LASTEST NEWS

24 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 23 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร รับสมัครพนักงานราชการครู 8 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567 23 มิ.ย. 2567ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอกทั่วไป 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567 22 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 22 มิ.ย. 2567โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 12 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 24-28 มิถุนายน 2567  22 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2567  21 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 6 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 23-27  มิถุนายน  2567  21 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 มิ.ย. 2567โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการครู ทุกสาขาวิชาเอก 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 27 มิ.ย. - 3 ก.ค.2567 21 มิ.ย. 2567เร่ง ก.ค.ศ.กำหนดตำแหน่งลงโครงสร้างใหม่ สกร.

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้

usericon

ชื่อเรื่อง    การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย        ราตรี อินทจันทร์
ปีการศึกษา    2564

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และแนวทางการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ดังนี้ 3.1) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนการเรียนรู้และหลังการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3.2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนการเรียนรู้ และหลังการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 4) เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ จำนวน 29 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ฉบับ 2) แบบวิเคราะห์ข้อมูลการสนทนากลุ่มนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ 3) แบบวิเคราะห์ข้อมูลการสนทนากลุ่มครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ฉบับ 4) ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 ชุด 5) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 18 แผน 6) แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ จำนวน 30 ข้อ 7) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 20 ข้อ 8) แบบประเมินและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ฉบับ และ 9) แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 1 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การหาค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ ค่าประสิทธิภาพ และและวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยโดยใช้ T-Test (Dependent Samples)
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพปัจจุบันปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และแนวทางการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากการวิเคราะห์เอกสารมีองค์ประกอบที่หลากหลาย
2. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีชื่อเรียกว่า “Eplus PIAMFSA Model” (อีพลัส พิแอมเอฟซา โมเดล) มี 7 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนความรู้เดิมและการเตรียม การเรียนรู้ (Elicitation and Preparation) ขั้นที่ 2 ขั้นเร้าความสนใจและการนำเสนอ (Engagement and Introduction) ขั้นที่ 3 ขั้นการสำรวจ ค้นหาและฝึกการคิดวิเคราะห์ (Exploration and Analytical Thinking Practice) ขั้นที่ 4 ขั้นอธิบายและการจดจำสิ่งที่ได้เรียนรู้ (Explanation and Memory Formation) ขั้นที่ 5 ขั้นขยายความรู้บูรณาการความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ (Elaboration and Functional Integration) ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Evaluation and Share) และ ขั้นที่ 7 ขั้นการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ (Extension and Application) โดยมีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.99/84.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีดังนี้
3.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการประเมินและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังมโนทัศน์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีข้อมูลที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้รูปแบบมีความสมบูรณ์และนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^