LASTEST NEWS

26 พ.ย. 2565สพป.อุบลราชธานี เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 13 ธันวาคม 2565 26 พ.ย. 2565สพป.อำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการครู 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2565 26 พ.ย. 2565สพม.นครสวรรค์ รับสมัครพนักงานราชการครู และพนักงานราชการวิทยาศาสตร์ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 ธันวาคม 2565 25 พ.ย. 2565ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ “ตรีนุช” จ่อประกาศแยก “วิชาประวัติศาสตร์” ออกจาก 8 กลุ่มสาระเรียนรู้ 25 พ.ย. 2565สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 2566 25 พ.ย. 2565สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบตำรวจ  5,200 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. - 19 ธ.ค.2565 24 พ.ย. 2565สพป.นครราชสีมา เขต 6 รับสมัครพนักงานราชการครู 13 อัตราตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2565 24 พ.ย. 2565ข่าวดี! กยศ.ช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงิน ลดเงินต้น 5% ลดเบี้ยปรับ 100% ลงทะเบียนขอรับสิทธิ เช็กรายละเอียดที่นี่ 24 พ.ย. 2565เช็กด่วน!! 18 วิชาเอก เปิดสอบครูผู้ช่วย กทม. ปี 2565 24 พ.ย. 2565โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับสมัครพนักงานโสตทัศนศึกษา ตั้งแต่วันที่  1 - 7 ธันวาคม  พ.ศ. 2565

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

usericon

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง    รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
    โดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเพียงหลวง 16
    อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ผู้ประเมิน    นางสาวเกศรินทร์ บัวผัด
ปีการศึกษา    2564

การรายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเพียงหลวง 16 อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเพียงหลวง 16 อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพียงหลวง 16 ปีการศึกษา 2564 ได้แก่ ครูผู้ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2564 จำนวน 18 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รวม 130 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รวม 89 คน รวมทั้งสิ้น 250 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบประเมิน ซึ่งผู้รายงานสร้างขึ้น จำนวน 6 ฉบับ ฉบับที่ 1 เป็นแบบประเมินด้านบริบท ฉบับที่ 2 เป็นแบบประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ฉบับที่ 3 เป็นแบบประเมินด้านกระบวนการ ฉบับที่ 4 เป็นแบบประเมินด้านผลผลิต คือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 5 ประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความอยู่อย่างพอเพียง ความมุ่งมั่นในการทำงาน และความมีจิตสาธารณะโดยครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 5 เป็นแบบประเมินผลผลิต คือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 5 ประการ โดยผู้ปกครองนักเรียน และฉบับที่ 6 เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการ โดยแบบสอบถามทั้ง 6 ฉบับ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
สรุปผลการประเมิน
    ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเพียงหลวง 16 อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สูงกว่าเกณฑ์การตัดสินที่วางไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ลำดับที่ 1 คือ ด้านผลผลิต ลำดับที่ 2 คือ ด้านบริบท ลำดับที่ 3 คือ ด้านกระบวนการ และลำดับสุดท้าย คือ ด้านปัจจัยนำเข้า ดังนี้
1.ผลการประเมินบริบท พบว่า มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก ซึ่งค่าเฉลี่ยของความสอดคล้องด้านบริบทในภาพรวม สูงกว่าเกณฑ์การตัดสินที่วางไว้
2.ผลการประเมินปัจจัยนำเข้า พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งทั้งนี้ค่าเฉลี่ยในภาพรวมด้านปัจจัยนำเข้า สูงกว่าเกณฑ์การตัดสินที่วางไว้ จึงถือว่า โครงการได้รับการสนับสนุนทรัพยากร 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุ-อุปกรณ์ และการบริหารจัดการ
3.ผลการประเมินกระบวนการ พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยในภาพรวมด้านกระบวนการ สูงกว่าเกณฑ์การตัดสินที่วางไว้ จึงถือว่าโครงการมีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ โดยความร่วมมือของคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
4.ผลการประเมินผลผลิต
    4.1 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่าเฉลี่ยในภาพรวมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนจากการประเมิน โดยครูและผู้ปกครองนักเรียนสูงกว่าเกณฑ์การตัดสินที่วางไว้ ดังนี้
        1) การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยเฉลี่ยมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
        2)การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยผู้ปกครองนักเรียน พบว่า โดยเฉลี่ยมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
        4.2ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเพียงหลวง 16 อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ค่าเฉลี่ย ในภาพรวมความพึงพอใจของนักเรียน สูงกว่าเกณฑ์การตัดสินที่วางไว้ จึงถือว่าโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเพียงหลวง 16 มีกิจกรรมที่น่าสนใจ และสามารถสนองต่อความต้องการของนักเรียน ตลอดจนสามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^