LASTEST NEWS

01 ต.ค. 2565ประกาศผลย้ายผู้บริหารสถานศึกษา กศจ.สุรินทร์ 01 ต.ค. 2565(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 01 ต.ค. 2565การนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA 01 ต.ค. 2565ราชกิจจานุเบกษา "ยกเลิกใบอนุญาตปฏิบัติการสอน" ให้ออก "หนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ" แทน 01 ต.ค. 2565คู่มือ ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) โดย สำนักงาน ก.ค.ศ. 01 ต.ค. 2565สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการครู 11 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 10 - 19 ต.ค.65 01 ต.ค. 2565สพป.ตราด รับสมัครพนักงานราชการครู 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 6 - 12 ตุลาคม 2565 01 ต.ค. 2565สพป.อุบลราชธานี เขต 5 รับสมัครพนักงานราชการครูพี่เลี้ยง วุฒิม.6/ปวช./ปวท./ปวส.ทุกสาขา 01 ต.ค. 2565สพป.อุบลราชธานี เขต 5 รับสมัครพนักงานราชการครู 7 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 ต.ค.65 01 ต.ค. 2565สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการครู 10 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 6 - 12 ตุลาคม 2565

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบActive Learning

usericon

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ชื่อผู้ประเมิน นายศิวาณัฏฐ์ จิรภาสวุฒิกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปีการศึกษา 2564
บทคัดย่อ
การประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ประเมินใช้รูปแบบการประเมินแบบ IPO Model โดยมีวัตถุประสงค์1) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ก่อนการดำเนินโครงการ 2) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ขณะดำเนินโครงการ3) เพื่อประเมินผลผลิต (Output Evaluation) หลังการดำเนินโครงการ จากประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 เป็นผู้ประเมิน ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation)
และด้านผลผลิต (Output Evaluation) (พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูตามรูปแบบ Active Learning)ซึ่ง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีปี
การศึกษา 2564 จำนวน 75 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถามจำนวน 3 ฉบับ มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (σ)
กลุ่มที่ 2 เป็นผู้ให้ข้อมูล ด้านผลผลิต (Output Evaluation) (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน) ได้แก่
นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาครในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1,433 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึก
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและแบบสรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ค่าร้อยละ
ผลการประเมินโครงการพบว่า
1) ด้านปัจจัยนำเข้า โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning โรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทั้ง 4ด้าน โดยภาพรวม มีความพร้อมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านงบประมาณ รองลงมา คือ ด้านวัสดุอุปกรณ์และ ด้านบุคลากร ส่วนด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการบริหาร
2) ด้านกระบวนการ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning โรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทั้ง 4 ด้าน โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานและรายงานผล (Act) รองลงมา คือ ด้าน
การดำเนินกิจกรรม (Do) และด้านการวางแผนการดำเนินงาน (Plan) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการกำกับ
นิเทศ ประเมินผลกิจกรรม (Check)
3) ด้านผลผลิต โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning โรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3.1) พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูตามรูปแบบ Active Learning โรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทั้ง 4 ด้าน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การออกแบบการเรียนรู้ รองลงมา คือ การใช้และพัฒนาสื่อการเรียนรู้และ
การวัดและประเมินผล ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม เมื่อ
เปรียบเทียบค่าร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการการเรียนของนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2563 กับปีการศึกษา 2564 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยภาพรวมนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2564 เพิ่มสูงขึ้น อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยมและเมื่อเปรียบเทียบค่าร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2564 กับค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษา โดยภาพรวมนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2564 เพิ่มสูงขึ้น อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
banksiwanath 23 ก.ย. 2565 เวลา 23:38 น. 0 28
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^