LASTEST NEWS

20 ก.พ. 2567โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 3 มี.ค.2567 20 ก.พ. 2567ครม.ไฟเขียวศธ.เช่าอุปกรณ์หนุนการสอนครู-นักเรียน นำร่องแจกแท็บเล็ตเด็กมัธยมปลาย 6 แสนกว่าคน 20 ก.พ. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1146 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) 20 ก.พ. 2567ด่วนที่สุด เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน 20 ก.พ. 2567สพฐ.เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รับสมัคร 14-20 มี.ค.2567 19 ก.พ. 2567โครงการทุนเอราวัณ ปีการศึกษา 2567 มาแล้ว เรียนจบได้บรรจุเป็นข้าราชการครูทันที! สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567  19 ก.พ. 2567สพป.อุดรธานี เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 24 อัตรา - รายงานตัว 29 กุมภาพันธ์ 2567 19 ก.พ. 2567สพป.นครราชสีมา เขต 7 ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย สพป.นครราชสีมา เขต 2 จำนวน 10 อัตรา - รายงานตัว 23 กุมภาพันธ์ 2567 19 ก.พ. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 ก.พ. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ

usericon

ชื่อเรื่อง    การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
     โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
ผู้วิจัย     นายภูริวัต ขุนสุนทร ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
     โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
ปีที่ศึกษา    2565

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1.เพื่อศึกษาสภาพและแนวการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 2.เพื่อสร้างการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 3.เพื่อประเมินการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี และ 4.เพื่อศึกษาผลการใช้การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน ครูผู้สอนในโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จำนวน 56 คน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 283 คน และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 283 คน ซึ่งการคัดเลือกนักเรียนกลุ่มตัวอย่างใช้เกณฑ์ความสามารถสื่อสารได้ ในปีการศึกษา 2564 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แบบประเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 2) แบบตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 4 ฉบับ 3) แบบตรวจสอบผลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 4) แบบตรวจสอบผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ 5) รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ NTและ O-NET ดำเนินการตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องของรูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศโดยผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และครูผู้มีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 10 ปี วิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาสภาพและแนวการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พบว่า ผู้บริหารขาดการวางแผนงานมีการกำหนดเป้าหมายแต่ขาดการปฏิบัติตามเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น ๆ ด้านครูและกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่มีการวิเคราะห์หลักสูตร ขาดการวางแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลไม่เป็นระบบ ด้านคุณภาพของนักเรียนระบบการประเมินผลไม่สอดคล้องกับสภาพจริง และด้านการรายงานผลไม่จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการประเมินและสรุปงาน และแนวทางการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พบว่า ผู้บริหารต้องมีระบบการวางแผนงาน มีการจัดทำแผน พันธกิจ เป้าหมายให้ชัดเจน และควรจัดวางระบบการนิเทศอย่างต่อเนื่อง ด้านครูควรมีการวิเคราะห์หลักสูตร วางแผนระบบการบริหารจัดการชั้นเรียน มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ โดยมีการกำหนดรูปแบบการวัดและประเมินอย่างชัดเจน และบันทึกหลังสอนให้เห็นถึงปัญหาในการจัดการชั้นเรียน แนวทางการแก้ปัญหา ผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียนหลังจากแก้ไขปัญหา และควรจัดทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อเผยแพร่แนวทางการแก้ไขปัญหาให้ครูผู้สอนในบริบทใกล้เคียงกันนำมาปรับใช้กับผู้เรียนต่อไป
     2. ผลการสร้างรูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พบว่า ผลการยกร่างรูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย 5 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 กำหนดนโยบาย (Policy) ขั้นที่ 2 นำนโยบายสู่ห้องเรียน (Do) ขั้นที่ 3 ร่วมนำสู่การปฏิบัติ (Acting) ขั้นที่ 4 ร่วมสะท้อนผลสู่การพัฒนา (Reflecting) และขั้นที่ 5 พัฒนางานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ (Excellence) และผลการประเมินความเหมาะสม และความสอดคล้องของร่างรูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และครู พบว่า ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X-bar =4.28, S.D.=0.56)
     3. ผลการประเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยผู้บริหารสถานศึกษาและครู พบว่า ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X-bar =4.26, S.D.=0.56)
4. ผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี สรุปได้ 3 ประเด็นหลัก ดังนี้
4.1 ผลการบริหารงานของรูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 กำหนดนโยบาย (Policy) ขั้นที่ 2 นำนโยบายสู่ห้องเรียน (Do) มี ขั้นที่ 3 ร่วมนำสู่การปฏิบัติ (Acting) ขั้นที่ 4 ร่วมสะท้อนผลสู่การพัฒนา (Reflecting) ขั้นที่ 5 พัฒนางานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ (Excellence) พบว่า ค่าเฉลี่ยในภาพรวมทุกขั้นตอนอยู่ในระดับมาก
4.2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้รูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ (X-bar =4.33 ; S.D.=0.51) เมื่อพิจารณาคะแนนพัฒนาการสองปีติดต่อกันในปีการศึกษา 2563 – 2564 ตามกลุ่มสาระฯ พบว่า กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคะแนนพัฒนาการสูงที่สุด รองลงมามี 2 อันดับ คือ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ ผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2563 - 2564 พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระฯ ตลอดสองปีการศึกษาเมื่อเทียบกับต้นสังกัด ในขณะที่ผลการพัฒนาของการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O- NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าต้นสังกัดทุกกลุ่มสาระฯ ทั้งสองปีการศึกษา แต่เมื่อพิจารณาผลการพัฒนาของการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O- NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าต้นสังกัด ในขณะที่กลุ่มสาระฯ อื่นมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าต้นสังกัด ตลอดสองปีการศึกษา
4.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2563 -2564 พบว่า มีความพึงพอใจภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (x-bar =4.64, S.D.= 0.48)
phuriwat1608 02 ก.พ. 2566 เวลา 15:38 น. 0 323
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^