LASTEST NEWS

20 มี.ค. 2566(อย่างเป็นทางการ) ประกาศแล้ว !! ครูกทม. 1/2565 สอบ 1-2 เม.ย.2566 จำนวน 7 สนามสอบ 19 มี.ค. 2566สพม.เชียงราย ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 297 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.สุรินทร์ เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย รอบที่ 1/2566 จำนวน 260 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.บึงกาฬ ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 240 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566  19 มี.ค. 2566สพป.สุโขทัย เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 1 จำนวน 167 ราย 19 มี.ค. 2566โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-23 มีนาคม 2566 19 มี.ค. 2566สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 19 มี.ค. 2566สพป.ระยอง เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 62 ราย 19 มี.ค. 2566สพม.ยะลา เปิดสอบพนักงานราชการครู 3 อัตรา รับสมัคร 27-31 มีนาคม 2566

รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

usericon

ชื่อเรื่อง     :    รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        ในสถานศึกษาของโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
        มัธยมศึกษาสุรินทร์
ผู้วิจัย    :    นางรัชดาภรณ์ ประคองชื่อ
ตำแหน่ง    :    รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ
หน่วยงาน    :     โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
ปีที่ศึกษา    :    2564
    
บทคัดย่อ
    รายงานการประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาของโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ด้านบริบท 2) ประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาของโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ด้านปัจจัยนำเข้า 3) ประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาของโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ด้านกระบวนการ 4) ประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาของโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ด้านผลผลิต กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ประกอบด้วย ผู้บริหาร 4 คน ครู 67 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 14 คน และนักเรียน 306 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 391 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาของโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
    ผลการวิจัย พบว่า
    การประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาของโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยเลขคณิตจากมากไปน้อยตามลำดับดังนี้ ด้านบริบท ด้านกระบวนการ ด้านปัจจัยนำเข้า และด้านผลผลิต สำหรับแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาของโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ควรดำเนินการดังนี้ 1) ด้านบริบท โรงเรียนควรมีการวิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียนและชุมชน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน ทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และต้นแบบศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาที่ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนมีหลักคิดและหลักปฏิบัติตามหลักความพอเพียงในวิถีชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง 2) ด้านปัจจัยนำเข้า ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการมีการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับความรู้และความสามารถที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการ และสร้างแกนนำเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน รักษาความยั่งยืนของการเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3) ด้านกระบวนการ ผู้บริหารสถานศึกษาควรนิเทศ กำกับ และติดตามให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการมุ่งพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาครูและบุคลากรใหม่ในโรงเรียนให้สามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกภาคเรียน รวมทั้งการสร้างความตระหนักและพัฒนาความสามารถในการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 4) ด้านผลผลิต โรงเรียนควรพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่ผลงานจากการดำเนินงานโครงการในช่องทางหลากหลายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและผู้ที่สนใจมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
puii 20 ต.ค. 2565 เวลา 12:06 น. 0 104
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^