LASTEST NEWS

31 ม.ค. 2566ข้อเท็จจริง "ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น" หรือ B-license ถ้าสอบไม่ผ่าน จะต้องปรับเปลี่ยนไปทำหน้าที่อื่น 31 ม.ค. 2566“ตรีนุช” ถกบอร์ดคุรุสภาวางแผนทดสอบตั๋วครูไร้กระดาษ 31 ม.ค. 2566รวมลิงก์ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ ปี 2565 จังหวัดน่าน ระดับม.ต้น-ม.ปลาย 31 ม.ค. 2566คุรุสภาเตรียมใช้ e-testing ทดสอบสมรรถนะครู 30 ม.ค. 2566ตารางสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบ Digital Testing ระหว่างวันที่ 25 ก.พ. - 4 มี.ค.2566 30 ม.ค. 2566เช็กที่นี่ !! ลิงก์ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคอีสาน ปี 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด 30 ม.ค. 2566สพม.สุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 12 อัตรา ระหว่างวันที่ 8 - 14 กุมภาพันธ์ 2566 30 ม.ค. 2566​​​​​​​โรงเรียนบ้านป่ายุบ(บุ้นกีประชานุเคราะห์) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 12,500 บาท 29 ม.ค. 2566สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณ ประชุมจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษฯ  29 ม.ค. 2566(( ลิงก์ )) รับสมัครสอบ ก.พ. ปี 2566 เปิดระบบ 30 ม.ค.2566 - 17 ก.พ.2566

รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายใน

usericon

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายใน
โรงเรียนวัดทะเลบก (หลวงพ่อเบี้ยว - สูตะบุตรอุปถัมภ์)
ผู้รายงาน นางสาวจารุวรรณ์ พัฒน์ไทยสงค์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียน วัดทะเลบก (หลวงพ่อเบี้ยว - สูตะบุตรอุปถัมภ์)
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1
ปีการศึกษา 2564
บทคัดย่อ
รายงานนี้เป็นรายงานผลการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนวัดทะเลบก (หลวงพ่อ
เบี้ยว - สูตะบุตรอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ด้วยรูปแบบการ
ประเมินแบบซิปโมเดล (CIPP Model) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ
นิเทศภายในโรงเรียนวัดทะเลบก (หลวงพ่อเบี้ยว - สูตะบุตรอุปถัมภ์) ในด้านบริบท (Context) ด้าน
ปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้เป็นผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดทะเลบก (หลวง
พ่อเบี้ยว - สูตะบุตรอุปถัมภ์) ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้จำแนกตามวัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดทะเลบก (หลวงพ่อเบี้ยว - สูตะบุตร
อุปถัมภ์) จำนวน 22 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน ผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 452 คน และนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 452 คน รวมประชากรที่ใช้ในการประเมินทั้งสิ้น 941 คน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ได้มาจาก
ประชากร 4 กลุ่ม ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดทะเลบก (หลวงพ่อเบี้ยว -
สูตะบุตรอุปถัมภ์) จำนวน 22 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน ผู้ปกครอง
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 239 คน และนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 239 คน รวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน
ทั้งสิ้น 515 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถามจำนวน 2 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้สถิติวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย ( )และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการประเมินการดำเนินงานตามโครงการสรุปได้ดังนี้
จากการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนวัดทะเลบก (หลวงพ่อเบี้ยว - สูตะบุตร
อุปถัมภ์) ทำให้ทราบถึงผลการดำเนินงานตามโครงการนิเทศภายในโรงเรียนวัดทะเลบก (หลวงพ่อ
เบี้ยว - สูตะบุตรอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สามารถสรุปผล
การประเมินโครงการได้ดังนี้
1. ผลการดำเนินงานตามโครงการนิเทศภายในโรงเรียนวัดทะเลบก (หลวงพ่อเบี้ยว - สูตะ
บุตรอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ด้านบริบท (Context)
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.56, S.D. = 0.50)
2. ผลการดำเนินงานตามโครงการนิเทศภายในโรงเรียนวัดทะเลบก (หลวงพ่อเบี้ยว - สูตะ
บุตรอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input)
ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.67, S.D. = 0.47)
3. ผลการดำเนินงานตามโครงการนิเทศภายในโรงเรียนวัดทะเลบก (หลวงพ่อเบี้ยว - สูตะ
บุตรอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ด้านกระบวนการ (Process)
ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.67, S.D. = 0.48)
4. ผลการดำเนินงานตามโครงการนิเทศภายในโรงเรียนวัดทะเลบก (หลวงพ่อเบี้ยว - สูตะ
บุตรอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ด้านผลผลิต (Product)
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.79, S.D. = 0.42)
5. ผลการดำเนินงานตามโครงการนิเทศภายในโรงเรียนวัดทะเลบก (หลวงพ่อเบี้ยว - สูตะ
บุตรอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบว่า ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( = 4.68, S.D. = 0.47)
no0898364714 04 ต.ค. 2565 เวลา 13:42 น. 0 127
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^