LASTEST NEWS

24 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 23 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร รับสมัครพนักงานราชการครู 8 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567 23 มิ.ย. 2567ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอกทั่วไป 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567 22 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 22 มิ.ย. 2567โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 12 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 24-28 มิถุนายน 2567  22 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2567  21 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 6 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 23-27  มิถุนายน  2567  21 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 มิ.ย. 2567โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการครู ทุกสาขาวิชาเอก 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 27 มิ.ย. - 3 ก.ค.2567 21 มิ.ย. 2567เร่ง ก.ค.ศ.กำหนดตำแหน่งลงโครงสร้างใหม่ สกร.

การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ

usericon

เรื่อง        การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ ปีการศึกษา 2565
ผู้วิจัย        ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศินา ฮองโยง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ

ความสำคัญของปัญหาการวิจัย
    
    ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 22 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญมากที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ มาตรา 6 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ายกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
    ภาษาไทยเป็นภาษาของชาติและเป็นเครื่องสำคัญในการแสวงหาความรู้ จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถทางการเรียนรู้โดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ จึงได้ดำเนินการประเมินทักษะภาษาไทยการใช้ภาษาไทยพบว่า นักเรียนยังขาดทักษะทางภาษาไทย โดยเฉพาะการเขียนสะกดคำ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ
    จากปัญหาดังกล่าว จึงได้พัฒนาการใช้ภาษาไทย ด้านการสะกดคำ ด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ เพื่อให้ผู้เรียนได้เสริมสร้างและพัฒนาตนเองตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

    1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการแก้ปัญหาด้านการอ่านและการเขียนของผู้เรียน
    2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า เกิดการใฝ่รู้ และนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
    3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของกลุ่มสาระ

สมมุติฐานของการวิจัย

    ในการพัฒนาทักษะการอ่าน เขียนสะกดคำภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ ในรายวิชาภาษาไทยนักเรียนมีการพัฒนาการทักษะการอ่าน การเขียน สูงขึ้นหลังจากใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

    1. นักเรียนมีการพัฒนาการอ่านและการเขียนสูงขึ้นหลังจากการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ
    2. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า เกิดการใฝ่รู้ และนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
    3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระให้สูงขึ้น

วิธีการดำเนินการวิจัย

    1. รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง ใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 18 คน โดยมีการทดสอบก่อนเรียน หลังเรียนจากการใช้แบบฝึกทักษะ
    2. ประชากร คือ นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ จำนวน 18 คน

    เครื่องมือวิจัย

    1. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) จำนวน 20 ข้อ โดยเป็นข้อสอบแบบอัตนัยทั้งหมด
    2. นักเรียนศึกษาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ
    3. แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) จำนวน 20 ข้อ โดยเป็นข้อสอบอัตนัยทั้งหมด โดยเป็นข้อสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน แต่หากสลับข้อไปมา

    การเก็บรวบรวมข้อมูล

    1. ครูทดสอบนักเรียน โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนและทำการบันทึกผลคะแนน
    2. นักเรียนฝึกทำแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำในแต่ละแบบฝึกที่กำหนด
    3. ทำการทดสอบอีกครั้ง โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน และบันทึกผลคะแนน

    การวิเคราะห์ข้อมูล

    นำผลคะแนนแบบฝึกหัดก่อนและหลังเรียน ของผู้เรียนมาใช้วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน และวิเคราะห์ผลต่างเชิงสถิติของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ โดยการเขียนตามคำบอก โดยใช้ค่าสถิติ t-test

ผลการวิจัย
    จากการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะ ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ ของกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 18 คน โดยใช้ผลลัพธ์ดังตาราง

ตาราง ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ของกลุ่มนักเรียนตัวอย่างชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 18 คน

คะแนนทดสอบ    N     Mean     S.D.     t     df    sig
ก่อนการเรียน    18    4.83     1.82    10.67 17 0.00**
    
หลังการเรียน    18    12.83     2.50            

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

    จากตารางพบว่า
        1. ก่อนการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มนักเรียนตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 18 คน มีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 1.82
        2. หลังการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำของกลุ่มนักเรียนตัวอย่างชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 18 คน มีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 12.83
        3. ค่า Tคำนวณ เท่ากับ 10.67 ซึ่งมากว่า Tตาราง แสดงว่าหลังก่อนการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำของกลุ่มนักเรียนตัวอย่างชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 18 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยสูงขึ้นได้จริง

การสะท้อนผลการวิจัย
    จากการศึกษาและวิเคราะห์คะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนนั้นแสดงให้เห็นว่า นักเรียนยังไม่มีพื้นฐานความรู้ในเรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับการเขียนสะกดคำหรือการใช้ในชีวิตประจำวัน หรือมีความรู้พื้นฐานมาบ้างแต่ไม่สามารถจดจำหรือเขียนคำศัพท์เหล่านั้นให้ถูกต้อง แต่หลังจากที่นักเรียนได้ใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำทำให้นักเรียนมีความรู้ ความจำเกี่ยวกับคำศัพท์ สามารถเขียนคำ เขียนสะกดคำได้อย่างถูกต้อง และสามารถทำแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าจะมีนักเรียนบางคนที่มีค่าคะแนนจากการทำแบบฝึกหัดไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนั้น ก็อาจเป็นเพราะนักเรียนขาดความต่อเนื่องในการทำความเข้าใจ และในบางครั้งก็มีกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียนที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการพัฒนานักเรียน
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^