LASTEST NEWS

20 มี.ค. 2566(อย่างเป็นทางการ) ประกาศแล้ว !! ครูกทม. 1/2565 สอบ 1-2 เม.ย.2566 จำนวน 7 สนามสอบ 19 มี.ค. 2566สพม.เชียงราย ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 297 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.สุรินทร์ เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย รอบที่ 1/2566 จำนวน 260 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.บึงกาฬ ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 240 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566  19 มี.ค. 2566สพป.สุโขทัย เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 1 จำนวน 167 ราย 19 มี.ค. 2566โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-23 มีนาคม 2566 19 มี.ค. 2566สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 19 มี.ค. 2566สพป.ระยอง เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 62 ราย 19 มี.ค. 2566สพม.ยะลา เปิดสอบพนักงานราชการครู 3 อัตรา รับสมัคร 27-31 มีนาคม 2566

การจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

usericon

ชื่อเรื่อง : ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการ การจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้รายงาน : นายสุวัฒน์ ศรีดี
ปีการศึกษา : 2564

บทคัดย่อ
การประเมินโครงการ การจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม ของโครงการเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุพรรณบุรี นโยบายโรงเรียน และความต้องการจำเป็นของโรงเรียน 2) ประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสมของโครงการการจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา เกี่ยวกับงบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ความรู้ความสามารถของคณะทำงาน การสนับสนุนของฝ่ายบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรในชุมชน 3) ประเมินความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการการจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา เกี่ยวกับความร่วมมือของคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิทินการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ ขั้นตอน จุดเด่น จุดด้อย การนิเทศติดตามผลและสิ่งที่ต้องแก้ไขในการดำเนินงาน และ 4) ประเมินความสำเร็จด้านผลผลิตของโครงการ การจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา เกี่ยวกับความร่วมมือของคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิทินการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ ขั้นตอน จุดเด่น จุดด้อย การนิเทศติดตามผลและสิ่งที่ต้องแก้ไขในการดำเนินงาน โดยใช้ รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) 4 ด้าน ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ ผู้รายงานได้ใช้แบบเจาะจง คือ บุคลากรของโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุพรรณบุรี ได้แก่ ครู 30 คน ผู้ปกครอง 20 คน และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา จำนวน 7 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 143 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน แบบสอบถามใช้มาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ .906 สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติพื้นฐาน (Descriptive Statistics) ใช้ค่าความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (m) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน(s)


ผลการประเมินโครงการดังนี้
    1. ผลการประเมินโครงการ การจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา จากความคิดเห็นของ ผู้บริหารและครู ผู้ปกครองนักเรียน
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด และจากความคิดเห็น
ของนักเรียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด
2. ผลการประเมินโครงการ การจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา จากความคิดเห็นของผู้บริหารและครู ผู้ปกครองนักเรียน
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม โดยภาพรวม มีความสอดคล้องอยู่ในระดับ มากที่สุด และจากความคิดเห็นของนักเรียน โดยภาพรวมมีความสอดคล้อง
อยู่ในระดับ มากที่สุด
3. ผลการประเมินโครงการ การจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนผู้เรียนโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา จากความคิดเห็นของผู้บริหารและครู ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านปัจจัยเบื้องต้นโดยภาพรวมมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับ มากที่สุด และ จากความคิดเห็นของนักเรียน โดยภาพรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับ
มากที่สุด
4. ผลการประเมินโครงการ การจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา จากความคิดเห็นของผู้บริหารและครู ผู้ปกครองนักเรียน
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมมีความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ มากที่สุด และจากความคิดเห็นของนักเรียน โดยภาพรวมมีความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ มากที่สุด
5. ผลการประเมินโครงการ การจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา จากความคิดเห็นของผู้บริหารและครู ผู้ปกครองนักเรียน
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านผลผลิต โดยภาพรวมมีความสำเร็จอยู่ในระดับ มากที่สุด และ จากความคิดเห็นของนักเรียน โดยภาพรวมมีความ ความสำเร็จ อยู่ในระดับ
มากที่สุดร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^