LASTEST NEWS

08 ก.พ. 2566สอศ. จัดตั้งสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด 77 จังหวัด ขับเคลื่อนนโยบายการอาชีวศึกษาสู่ภูมิภาค 08 ก.พ. 2566โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 17 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท 07 ก.พ. 2566คุรุสภาลุยสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณครู 07 ก.พ. 2566ที่ ศธ 04009/ว 672 การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 07 ก.พ. 2566“ตรีนุช” จี้ รร.ตรวจเข้มปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 07 ก.พ. 2566ศธ.เลิก "บอนไซต์" โรงเรียน สพฐ.ขนาดเล็ก ชง "กพร." ขอเพิ่ม"ครู-ผอ." 06 ก.พ. 2566สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวส.ขึ้นไปทุกสาขา เงินเดือน 15,000.-บาท 06 ก.พ. 2566สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท 06 ก.พ. 2566กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 37,680.- บาท 06 ก.พ. 2566“ตรีนุช” เตือนโรงเรียนดัง “รับนักเรียน” ปี 2566 ห้ามมี “แป๊ะเจี๊ยะ”

การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

usericon

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
ปีการศึกษา 2564
ผู้ศึกษา : นางสาวปริศนา วิโนสุยะ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
ปีการศึกษา 2564 เป็นการวิจัยเชิงประเมิน ผู้ประเมินได้ประยุกต์ใช้การประเมินตามแบบจำลองซิปป์
(CIPP Model) ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam) มีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้
1. เพื่อประเมินบริบทของโครงการ (Context Evaluation)
2. เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input Evaluation)
3. เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการ (Process Evaluation)
3.1 เกี่ยวกับการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา (Plan)
3.2 เกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผน (Do)
3.3 เกี่ยวกับการตรวจสอบ ประเมินผล (Check)
3.4 เกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุง (Act)
4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation)
เกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 6 ด้าน
4.1 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4.2 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
4.3 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4.4 การประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
4.5 การติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา
4.6 การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ มีจำนวน 4 ฉบับ แบบประเมินมีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) มีระยะเวลาการประเมิน ระหว่าง วันที่
8 มีนาคม พ.ศ. 2564 และสิ้นสุดการประเมินวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ใช้ประชากรที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการเป็นแหล่งข้อมูลทั้งหมด
ผลการประเมินพบว่า
1. ผลการประเมินการดำเนินโครงการประกันคุณภาพภายในสถาน ศึกษาโรงเรียน
แม่ระมาดวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 ด้านบริบทของโครงการ (Context) ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณา ในแต่ละรายการ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์
การประเมิน
2. ผลการประเมินการดำเนินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียน
แม่ระมาดวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input) ภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุดโดยทุกรายการผ่านเกณฑ์
การประเมิน
3. ผลการประเมินการดำเนินงานของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียน
แม่ระมาดวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 ด้านกระบวนการของโครงการ (Process) ผู้ประเมินได้ประเมิน
การดำเนินงาน มี 4 ด้าน ดังนี้ด้านการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา (Plan) อยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) อยู่ในระดับมากที่สุด
ด้านการตรวจสอบ ประเมินผล (Check) อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านการพัฒนาปรับปรุง (Act) อยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน
4. ผลการประเมินการดำเนินงานของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียน
แม่ระมาดวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 ด้านผลผลิตของโครงการ (Product) ผู้ประเมินได้ทำการประเมิน
เกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามี 6 ด้าน ดังนี้ด้านการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ด้านการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด การจัดทำรายงานผลการประเมิน
ตนเอง อยู่ในระดับมากที่สุด
สรุป จากผลการประเมิน โครงการประกันคุณ ภาพ ภายใน สถาน ศึกษาโรงเรียน
แม่ระมาดวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 โดยได้ประยุกต์ใช้การประเมินตามแบบจำลองซิปป์
(CIPP Model) ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam) ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านบริบท
(Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) ทุกด้าน
ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน ดังนั้นการดำเนินโครงการนี้จึงบรรลุตามจุดมุ่งหมายของโครงการ
ตามที่ตั้งไว้
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^