LASTEST NEWS

26 พ.ค. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลําพูน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พ.ค.2567 25 พ.ค. 2567รวมหมายเลขโทรศัพท์ สำหรับติดต่อหน่วยงานรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2567 25 พ.ค. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ (ต่อ) 25 พ.ค. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 พ.ค. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 4 อัตรา - รายงานตัว 31 พ.ค.2567 24 พ.ค. 2567สพฐ.แจ้งข่าว!!! ขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ (ปี 2567) 23 พ.ค. 2567สพป.ตาก เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 5 วิชาเอก 41 อัตรา รายงานตัว 4 มิถุนายน 2567 23 พ.ค. 2567ด่วน!! กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 100 อัตรา สำรอง อีก 36 อัตรา - รายงานตัว 4 มิถุนายน 2567 23 พ.ค. 2567สพฐ. จับมือสถานีแก้หนี้ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศทยอยลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ . 23 พ.ค. 2567ยินดีด้วยครับ ! สพป.สระแก้ว เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 50 อัตรา - รายงานตัว 31 พ.ค.2567

การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมฯ

usericon

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนดัดดรุณีโดยใช้ SALAO Model

ชื่อผู้วิจัย นางปนัดดา มักสัมพันธุ์

สถานศึกษา โรงเรียนดัดดรุณี อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการประเมินการพัฒนารูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนดัดดรุณี โดยใช้ SALAO Model 2) ศึกษาผล
การใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนดัดดรุณี โดยใช้
SALAO Model ด้านพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียน 5 ประการ ได้แก่ มีวินัย รับผิดชอบ
ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตอาสาของนักเรียน 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนดัดดรุณี โดยใช้ SALAO Model ด้านผล
ที่เกิดกับโรงเรียน ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียน 4) ศึกษาผลการ
ใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนดัดดรุณี โดยใช้ SALAO
Model ด้านความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียน
คุณธรรมของโรงเรียนดัดดรุณี โดยใช้ SALAO Model กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน ครูผู้สอน
กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) จากนั้นทำการสุ่ม
อย่างง่าย จำนวน 103 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) จำนวน 7 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ
เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) และสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)
จำแนกตามระดับชั้นแล้วสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลาก ได้กลุ่ม
ตัวอย่างนักเรียนปีการศึกษา 2563 จำนวน 342 คน ผู้ปกครองนักเรียน กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยเป็น
ผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 342 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยแบบ
ประเมินการสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียน
ดัดดรุณี โดยใช้ SALAO Model แบบประเมินพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียน 5 ประการ
ได้แก่ มีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตอาสาของนักเรียน แบบสอบถามความ
คิดเห็นด้านผลที่เกิดกับโรงเรียน ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนข
แบบประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียน
คุณธรรมของโรงเรียนดัดดรุณี โดยใช้ SALAO Model สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัยพบว่า    
    1. ผลการประเมินการสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนดัดดรุณี โดยใช้ SALAO Model ของผู้เชี่ยวชาญพบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x= 4.66, S.D. = 0.17)
    2. ผลการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียน ดัดดรุณีโดยใช้ SALAO Model จากการประเมินด้านพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียน 5 ประการ ได้แก่ มีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตอาสาของนักเรียน โดยครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x= 4.42, S.D. = 0.68)
    3. ผลการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียน
ดัดดรุณีโดยใช้ SALAO Model จากการสอบถามความคิดเห็นด้านผลที่เกิดกับโรงเรียน ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียน โดยผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ( x= 4.48, S.D. = 0.64)
    4. ผลการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียน
ดัดดรุณีโดยใช้ SALAO Model จากการประเมินด้านความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนดัดดรุณีโดยใช้ SALAO Model พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ( x= 4.33, S.D. = 0.62)

school 16 ก.ค. 2565 เวลา 19:32 น. 0 585
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^