LASTEST NEWS

28 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 28 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 28 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 28 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 28 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.ชลบุรี ระยอง - ผลย้ายครู 2566 สพม.ชลบุรี ระยอง 28 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.พิจิตร เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 สพป.พิจิตร เขต 2 28 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.นครสวรรค์ เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 28 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 28 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 27 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 - ผลย้ายครู 2566 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

บทคัดย่อ

usericon

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
     2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบทักษะ การอ่านและเขียนคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน บ้านคอลอมุดอ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
     ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งนักเรียนทั้งหมด จำนวน 86 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มีนักเรียน จำนวน 28 คน ได้มาโดยสุ่มแบบเจาะจง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ซึ่งเป็นห้องเรียนที่ผู้รายงานทำการทดลอง
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา    
     เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด โดยใช้ชุดฝึกทักษะ การอ่านและเขียนคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วย
1. ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 เล่ม ได้แก่
เล่มที่ 1 มาตราแม่ กก
เล่มที่ 2 มาตราแม่ กน
เล่มที่ 3 มาตราแม่ กบ
เล่มที่ 4 มาตราแม่ กด
    2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ
3. แผนการจัดการเรียนรู้ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 20 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 1 ชั่วโมงและทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 1 ชั่วโมง รวม 22 ชั่วโมง
การวิเคราะห์ของมูล
     1. วิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
     2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบการอ่านและ เขียนคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้าน คอลอมุดอ โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)
     3. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ
ผลที่ได้รับ
4.1 ผลที่ได้รับตามวัตถุประสงค์
     1. ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ มีคะแนนระหว่างเรียน คิดเป็นร้อยละ 84.39 และมีคะแนน หลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 85.60 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80
     2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบ การอ่านและการเขียนคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ ซึ่งมีคะแนนก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 55.837 และมีคะแนนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 85.60 แสดงว่าให้เห็นว่า ผลการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 8.93
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.92 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.14
    

rokiyoh990 23 ก.ย. 2565 เวลา 10:44 น. 0 251
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^ <