LASTEST NEWS

22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท 22 ก.พ. 2567( ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 23 อัตรา สำนักงาน สกร.จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2567 21 ก.พ. 2567กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด วันจันทร์ใส่เสื้อเหลือง วันอังคารแต่งชุดข้าราชการ 21 ก.พ. 2567สพม.กำแพงเพชร เฮ! สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ขอใช้บ้ญชีครูผู้ช่วย 17 อัตรา 21 ก.พ. 2567โรงเรียนอนุบาลโสธิญา รับสมัครครู (หลายอัตรา) เงินเดือน 15,000.-บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ 21 ก.พ. 2567โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครู 3 อัตรา เงินเดือน 15,050 - 17,690 บาท ตั้งแต่บัดนี้ –  5 มีนาคม 2567 ยกเว้นวันหยุดราชการ 20 ก.พ. 2567โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 3 มี.ค.2567 20 ก.พ. 2567ครม.ไฟเขียวศธ.เช่าอุปกรณ์หนุนการสอนครู-นักเรียน นำร่องแจกแท็บเล็ตเด็กมัธยมปลาย 6 แสนกว่าคน 20 ก.พ. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1146 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)

ประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านสารจิตร

usericon

ชื่อเรื่องการประเมิน    : การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านสารจิตร
ชื่อผู้ประเมิน        : นางสาวสาวิตรี อิ่มเพ็ง
ปีที่ประเมิน        : ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านสารจิตร
มีวัตถุประสงค์ของการประเมิน 1)เพื่อประเมินบริบทของโครงการเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่าง วัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 นโยบาย โรงเรียน และความต้องการจำเป็นของโรงเรียน 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการเกี่ยวกับ ความเหมาะสมเพียงพอของโครงการใน 4 กิจกรรม เกี่ยวกับวิทยากร งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ความรู้ความสามารถของคณะทำงาน การสนับสนุนของฝ่ายบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรในชุมชน 3) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ เกี่ยวกับความร่วมมือของคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิทินการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ ขั้นตอน จุดเด่น จุดด้อย การนิเทศติดตามผลและสิ่งที่ต้องแก้ไขในการดำเนินงาน 4) เพื่อประเมินผลผลิต ของโครงการเกี่ยวกับพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ด้านความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความมีเหตุผล ความกตัญญูกตเวที ความมีวินัย ความเสียสละ ความสามัคคี ความประหยัด การพึ่งตนเอง ความขยันหมั่นเพียรและความเมตตา และความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 5) เพื่อประเมินผลกระทบของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่มีต่อ โรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านสารจิตร
กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสารจิตร จำนวน 13 คน ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านสารจิตร จำนวน 23 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 326 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 326 คน ผู้นำชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 10 คน ซึ่งได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมจำนวน 698 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 แบบประเมิน
เกี่ยวกับบริบทของโครงการความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายโรงเรียน ความต้องการและความ จำเป็นของโรงเรียน หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน จำนวน 10 ข้อ
ฉบับที่ 2 แบบประเมินเกี่ยวกับ ปัจจัยเบื้องต้นด้านความเหมาะสมและพอเพียงเกี่ยวกับวิทยากร งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ความรู้ความสามารถของคณะทำงาน การสนับสนุนของฝ่ายบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และ บุคลากรในชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนบ้านสารจิตร จำนวน 56 ข้อ ฉบับที่ 3 แบบประเมิน เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินการตามโครงการกับความร่วมมือของคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิทิน การปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ ขั้นตอน จุดเด่น จุดด้อย
การนิเทศติดตามผล และสิ่งที่ต้องแก้ไขในการดำเนินงาน จำนวน 40 ข้อ ฉบับที่ 4 แบบประเมินผลผลิตของโครงการที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการมี คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ได้แก่ พฤติกรรม
ของนักเรียนในด้านความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความมีเหตุผล ความกตัญญูกตเวที ความมีวินัย ความเสียสละ ความประหยัด ความขยันหมั่นเพียร ความสามัคคี และความเมตตากรุณา จำนวน 84 ข้อ ฉบับที่ 5 แบบประเมิน ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านสารจิตร จำนวน 15 ข้อ ฉบับที่ 6 แบบประเมินผลกระทบการดำเนินงานของโครงการ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านการจัดสภาพแวดล้อม ด้านการสอนและการนิเทศ ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน ด้านความสัมพันธ์ กับชุมชน และด้านการประเมินผล จำนวน 30 ข้อการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบประเมิน แบบสอบถาม สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน

