LASTEST NEWS

22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท 22 ก.พ. 2567( ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 23 อัตรา สำนักงาน สกร.จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2567 21 ก.พ. 2567กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด วันจันทร์ใส่เสื้อเหลือง วันอังคารแต่งชุดข้าราชการ 21 ก.พ. 2567สพม.กำแพงเพชร เฮ! สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ขอใช้บ้ญชีครูผู้ช่วย 17 อัตรา 21 ก.พ. 2567โรงเรียนอนุบาลโสธิญา รับสมัครครู (หลายอัตรา) เงินเดือน 15,000.-บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ 21 ก.พ. 2567โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครู 3 อัตรา เงินเดือน 15,050 - 17,690 บาท ตั้งแต่บัดนี้ –  5 มีนาคม 2567 ยกเว้นวันหยุดราชการ 20 ก.พ. 2567โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 3 มี.ค.2567 20 ก.พ. 2567ครม.ไฟเขียวศธ.เช่าอุปกรณ์หนุนการสอนครู-นักเรียน นำร่องแจกแท็บเล็ตเด็กมัธยมปลาย 6 แสนกว่าคน 20 ก.พ. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1146 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)

รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯบ้านสวนโหนด

usericon

รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนโหนด
ปีการศึกษา 2564 โดยนายกิตติศักดิ์ ชุมใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนโหนด
การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนโหนด ปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนโหนด ปีการศึกษา 2564 ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์ของสตัฟเฟิลบีม (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน มีจำนวนทั้งสิ้น 128 คน ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 11 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน (ไม่รวมตัวแทนครูและผู้บริหาร) ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 52 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 40 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 18 คน ซึ่งมีผลสรุปการประเมินโครงการ ดังนี้
1. ด้านบริบท (Context Evaluation)
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวนโหนด มีความคิดเห็นต่อระดับความสอดคล้องของบริบท โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนโหนด ปีการศึกษา 2564 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation)
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวนโหนด มีความคิดเห็นต่อระดับความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้น โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนโหนด ปีการศึกษา 2564โดยรวมในระดับมากที่สุด
3. ด้านกระบวนการ (Process Evaluation)
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน
บ้านสวนโหนด มีความคิดเห็นต่อระดับความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนโหนด ปีการศึกษา 2564โดยรวมในระดับมาก
4. ด้านผลผลิต (Product Evaluation)
     ด้านผลผลิต คุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียน ผลการประเมินพบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนโหนด มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียน โดยรวมในระดับมาก
     ด้านความพึงพอใจต่อโครงการ ผลการประเมินพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนโหนด ความพึงพอใจต่อโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนโหนด ปีการศึกษา 2564 ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
    1. ควรมีการสะท้อนผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานในโครงการ
เพื่อสังเคราะห์จุดเด่นของโครงการ และจุดควรพัฒนา รวมถึงแนวทางการพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ควรมีการรายงานผลการประเมินโครงการต่าง ๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่อไป
    1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในกระบวนการดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    2. ควรศึกษาตัวแปรอื่นของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ได้แก่ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว การดูแลเลี้ยงดูบุตรหลาน เป็นต้น
    3. ควรศึกษาบทบาทของผู้ปกครองและชุมชนที่มีอิทธิพลต่อผลการจัดโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


nettypum 22 ต.ค. 2565 เวลา 20:10 น. 0 232
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^