LASTEST NEWS

08 ก.พ. 2566สอศ. จัดตั้งสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด 77 จังหวัด ขับเคลื่อนนโยบายการอาชีวศึกษาสู่ภูมิภาค 08 ก.พ. 2566โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 17 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท 07 ก.พ. 2566คุรุสภาลุยสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณครู 07 ก.พ. 2566ที่ ศธ 04009/ว 672 การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 07 ก.พ. 2566“ตรีนุช” จี้ รร.ตรวจเข้มปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 07 ก.พ. 2566ศธ.เลิก "บอนไซต์" โรงเรียน สพฐ.ขนาดเล็ก ชง "กพร." ขอเพิ่ม"ครู-ผอ." 06 ก.พ. 2566สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวส.ขึ้นไปทุกสาขา เงินเดือน 15,000.-บาท 06 ก.พ. 2566สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท 06 ก.พ. 2566กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 37,680.- บาท 06 ก.พ. 2566“ตรีนุช” เตือนโรงเรียนดัง “รับนักเรียน” ปี 2566 ห้ามมี “แป๊ะเจี๊ยะ”

การเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564

usericon

บทคัดย่อ

    การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 ผู้ศึกษาได้ศึกษาสภาพการปฏิบัติงานและ การประเมินโครงการโดยเลือกใช้รูปแบบการประเมินตามแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม เพื่อประเมินโครงการ การนิเทศภายในโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 ซึ่งจำแนกเป็นวัตถุประสงค์ย่อยได้ดังนี้ 1) การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) เกี่ยวกับความเหมาะสมของการกำหนดโครงการ ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์โครงการกับสภาวะแวดล้อม ความสอดคล้องของเป้าหมายโครงการกับสภาวะแวดล้อม ความเป็นไปได้ ของการกำหนดโครงการ ความพร้อมของปัจจัยเพื่อการดำเนินโครงการ 2) การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) เกี่ยวกับความพร้อม และ ความเหมาะสมของปัจจัยสำหรับดำเนินโครงการเกี่ยวกับงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ และการบริหารจัดการ 3) การประเมินกระบวนการดำเนินโครงการ (Process Evaluation) เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านวิชาการ การจัดกิจกรรมของครู 4) การประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) เกี่ยวกับการพัฒนางานวิชาการ พฤติกรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้ศึกษาจากประชากร ดังต่อไปนี้ 1. การประเมินโครงการ การนิเทศภายในโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 มีขอบเขตของประชากรดังนี้ การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) ใช้ประชากรผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการ จำนวน 5 คน และครูผู้สอน จำนวน 97 คน รวม 102 คน การประเมินด้านด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ใช้ประชากรครูผู้สอนจำนวน 97 คน การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ใช้ประชากรครูผู้สอนจำนวน 97 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 338 คน เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านวิชาการ ใช้ประชากรครูผู้สอนจำนวน 97 คน เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของครูใช้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 338 คน การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) เกี่ยวกับการพัฒนางานวิชาการ ใช้ประชากรครูผู้สอนจำนวน 97 คน เกี่ยวกับพฤติกรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ใช้ประชากรครูผู้สอนจำนวน 97 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ผู้ศึกษาได้สร้างแบบประเมิน จำนวน 6 ฉบับ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ฉบับที่ 1 แบบประเมินบริบทของโครงการ การนิเทศภายในโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 ใช้สำหรับสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการ และครูผู้สอน ฉบับที่ 2 แบบประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ การนิเทศภายในโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564ใช้สำหรับสอบถามครูผู้สอน ฉบับที่ 3 แบบประเมินโครงการ การนิเทศภายในโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านวิชาการ ใช้สำหรับสอบถามครูผู้สอน ฉบับที่ 4 แบบประเมินโครงการ การนิเทศภายในโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของครู ใช้สำหรับสอบถามนักเรียน ฉบับที่ 5 แบบประเมินโครงการ การนิเทศภายในโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 ด้านผลผลิตของโครงการ เกี่ยวกับการพัฒนางานวิชาการ ใช้สำหรับสอบถามครูผู้สอน ฉบับที่ 6 แบบประเมินโครงการ การนิเทศภายในโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564ด้านผลผลิตของโครงการ เกี่ยวกับพฤติกรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ใช้สำหรับสอบถามครูผู้สอน การวิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินการโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วนำผลของการคำนวณ มาแปลความหมาย กำหนดเกณฑ์ผ่านการประเมินมีค่าเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปผ่านเกณฑ์
ผลการศึกษาพบว่า
    ผลการประเมินการดำเนินโครงการการนิเทศภายในโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่า พบว่า ผลการประเมินโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน ปรากฏว่า ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านบริบทของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุดและ ด้านผลผลิตของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านปัจจัยนำเข้า ของโครงการ อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมินซึ่งผลการประเมินในแต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้
1. ผลการประเมินการดำเนินโครงการ การนิเทศภายในโรงเรียน ของนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 ด้านบริบทของโครงการ พบว่าผลการประเมินภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า ความพร้อมของปัจจัยเพื่อการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ วิธีดำเนินการและระยะเวลามีความเหมาะสมและปฏิบัติจริงได้ อยู่ในระดับมาก โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน
    2. ผลการประเมินการดำเนินโครงการ การนิเทศภายในโรงเรียน ของนักเรียนโรงเรียน สรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ พบว่า ผลการประเมิน ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนสื่อการเรียนการสอน จำนวนบุคลากรที่ร่วมดำเนินโครงการมีความเหมาะสม และการจัดทำงบประมาณมุ่งเน้นผลงานเสนอต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามลำดับโดยทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน
    3. ผลการประเมินการดำเนินโครงการ การนิเทศภายในโรงเรียน ของนักเรียนโรงเรียน สรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านวิชาการ พบว่า ผลการประเมิน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาหารือรู้ขอบเขตความสามารถความถนัดและความสนใจของตน และกำหนดวิธีการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับครูผู้สอนก่อนการสังเกต อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ กำหนดจุดมุ่งหมายของการนิเทศแต่ละครั้งไว้ อย่างชัดเจนอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน
    4. ผลการประเมินการดำเนินโครงการ การนิเทศภายในโรงเรียน ของนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของครู พบว่า ผลการประเมินภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านน่าสนใจและช่วยส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความหมายอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ มีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะตามหลักสูตร และ การใช้วิธีการที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อยู่ในระดับ มาก โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน
    5. ผลการประเมินการดำเนินโครงการ การนิเทศภายในโรงเรียน ของนักเรียนโรงเรียน สรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 ด้านผลผลิตของโครงการ เกี่ยวกับการพัฒนางานวิชาการ พบว่า ผลการประเมินภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า ผลการประเมินภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุดซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน รองลงมา คือ การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน อยู่ในระดับมาก การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอยู่ในระดับมาก และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อยู่ในระดับมาก โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน
    6. ผลการประเมินการดำเนินโครงการ การนิเทศภายในโรงเรียน ของนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 ด้านผลผลิตของโครงการ เกี่ยวกับพฤติกรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน พบว่า ผลการประเมินภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา,การปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนใจ และตั้งใจ และการกล้าแสดงออก ถาม และตอบคำถามในกิจกรรมที่จัดอย่างถูกต้อง และมีเหตุผล อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ สภาพแวดล้อมในโรงเรียน (ครู,สถานที่,ห้องเรียน ละอื่นๆ) เอื้อต่อการพัฒนานักเรียน และนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร อยู่ในระดับมากที่สุด โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน
kruwannapa1 12 ต.ค. 2565 เวลา 14:33 น. 0 111
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^