LASTEST NEWS

09 มิ.ย. 2566มติ กสถ. สอบท้องถิ่นรอบใหม่ ปี 66 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา - ครูผู้ช่วย 18 วิชาเอก 770 อัตรา 09 มิ.ย. 2566สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ สมัครทางอินเทอร์เน็ต 19 มิ.ย.-7 ก.ค.2566 09 มิ.ย. 2566ปัญหาครูขาดแคลน ดรามาครูอัตราจ้างเงินเดือน 6,000 บาท 08 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 ทั่วประเทศ 08 มิ.ย. 2566สพป.ตรัง เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 08 มิ.ย. 2566สพป.ตรัง เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 08 มิ.ย. 2566สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 08 มิ.ย. 2566สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 08 มิ.ย. 2566สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 08 มิ.ย. 2566สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566

ผลงานนางสาววิมลรัตน์ พูลไธสง

usericon

ชื่อเรื่อง         การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอน
            แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์
            เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๑
ผู้วิจัย            นางสาววิมลรัตน์ พูลไธสง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ปีที่วิจัย      ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ ๑) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ๒) พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๑ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ๓) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๑ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ๔) เปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๑ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ๕) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๑ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ได้แก่ ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๕ คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๓๗ คน โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๒๒ คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ๑) แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอน ๒) แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการ ๓) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน ๑๕ แผน ๔) แบบวัดทักษะการเขียน ๕) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก จำนวน ๓๐ ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ ๐.๓๓-๐.๗๒ ค่าอำนาจจำแนก (B) ตั้งแต่ ๐.๒๒-๐.๗๗ และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๑ ๔) แบบวัดความพึงพอใจ จำนวน ๒๕ ข้อ มีอำนาจจำแนกรายข้อ (rxy) ตั้งแต่ ๐.๓๒-๐.๘๓ และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๐ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบด้วย t-test (Dependent Sample)
    ผลการวิจัยพบว่า
     ๑. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ๑) ผลการสัมภาษณ์ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ พบว่า การจัดกิจกรรมครูขาดการใช้สื่อเทคโนโลยี จะเน้นการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของหลักสูตรและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไม้เน้นการทำงานเป็นทีม ทำให้นักเรียนขาดการปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ควรจัดกิจกรรมเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเอง สอนโดยให้นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาผ่านสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ และนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เองที่บ้านหรือที่อื่น ๆ การทำกิจกรรมในห้องเรียนควรได้รับการจัดกิจกรรมกลุ่มและร่วมมือกันทำงานเพื่อฝึกการทำงานเป็นทีมเพิ่มมากขึ้น และ ๒) ผลการสอบถามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่มีต่อความต้องการในการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
     ๒. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๑ มีประสิทธิภาพ (E๑/E๒) เท่ากับ ๘๓.๔๓/๘๒.๘๒ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ที่ตั้งไว้
     ๓. นักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๑ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
     ๔. นักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๑ มีความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์เฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
     ๕. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๑ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

wimolrat418 03 ก.พ. 2566 เวลา 20:50 น. 0 114
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^ <