LASTEST NEWS

21 เม.ย. 2567ใครจะสอบครูผู้ช่วย ปีนี้ เช็กบัญชีคงเหลือ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2566 เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจสมัครสอบ ได้ที่นี่ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567สำนักงาน สกร.กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานราชการ 30 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 29 เม.ย. - 5 พ.ค.2567 20 เม.ย. 2567กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2567 20 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 20 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2) สพป.สมุทรสาคร - ผลย้ายครู 2567 สพป.สมุทรสาคร 19 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพม.นครสวรรค์ - ผลย้ายครู 2567 สพม.นครสวรรค์ 19 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.นราธิวาส เขต 1 - ผลย้ายครู 2567 สพป.นราธิวาส เขต 1

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านป่าเลา

usericon

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง     การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนบ้านป่าเลา
ผู้วิจัย สิบเอกเอกลักษณ์ ป้องกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเลา
ปีการศึกษา    2564

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาประสิทธิภาพของระบบการประกันคุณภาพภายในแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนบ้านป่าเลา มาตรฐานสถานศึกษาโรงเรียนบ้านป่าเลา และความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ก่อนและหลังการดำเนินการพัฒนา (2) เปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบ การประกันคุณภาพภายในแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนบ้านป่าเลา มาตรฐานสถานศึกษาโรงเรียนบ้านป่าเลา และความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ก่อนและหลังการดำเนินการพัฒนา และ (3) ศึกษาแนวทางพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนบ้านป่าเลา ประชากรที่ใช้ใน การวิจัย ประกอบด้วย (1) กลุ่มผู้ร่วมวิจัย จำนวน 11 คน และ (2) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key-Informant) จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) แบบประเมินประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพภายในแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนบ้านป่าเลา (2) แบบประเมินมาตรฐานสถานศึกษาโรงเรียน บ้านป่าเลา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาภาคบังคับ และ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านป่าเลา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ (1) ค่าเฉลี่ย ( ) (2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () (3) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม ไม่เป็นอิสระจากกัน (T-test Dependent Sample) และ (4) สถิติเชิงบรรยาย

ผลการวิจัย พบว่า

    1. ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพภายใน ผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา และผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านป่าเลา ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 มีดังนี้
     1.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านป่าเลา รวมเฉลี่ยทั้งหมด (3 ขั้นตอนหลัก 6 ขั้นตอนย่อย) พบว่า ครั้งที่ 1 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกตามขั้นตอนหลักเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ขั้นที่ 2 การตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ขั้นที่ 1 การควบคุมคุณภาพ ส่วนขั้นที่ 3 การประเมิน และรับรองคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เมื่อจำแนกตามขั้นตอนย่อย เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ขั้นที่ 3 การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแผนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ขั้นที่ 4 การตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา กับขั้นที่ 5 การพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และขั้นที่ 2 การวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนขั้นที่ 1 การศึกษาและเตรียมการ ขั้นที่ 3 การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตามแผน และขั้นที่ 6 การเตรียมการเพื่อรับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด โดยทุกขั้นตอนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนครั้งที่ 2 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจำแนกตามขั้นตอนหลักเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ขั้นที่ 2 การตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ขั้นที่ 1 การควบคุมคุณภาพ ส่วนขั้นที่ 3 การประเมิน และรับรองคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เมื่อจำแนกตามขั้นตอนย่อย เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ขั้นที่ 4 การตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ขั้นที่ 5 การพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และขั้นที่ 2 การวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา กับขั้นที่ 3 การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแผน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ส่วนขั้นที่ 1 การศึกษาและเตรียมการ กับขั้นที่ 6 การเตรียมการเพื่อรับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด โดยทุกขั้นตอนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
     2) ผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาโรงเรียนบ้านป่าเลา ระดับปฐมวัย พบว่า ครั้งที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายมาตรฐาน พบว่า มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการส่วนมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด โดยทุกมาตรฐานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ครั้งที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายมาตรฐาน พบว่า มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ส่วนมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด โดยทุกมาตรฐานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
     3) ผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาโรงเรียนบ้านป่าเลา ระดับการศึกษาภาคบังคับ พบว่า ครั้งที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายมาตรฐาน พบว่า มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ส่วนมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด โดยทุกมาตรฐาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ครั้งที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในรายมาตรฐาน พบว่า มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน กับมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ โดยทุกมาตรฐานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
     4) ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาโรงเรียน บ้านป่าเลา พบว่า ครั้งที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ 1 การบริหารงานวิชาการ กับด้านที่ 4 การบริหารงานทั่วไป มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านที่ 3 การบริหารงานบุคคล ส่วนด้านที่ 2 การบริหารงานงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนครั้งที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ 1 การบริหารงานวิชาการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านที่ 2 การบริหารงานงบประมาณ และ ด้านที่ 4 การบริหารงานทั่วไป ส่วนด้านที่ 3 การบริหารงานบุคคล มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ทุกด้านมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด
    1.2 ผลเปรียบเทียบประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานสถานศึกษา และ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านป่าเลา ครั้งที่1 และครั้งที่ 2 พบว่าประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านป่าเลา มาตรฐานสถานศึกษาโรงเรียนบ้านป่าเลา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาภาคบังคับ และความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านป่าเลา พบว่า ผลจากการประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
    1.3 ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในแบบมีส่วนโรงเรียนบ้านป่าเลา มีดังนี้
     1) แนวทางพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในแบบมีส่วนโรงเรียนบ้านป่าเลา มีดังนี้ (1.1) โรงเรียนจะต้องจัดทำโครงสร้างการบริหารที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (1.2) โรงเรียนจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (1.3) โรงเรียนจะต้องจัดระบบสารสนเทศที่มีข้อมูลอย่างเพียงพอ (1.4) โรงเรียนจะต้องกำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา (1.5) โรงเรียนจะต้องจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน (1.6) โรงเรียนจะต้องดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (1.7) ให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (1.8) โรงเรียนจะต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนในทุกระดับช่วงชั้นที่หลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐานกำหนด ได้รับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในวิชาแกนหลัก และคุณลักษณะที่สำคัญ และ (1.9) โรงเรียนจะต้องจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี
2) แนวทางพัฒนามาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านป่าเลา มีดังนี้ 2.1) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และเป็นต้นแบบขององค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) (2.2) สร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพ และประกันโอกาสทางการศึกษา (2.3) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (2.4) เสริมสร้างศักยภาพของคณะกรรมการบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (2.5) สร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายทางการศึกษา (2.6) ผู้บริหารต้องเป็นที่ยอมรับ มีภาวะผู้นำทางวิชาการ มีวิสัยทัศน์ และ (2.7) ผู้เรียนได้รับโอกาสให้เข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

chaylekz13 23 ต.ค. 2565 เวลา 16:15 น. 0 295
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^