LASTEST NEWS

28 พ.ค. 2566เช็ก 50 เขตพื้นที่ รับสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ. 2566 โดยใช้ระบบออนไลน์ 28 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 28 พ.ค. 2566สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 28 พ.ค. 2566สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 28 พ.ค. 2566สพป.มุกดาหาร ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 28 พ.ค. 2566สพป.ภูเก็ต ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 28 พ.ค. 2566สพป.มหาสารคาม เขต 3 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 28 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 28 พ.ค. 2566สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 28 พ.ค. 2566สพป.ตรัง เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566

การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมฯ

usericon

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนดัดดรุณีโดยใช้ SALAO Model

ชื่อผู้วิจัย นางปนัดดา มักสัมพันธุ์

สถานศึกษา โรงเรียนดัดดรุณี อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการประเมินการสร้างและพัฒนารูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนดัดดรุณีโดยใช้ SALAO Model
2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนดัดดรุณีโดยใช้ SALAO Model ด้านพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียน 5 ประการ ได้แก่ มีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตอาสา ของนักเรียน 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบ การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนดัดดรุณี โดยใช้ SALAO Model ด้านผลที่เกิดกับโรงเรียน ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียน 4) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนดัดดรุณี โดยใช้ SALAO Model ด้านความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนดัดดรุณีโดยใช้ SALAO Model กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน ครูผู้สอน กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) จากนั้น
ทำการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 103 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) และสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) จำแนกตามระดับชั้นแล้วสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการ
จับฉลาก ได้กลุ่มตัวอย่างนักเรียนปีการศึกษา 2563 จำนวน 342 คน ผู้ปกครองนักเรียน กำหนด
กลุ่มตัวอย่างโดยเป็นผู้ปกครองของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 342 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษา ประกอบด้วยแบบประเมินการสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่
ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนดัดดรุณี โดยใช้ SALAO Model แบบประเมินพฤติกรรม
ตามคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียน 5 ประการ ได้แก่ มีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง
และมีจิตอาสาของนักเรียน แบบสอบถามความคิดเห็นด้านผลที่เกิดกับโรงเรียน ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียน แบบประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนดัดดรุณี โดยใช้ SALAO Model สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัยพบว่า    
    1. ผลการประเมินการสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนดัดดรุณี โดยใช้ SALAO Model ของผู้เชี่ยวชาญพบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x= 4.66, S.D. = 0.17)
    2. ผลการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียน ดัดดรุณีโดยใช้ SALAO Model จากการประเมินด้านพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียน 5 ประการ ได้แก่ มีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตอาสาของนักเรียน โดยครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x= 4.42, S.D. = 0.68)
    3. ผลการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียน
ดัดดรุณีโดยใช้ SALAO Model จากการสอบถามความคิดเห็นด้านผลที่เกิดกับโรงเรียน ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียน โดยผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ( x= 4.48, S.D. = 0.64)
    4. ผลการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียน
ดัดดรุณีโดยใช้ SALAO Model จากการประเมินด้านความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนดัดดรุณีโดยใช้ SALAO Model พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ( x= 4.33, S.D. = 0.62)

school 16 ก.ค. 2565 เวลา 19:32 น. 0 246
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^ <