LASTEST NEWS

25 ก.พ. 2567กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มี.ค.2567 25 ก.พ. 2567โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 10 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567 25 ก.พ. 2567“คุรุสภา” เปิดแผนพฤติกรรมครูที่ควรและไม่ควรปฏิบัติต่อเด็ก 24 ก.พ. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการครู 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่ 4 - 8 มีนาคม 2567 24 ก.พ. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพัทลุง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 - 5 มีนาคม 2567 23 ก.พ. 2567โรงเรียน อินเตอร์คิดส์ รับสมัคร ผู้ประสานงานครูต่างชาติ​ เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท 22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท

การพัฒนาการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

usericon

บทคัดย่อ

การพัฒนาการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบการสอน 3P Plus ชุด Important Days สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) วิเคราะห์สภาพปัญหาข้อมูลพื้นฐานในการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (2) สร้างและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน 3P Plus ชุด Important Days การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80 (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบการสอน 3P Plus ชุด Important Days สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ (4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบการสอน 3P Plus ชุด Important Days สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียน อบจ. บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 33 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 5 ชนิด ได้แก่ (1) แบบสัมภาษณ์ (2) รูปแบบการสอน 3P Plus (3) แผนการจัดการเรียนรู้ (4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ (5) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test)
    ผลการวิจัยพบว่า
    1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาข้อมูลพื้นฐานในการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่านักเรียนไม่ชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนกำหนดคือ ร้อยละ 70.00 นักเรียนอ่านภาษาอังกฤษและสรุปสาระสำคัญไม่ได้ ครูสอนแบบบรรยายขาดเทคนิคการสอนหรือรูปแบบการสอนที่น่าสนใจ สื่อการสอนที่นำมาใช้ก็ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาจึงไม่สามารถแก้ไขได้ตรงประเด็น ดังนั้นการนำรูปแบบการสอน 3P Plus มาใช้จะช่วยสร้างความเข้าใจในการอ่านให้กับนักเรียน เพราะแต่ละขั้นตอนจะต้องมีการจดบันทึกสรุปเรื่องราวโดยการเขียนแผนผังความคิด และช่วยให้จดจำเรื่องที่อ่านได้ดีขึ้น ทำให้นักเรียนมั่นใจในตนเองด้วย
2. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน 3P Plus ชุด Important Days การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80 ประกอบด้วยรูปแบบการสอน 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นเตรียม (P1=Presentation) 2) ขั้นฝึกปฎิบัติ (P2=Practice) และ 3) ขั้นนำไปใช้ (P3=Production) และชุด Important Days มีจำนวน 6 เล่ม ได้แก่ เล่ม 1. เรื่อง Children’S Day เล่ม 2. เรื่อง Loikrathong Day เล่ม 3. เรื่อง Visakha Bucha Day เล่ม 4. เรื่อง Songkran Festival เล่ม 5. เรื่อง Halloween Day และ เล่ม 6. เรื่อง Christmas’S Day และรูปแบบการสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.64/82.93 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80
    3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอน 3P Plus ชุด Important Days การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
    4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบการสอน 3P Plus ชุด Important Days สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.48 , S.D.= 0.50)
direkrit.y 02 ก.พ. 2566 เวลา 12:35 น. 0 291
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^