LASTEST NEWS

22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท 22 ก.พ. 2567( ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 23 อัตรา สำนักงาน สกร.จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2567 21 ก.พ. 2567กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด วันจันทร์ใส่เสื้อเหลือง วันอังคารแต่งชุดข้าราชการ 21 ก.พ. 2567สพม.กำแพงเพชร เฮ! สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ขอใช้บ้ญชีครูผู้ช่วย 17 อัตรา 21 ก.พ. 2567โรงเรียนอนุบาลโสธิญา รับสมัครครู (หลายอัตรา) เงินเดือน 15,000.-บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ 21 ก.พ. 2567โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครู 3 อัตรา เงินเดือน 15,050 - 17,690 บาท ตั้งแต่บัดนี้ –  5 มีนาคม 2567 ยกเว้นวันหยุดราชการ 20 ก.พ. 2567โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 3 มี.ค.2567 20 ก.พ. 2567ครม.ไฟเขียวศธ.เช่าอุปกรณ์หนุนการสอนครู-นักเรียน นำร่องแจกแท็บเล็ตเด็กมัธยมปลาย 6 แสนกว่าคน 20 ก.พ. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1146 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)

รายงานการประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

usericon

ชื่อผลงาน    รายงานการประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนวัดแม่เปียะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
ผู้รายงาน    นายอุเชน ไชยภูมิ
        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่เปียะ
ปีที่รายงาน    ปีการศึกษา 2564

บทสรุป
     การประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนวัดแม่เปียะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบทของโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับความสอดคล้อง ความต้องการจำเป็นและเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับบุคลากร งบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการ ขั้นดำเนินการ ขั้นติดตามผลและขั้นปรับปรุงแก้ไข และเพื่อประเมินผลผลิตของโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับปริมาณและคุณภาพของผลผลิตผู้เข้าร่วมโครงการ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model กลุ่มเป้าหมายของการประเมินโครงการครั้งนี้คือประชากรทั้งหมด ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน หัวหน้าโครงการ 1 คน ครูผู้สอนในโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 12 คน นักเรียน 153 คน และผู้ปกครอง จำนวน 153 คน ได้มาโดยการเลือกแบบแบบเจาะจง (Purposive Selection) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำนวน 5 ฉบับ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้ประเมินเก็บรวบรวมเอง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ผลการประเมินและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้
     ผลการประเมิน
     ผลการประเมิน พบว่า ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมินทุกประเด็นและภาพรวมของโครงการทั้งหมดมี ดังนี้
     1. ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า มีความสอดคล้อง ความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 และโรงเรียนวัดแม่เปียะ ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหา ความต้องการ และความจำเป็นของโรงเรียนในแนวการดำเนินการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
     2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า มีความพร้อม ความพอเพียงและการสนับสนุนต่าง ๆ ในด้านบุคลากร งบประมาณ เอกสาร สื่อ วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
     3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า ขั้นเตรียมการ ขั้นดำเนินการ ขั้นประเมินผล และขั้นปรับปรุงแก้ไข มีการปฏิบัติและมีความเหมาะสม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
     4. ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า
4.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวม และทุกวิชา คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกับนักเรียนห้องเรียนปกติ พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนห้องเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนห้องเรียนปกติทุกวิชา
     4.2 ความพึงพอใจของผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าโครงการ และครูผู้สอนในโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีต่อการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
     4.3 ความคิดเห็นของนักเรียนต่อโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
     4.4 ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้
1. ควรมีการกำหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคคลที่รับผิดชอบให้ชัดเจน ควรมีการตั้งทีมงานในการติดตามผล และประเมินผลโครงการเป็นระยะ ๆ ให้ชัดเจน และนำผลการประเมิน ในแต่ละระยะมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงในการดำเนินงานขั้นต่อไป
     2. ควรปรับปรุงพัฒนาด้านกระบวนการให้มีความพร้อม เพื่อสร้างความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากระดับมากเป็นระดับมากที่สุดเช่นเดียวกับด้านอื่น ๆ
     3. ควรมีการนำผลการประเมินโครงการการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เชื่อมโยงกับการประเมินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนในด้านการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนกรอบการพัฒนาภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น
4. ควรมีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อสร้างการยอมรับ และความเชื่อมั่นมากขึ้น

dek.dek407 21 ต.ค. 2565 เวลา 11:31 น. 0 253
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^