LASTEST NEWS

26 พ.ย. 2565สพป.อุบลราชธานี เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 13 ธันวาคม 2565 26 พ.ย. 2565สพป.อำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการครู 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2565 26 พ.ย. 2565สพม.นครสวรรค์ รับสมัครพนักงานราชการครู และพนักงานราชการวิทยาศาสตร์ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 ธันวาคม 2565 25 พ.ย. 2565ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ “ตรีนุช” จ่อประกาศแยก “วิชาประวัติศาสตร์” ออกจาก 8 กลุ่มสาระเรียนรู้ 25 พ.ย. 2565สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 2566 25 พ.ย. 2565สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบตำรวจ  5,200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. - 19 ธ.ค.2565 24 พ.ย. 2565สพป.นครราชสีมา เขต 6 รับสมัครพนักงานราชการครู 13 อัตราตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2565 24 พ.ย. 2565ข่าวดี! กยศ.ช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงิน ลดเงินต้น 5% ลดเบี้ยปรับ 100% ลงทะเบียนขอรับสิทธิ เช็กรายละเอียดที่นี่ 24 พ.ย. 2565เช็กด่วน!! 18 วิชาเอก เปิดสอบครูผู้ช่วย กทม. ปี 2565 24 พ.ย. 2565โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับสมัครพนักงานโสตทัศนศึกษา ตั้งแต่วันที่  1 - 7 ธันวาคม  พ.ศ. 2565

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

usericon

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2564
ผู้รายงาน นางสาวนิรชา อุ่นทรัพย์
ปีที่รายงาน 2565

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินโครงการด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input evaluation) ด้านกระบวนการ (Process evaluation) และด้านผลผลิต (Product Evaluation) ผู้ให้ข้อมูลรวมทั้งสิ้น 624 คน ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 3 คน ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน รองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 2 คน 2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน 3) คณะกรรมการดำเนินโครงการจำนวน 13 คน 4) ครูจำนวน 191 คน 5) นักเรียนจำนวน 202 คน 6) ผู้ปกครอง จำนวน 202 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ของหัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้อง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 5 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2 คือ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเพียงพอของปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 3 คือ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมกระบวนการดำเนินการโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 4 คือ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านผลผลิตประเมินความเหมาะสมของอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สิ่งแวดล้อมและเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 5 คือ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2564 และแบบรวมรวมข้อมูลจำนวน 1 ฉบับ คือ แบบรวบรวมผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2564
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการประเมินโครงการ พบว่า
1) ผลการประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการดำเนินการ และครู พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก
2) ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร คณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด
3) ผลการประเมินกระบวนการโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของของผู้บริหาร คณะกรรมการดำเนินงาน และครู พบว่า โดย ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
4) ผลการประเมินด้านผลผลิตโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2564 ผลการดำเนินการกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรม อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ มีความเหมะสมตามความคิดเห็นของครูและนักเรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
5) ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน และผู้ปกครอง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^