LASTEST NEWS

20 มี.ค. 2566(อย่างเป็นทางการ) ประกาศแล้ว !! ครูกทม. 1/2565 สอบ 1-2 เม.ย.2566 จำนวน 7 สนามสอบ 19 มี.ค. 2566สพม.เชียงราย ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 297 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.สุรินทร์ เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย รอบที่ 1/2566 จำนวน 260 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.บึงกาฬ ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 240 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566  19 มี.ค. 2566สพป.สุโขทัย เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 1 จำนวน 167 ราย 19 มี.ค. 2566โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-23 มีนาคม 2566 19 มี.ค. 2566สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 19 มี.ค. 2566สพป.ระยอง เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 62 ราย 19 มี.ค. 2566สพม.ยะลา เปิดสอบพนักงานราชการครู 3 อัตรา รับสมัคร 27-31 มีนาคม 2566

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7E

usericon

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7E เรื่อง เต๊อะเติ๋นสิ่งมีชีวิตบ้านเอ๋ง เพื่อส่งเสริมทักษะ การคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้วิจัย     ดอกอ้อ ทอนสูงเนิน
ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ
    การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ วิชาชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7E เรื่อง เต๊อะเติ๋นสิ่งมีชีวิตบ้านเอ๋ง เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7E เรื่อง เต๊อะเติ๋นสิ่งมีชีวิตบ้านเอ๋ง เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 4) เพื่อประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7E เรื่อง เต๊อะเติ๋นสิ่งมีชีวิตบ้านเอ๋ง เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา จำนวน 32 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling) เครื่องมือที่ใช้คือ 1) แบบสอบถามสำรวจสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้ วิชาชีววิทยา มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.40 ถึง 0.85 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7E จำนวน 7 ชุด 3) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ถึง 4.56 และมีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมมีค่าเท่ากับ 4.51 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.23 ถึง 0.72 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 5) แบบทดสอบวัดทักษะการคิดขั้นสูง มีค่าความยากตั้งแต่ 0.40 ถึง 0.69 มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.45 ถึง 0.76 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 6) แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ มีค่าอำนาจจำแนก ตั้งแต่ 0.33 ถึง 0.72 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 และ 7) แบบประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7E มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) กำหนดค่าออกเป็น 5 ระดับ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.37 ถึง 0.76 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบใช้ t-test (Dependent Samples)
        ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
        1. การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ วิชาชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ วิชาชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.40 ถึง 3.98
        2. ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7E เรื่อง เต๊อะเติ๋นสิ่งมีชีวิตบ้านเอ๋ง เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า
            2.1 ผลการประเมินตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7E เรื่อง เต๊อะเติ๋นสิ่งมีชีวิตบ้านเอ๋ง เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากผู้เชี่ยวชาญ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.49
            2.2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7E เรื่อง เต๊อะเติ๋นสิ่งมีชีวิตบ้านเอ๋ง เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 84.89/83.71 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80    
        3. ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7E เรื่อง เต๊อะเติ๋นสิ่งมีชีวิตบ้านเอ๋ง เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า
         3.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักร
การเรียนรู้ 7E เรื่อง เต๊อะเติ๋นสิ่งมีชีวิตบ้านเอ๋ง มีคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดขั้นสูงหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
            3.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักร
การเรียนรู้ 7E เรื่อง เต๊อะเติ๋นสิ่งมีชีวิตบ้านเอ๋ง มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
            3.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักร
การเรียนรู้ 7E เรื่อง เต๊อะเติ๋นสิ่งมีชีวิตบ้านเอ๋ง มีคะแนนเฉลี่ยระดับเจตคติต่อวิทยาศาสตร์หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
            4. การประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ เรื่อง เต๊อะเติ๋นสิ่งมีชีวิต
บ้านเอ๋ง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้ประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56
dokor2008 21 ต.ค. 2565 เวลา 12:36 น. 0 102
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^