LASTEST NEWS

09 มิ.ย. 2566มติ กสถ. สอบท้องถิ่นรอบใหม่ ปี 66 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา - ครูผู้ช่วย 18 วิชาเอก 770 อัตรา 09 มิ.ย. 2566สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ สมัครทางอินเทอร์เน็ต 19 มิ.ย.-7 ก.ค.2566 09 มิ.ย. 2566ปัญหาครูขาดแคลน ดรามาครูอัตราจ้างเงินเดือน 6,000 บาท 08 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 ทั่วประเทศ 08 มิ.ย. 2566สพป.ตรัง เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 08 มิ.ย. 2566สพป.ตรัง เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 08 มิ.ย. 2566สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 08 มิ.ย. 2566สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 08 มิ.ย. 2566สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 08 มิ.ย. 2566สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านเว็บบริการ Google

usericon

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านเว็บบริการ Google Siteโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านเว็บบริการ Google Siteโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังจากการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านเว็บบริการ Google Siteโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านเว็บบริการ Google Siteโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 22 คน รูปแบบการวิจัยเป็นแบบที่มี การทดสอบก่อนและหลังทดลอง (One group pretest posttest design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคKWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด วิชาประวัติศาสตร์ 4 (ส32104) จำนวน 14 แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบฟิวดัลหรือระบบศักดินาสวามิภักดิ์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สงครามครูเสด แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การฟื้นฟูศิลปวิทยากร แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การสำรวจทางทะเล แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การปฏิรูปศาสนา แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การปฏิวัติอุตสาหกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ยุคแห่งความสว่างไสวทางปัญญา แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง พัฒนาการของรัฐชาติ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง ยุคจักรวรรดินิยม แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง สงครามโลกครั้งที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง สงครามโลกครั้งที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง สงครามเย็น และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง สถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ซึ่งแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ทุกแผนมีการประเมินรูปแบบความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน โดยรวมแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับคุณภาพความเหมาะสมมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย( = 4.77, S.D. = 0.34) และนำมาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์4 ( ส32104) ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 18 ชั่วโมง 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าระหว่าง 0.60 – 1.00 และแบบทดสอบทั้งฉบับมีค่าความเชื่อมั่น 0.92 3) แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ จำนวน 5 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน 21 ข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้องความคิดเห็นกับจุดประสงค์การเรียนรู้รายข้อ (IOC) มีค่าระหว่าง 0.80 – 1.00 ในการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติทดสอบที
     ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานผ่านเว็บบริการ Google Siteโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชาประวัติศาสตร์4 (ส32104) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ความเหมาะสมของรูปแบบโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพความเหมาะสม มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = 4.77, S.D. = 0.34) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.48/83.64 ซึ่งมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
     2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านเว็บบริการ Google Site โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาประวัติศาสตร์4(ส32104) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
     3. ผลทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านเว็บบริการ Google Site โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชาประวัติศาสตร์4 (ส32104) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนร้อยละ 86.00 อยู่ในระดับดี และมีทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
         4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านเว็บบริการ Google Siteโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ KWLH Plus ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิด เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชาประวัติศาสตร์4 (ส32104) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = 4.76, S.D. = 0.45)
chayapapoo17 30 ม.ค. 2566 เวลา 21:14 น. 0 143
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^ <