LASTEST NEWS

28 ก.ย. 2565ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5734 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม) 27 ก.ย. 2565“ตรีนุช”ลงนามคำสั่ง คปภ.แต่งตั้ง 29 อกศจ. 27 ก.ย. 2565“ตรีนุช” แสดงจุดยืนห้ามมีกัญชาใน รร. !!! วอนผู้ปกครอง-ชุมชนช่วยเฝ้าระวังลูกหลาน 27 ก.ย. 2565โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่บัดนี้-12 ต.ค.2565 27 ก.ย. 2565สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 16 อัตรา เงินเดือน 17,500-19,250 บาท 27 ก.ย. 2565ครม.เห็นชอบแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ 27 ก.ย. 2565สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เผยอัตรารับย้ายครู/บรรจุ และสอบกรณีพิเศษ รวม 78 อัตรา 27 ก.ย. 2565ก.ค.ศ.ประชุมปรับปรุงระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูฯ พ.ศ.2550 27 ก.ย. 2565สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 50 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท (รับทั่วประเทศ) 27 ก.ย. 2565โรงเรียนป่าซาง รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-27 กันยายน 2565

การประเมินโครงการส่งเสริมอาชีพสืบสานพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงขอ

usericon

    รายงานผลการประเมินส่งเสริมอาชีพสืบสานพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินด้านสภาวะแวดล้อมปัจจัยเบื้องต้นกระบวนการผลผลิตและความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมอาชีพสืบสานพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ การประเมินใช้แบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) กลุ่มประชากร ประกอบด้วย ครู จำนวน 23 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน ผู้ปกครอง จำนวน 237 คน นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 267 คน รวมทั้งสิ้น 536 คน เลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 219 คน ประกอบด้วยครู จำนวน 23 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน (ไม่รวมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้แทนครู) ผู้ปกครองของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 92 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6- มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 97 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวมรวมข้อมูล ได้แก่ 1)แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมของโครงการมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.901 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.870 3) แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.831 4) แบบสอบถามเกี่ยวกับผลผลิตของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.822 5) แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อโครงการ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.897 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
        
    ผลการประเมินพบว่า
    1. การประเมินสภาวะแวดล้อมโครงการส่งเสริมอาชีพสืบสานพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนตำมะลังเหนือ ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมทั้ง 2 กลุ่มที่ประเมิน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.59, S.D. = .61 ) ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมาได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51, S.D. = .63) ผ่านเกณฑ์การประเมิน
    2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมอาชีพสืบสานพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนตำมะลังเหนือ ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมทั้ง 2 กลุ่มที่ประเมิน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60, S.D. = .58) รองลงมาได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55, S.D. = .54) ทั้ง 2 กลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมิน
    3. การประเมินกระบวนการของโครงการส่งเสริมอาชีพสืบสานพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนตำมะลังเหนือ ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและนักเรียน โดยภาพรวมทั้ง 3 กลุ่มที่ประเมิน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.61, S.D. = .57) รองลงมาได้แก่ กลุ่มนักเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57, S.D. = .62) ส่วนกลุ่มครูมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53, S.D. = .66) ทั้ง 3 กลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมิน
    4. การประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมอาชีพสืบสานพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนตำมะลังเหนือ ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและนักเรียน โดยภาพรวมทั้ง 4 กลุ่มที่ประเมิน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.62, S.D. = .56) รองลงมาได้แก่ กลุ่มผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.58, S.D. = .62) ส่วนกลุ่มครูมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51, S.D. = .66) ทั้ง 4 กลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมิน
    5. การประเมินความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมอาชีพสืบสานพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนตำมะลังเหนือ ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและนักเรียน โดยภาพรวมทั้ง 4 กลุ่มที่ประเมิน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.63, S.D. = .52) รองลงมาได้แก่ กลุ่มผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.59, S.D. = .60) ส่วนกลุ่มครูมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.54, S.D. = .65) ทั้ง 4 กลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^