ผลการประเมินโดยสรุปดังนี้
1. ผลการประเมินบริบทของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
บ้านสารจิตร ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน พบว่า วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อยทุกกิจกรรมกับนโยบายของกระทรวง นโยบายของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 นโยบายโรงเรียน หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ความต้องการและความจำเป็นของ โรงเรียน มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก
2. ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นด้านความเหมาะสมและพอเพียงเกี่ยวกับวิทยากร งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ความรู้ความสามารถของคณะทำงาน การสนับสนุนของ ฝ่ายบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรในชุมชน พบว่า ปัจจัยเบื้องต้นของกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมเชิงปฏิบัติการ ในภาพรวมมีความเหมาะสมและพอเพียงอยู่ในระดับมากทุกรายการ ปัจจัยเบื้องต้นของกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา ในภาพรวมมีความเหมาะสม และพอเพียงอยู่ในระดับ มากทุกรายการ ปัจจัยเบื้องต้น ของกิจกรรมเชิดชูเด็กดีมีคุณธรรม ในภาพรวมมีความเหมาะสมและพอเพียงอยู่ในระดับมากทุกรายการ ปัจจัยเบื้องต้นของกิจกรรมคุณธรรมประจำวันศุกร์ ในภาพรวม มีความเหมาะสมและพอเพียงอยู่ในระดับมาก
3. ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
ความ คิดเห็นบุคลากรภายในโรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหาร คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา เกี่ยวกับความ ร่วมมือของคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิทินการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ ขั้นตอน จุดเด่น จุดด้อย การนิเทศติดตามผลและสิ่งที่ต้องแก้ไขในการดำเนินงานของกิจกรรม
ในแต่ละกิจกรรมย่อย พบว่า กระบวนการดำเนินตามกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมเชิงปฏิบัติการในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ ในระดับปฏิบัติมาก จุดเด่น คือ เป็นกิจกรรมที่นักเรียนให้ความสนใจ วิทยากรสามารถแก้ไข พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และสามารถสร้างจิตสำนึกให้เกิดแก่นักเรียนได้ในหลาย ๆ ด้าน จุดด้อย ของโครงการ พบว่า การไม่ต่อเนื่องในการปฏิบัติกิจกรรมหลังจากจบกิจกรรม ซึ่งได้ดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไข โดยประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการติดตามการประพฤติปฏิบัติตนต่อที่บ้าน กิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับ ปฏิบัติมาก จุดเด่น คือ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้ เกิดจิตสำนึกในการสืบสานประเพณีให้คงอยู่ต่อไป และนักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกับบุคคลในชุมชน ทำให้เกิดความคุ้นเคยกันเป็นอย่าง จุดด้อย คือ การไปร่วมกิจกรรมที่วัดอาจทำให้นักเรียนเสียเวลาเรียน ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขโดยการนำนักเรียนไปทำกิจกรรมในวันหยุดหรือเสาร์ - อาทิตย์แทน กระบวนการดำเนินตามกิจกรรมเชิดชูเด็กดีมีคุณธรรม ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติ อยู่ในระดับปฏิบัติมาก จุดเด่น คือ เป็นกิจกรรมที่สามารถฝึกให้เด็กสามารถคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบแยกแยะได้ระหว่างความ ดีและความชั่วและสามารถปฏิบัติได้จนติดเป็นนิสัย จุดด้อยของโครงการ คือ ไม่สามารถตรวจสอบได้ ว่าสิ่งที่นักเรียนได้บันทึกมานั้นเป็นความจริงหรือไม่ ปรับปรุงแก้ไขโดยการหามาตรการในการ ตรวจสอบโดยการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการตรวจสอบหาหลักฐานในการบันทึกความดี กระบวนการดำเนินงานตาม กระบวนการดำเนินตามกิจกรรมคุณธรรมประจำวันศุกร์ ระดับการปฏิบัติในภาพรวมมี การปฏิบัติอยู่ในระดับปฏิบัติมาก จุดเด่น คือ เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนได้ฝึกฝนการสวดมนต์ไหว้ พระและทำสมาธิได้ในเวลาเดียวกัน และเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาจิตใจของนักเรียนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ จุดด้อย คือ สถานที่ทำกิจกรรมเป็นอาคารเรียน เวลาทำสมาธินักเรียนจะร้อนทำให้ ไม่ค่อยมีสมาธิเวลาที่ใช้ทำกิจกรรมเป็นเวลาเย็นก่อนกลับบ้านซึ่งก่อนทำกิจกรรมนักเรียนจะเล่นมาก เกิดความอ่อนเพลียและเหนื่อยจากการเล่นทำให้นักเรียนเกิดความเบื่อและไม่มีสมาธิ ซึ่งปรับปรุงแก้ไข โดยการปรับเปลี่ยนเวลาทำกิจกรรมเป็นเวลาช่วงเช้าก่อนเข้าห้องเรียนในวันศุกร์และจัดสภาพแวดล้อม ของสถานที่ให้เอื้อต่อการทำกิจกรรม ดังนั้นหลังจากมีการปรับเปลี่ยนเวลาในการทำกิจกรรมแล้ว ทำให้นักเรียนมีความพร้อมและตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมมากขึ้น
4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ด้านความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความมีเหตุผล ความกตัญญู ความมีวินัย ความเสียสละ ความประหยัด ความขยันหมั่นเพียร ความสามัคคีและความเมตตากรุณา พบว่า นักเรียน
มีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน และ
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสารจิตร ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
5. ผลการประเมินผลกระทบการดำเนินงานของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ นักเรียนโรงเรียนบ้านสารจิตรที่มีต่อโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ทั้ง 6 ด้านในโรงเรียน คือ ด้านการบริหาร ด้านจัดสภาพแวดล้อม ด้านการสอนและการนิเทศ ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน
ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและด้านการประเมินผลทางคุณธรรมจริยธรรมในภาพรวมมีผลกระทบ
อยู่ในระดับมาก

s_sunantha8 11 ต.ค. 2565 เวลา 13:12 น. 0 247
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^