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง โดยมี
ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน เป็นผู้ประเมิน ในภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมากที่สุด คือ มีการ วิเคราะห์ผลการประเมินและสรุปผลการด าเนินกิจกรรมโครงการอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92
และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุดในระดับมากที่สุด คือโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรมโครงการเป็นไป ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55
4) ความเหมาะสมด้านผลผลิต(Product Evaluation) ของโครงการพัฒนาคุณธรรม
พื้นฐานเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ “เด็กดีศรีทะเลเหมียง” โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง โดยมีครูผู้สอน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน เป็นผู้ประเมิน ในภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายการประเมินที่ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมากที่สุด คือ (กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม) ภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมท าให้ส าเร็จ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93และกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ย
ต ่าสุดอยู่ในระดับมาก คือ (กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน) มีความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.39
5). ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานเพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะ “เด็กดีศรีทะเลเหมียง” โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง โดยมีครูผู้ สอน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน เป็นผู้ประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 และความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุดในระดับมากที่สุด คือ ผลเกิดตรงกับ
วัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65
6). ผลการประเมินคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง โดยมี
ครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียนและนั กเรียนเป็ นผู้ประเมิน ในภาพรวม นักเรียนมีระดับคุณภาพอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เฉลี่ยร้อยละ 98.16 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายการประเมินที่มีผลการประเมิน
สูงสุด 1 รายการ คือ คุณธรรมความสามั คคี ประเด็นรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เฉลี่ยร้อยละ100
nongja_naka 09 ก.พ. 2566 เวลา 22:15 น. 0 127
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^ <