LASTEST NEWS

14 ส.ค. 2565สรุปข้อสอบอินเตอร์ ที่ น้องๆ ม.ปลาย ต้องสอบ 13 ส.ค. 2565โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา เงินเดือน 12,240.-บาท 13 ส.ค. 2565กยศ.รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,750.-บาท สมัครออนไลน์บัดนี้-19ส.ค.65 13 ส.ค. 2565โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565สพฐ.แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณฯ ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online 13 ส.ค. 2565กศจ.ราชบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 14 อัตรา รายงานตัว 22 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำ 18 อัตรา สมัครทาง E-mail 13 ส.ค. 2565กศจ.อำนาจเจริญ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 4 จำนวน 5 อัตรา รายงานตัว 19 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงานระดับ 4-5 สังกัดกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป เงินเดือน 15,000.-บาท 12 ส.ค. 2565เทศบาลนครนนทบุรี เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 31 สิงหาคม 2565 

การพัฒนาทักษะการอ่าน โดยใช้ทฤษฎีของตราบาสโซ (Trabasso)

usericon

การพัฒนาทักษะการอ่าน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดยใช้ทฤษฎีของตราบาสโซ (Trabasso)

ภาริทธิ์ อมรรัตนปัญญา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1.    สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
    ภาษาไทยเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการติดต่อสื่อสารของคนไทย ภาษาไทยในฐานะที่เป็นวิชาพื้นฐานของการศึกษา ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในการเรียนรู้วิชาการต่างๆ เพิ่มมากขึ้น สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชาติให้ดียิ่งขึ้น เพราะได้ศึกษาค้นคว้าจากตำราต่างๆ และแหล่งเรียนรู้วิทยาการใหม่ ภาษาจึงมีความสำคัญและควรมีการปลูกฝังการเรียนรู้ตามทักษะการใช้ภาษาทั้งด้านการฟัง การพูด การเขียน การอ่านและการดูอย่างมีประสิทธิภาพ
    ทักษะด้านการอ่านถือได้ว่ามีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนโตและจนกระทั่งวัยชรา การอ่านทำให้รู้ข่าวสารข้อมูลต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันเป็นโลกของข้อมูลต่างๆ ทั่วโลก ทำให้ผู้อ่านมีความสุข มีความหวังและมีความอยากรู้อยากเห็น อันเป็นความต้องการของมนุษย์ทุกคน การอ่านมีประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง คือ พัฒนาการศึกษา พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ทำให้เป็นคนทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์และมีความอยากรู้อยากเห็น การที่จะพัฒนาประเทศเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้ต้องอาศัยประชาชนที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งความรู้ต่างๆ ก็ได้มาจากการอ่านนั่นเอง
    ทฤษฎีของตราบาสโซ (Trabasso) ได้กล่าวว่า การอ่านเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กัน 2 ประการ คือ ผู้อ่านและผู้รับสาร ต่อจากนั้นจะทำการเปรียบเทียบโดยอาศัยประสบการณ์เดิม ทฤษฎีนี้ได้เน้นว่าระดับการอ่านของผู้อ่านจะไม่คงที่ในขณะ ที่อ่านข้อความผู้อ่านจะควบคุมเพียงโครงสร้างผิวเผินจนกว่าสารที่รับรู้จะได้รับการเปรียบเทียบ เช่น เมื่อเด็กอ่านประโยค "ฉันเห็นลูกบอลสีแดง" เมื่ออ่านเสร็จแล้ว หากยังไม่เคยมีประสบการณ์ก่อนว่าสีแดงเป็นอย่างไร ก็จำเป็นต้องอาศัยผู้รู้แนะนำช่วยตัดสิน เมื่อเด็กพบสิ่งของที่มีสีแดงก็จะใช้ประสบการณ์ที่เคยมีมาก่อนพิจารณาตัดสินได้ ดังนั้นขั้นของการอ่านตามพื้นฐานทฤษฎีนี้จึงเป็น 3 ขั้น
        1. การรับสาร โดยใช้สายตารับรู้
        2. การใช้ประสบการณ์เดิม ความจริงและภาพ ทำการเปรียบเทียบกับสารที่ได้รับว่าแตกต่างไปจากประสบการณ์เดิมหรือไม่ ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่รู้จักผู้อ่านจะอ่านทบทวน ๒-๓ ครั้งจนกว่าจะตัดสินใจว่าอะไรคือคำตอบที่แท้จริง
        3. คำตอบที่ได้รับจากการเปรียบเทียบกับประสบการณ์เดิม หรือโดยอาศัยความรู้จากแหล่งอื่นมาช่วยตัดสินนั้น ถือว่าเป็นความรู้ใหม่ที่ได้จากการอ่าน

    จากการที่ผู้ศึกษาได้รับผิดชอบสอนในรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนขาดทักษะด้านการอ่านจับใจความสำคัญอยู่มาก อีกทั้งผู้ศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน จับใจความว่าเป็นทักษะด้านการอ่านที่ควรได้รับการฝึกฝน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนของทุกรายวิชา ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะใช้แบบฝึกทักษะการอ่านโดยใช้ทฤษฎีของตราบาสโซ (Trabasso) เป็นแนวทางเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

2.    วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2.2 เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านโดยใช้ทฤษฎีของตราบาสโซ (Trabasso)

3.    ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียนที่คาดหวัง
3.1    เชิงปริมาณ
    นักเรียน 70 ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทักษะการอ่าน (การอ่านแปลความ ตีความ ขยายความ) จากการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3.2    เชิงคุณภาพ
    นักเรียนร้อยละ 70 ที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะด้านการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
4.    ขอบเขตการวิจัย
4.1    กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 13 ของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 30 คน
4.2    ตัวแปรที่ศึกษา (ตัวแปรต้น/ตัวแปรอิสระ/ตัวแปรจัดกระทำ, ตัวแปรตาม ฯ)
ตัวแปรต้น    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ตัวแปรตาม    ความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญ
4.3    เนื้อหาวิชา/รายวิชา
เรื่อง นิทานเวตาล
รายวิชา ภาษาไทย 2 รหัสวิชา ท 31102
5.    วิธีดำเนินการ
5.1 เครื่องมือวิจัย
1)    วิธีการหรือสื่อนวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนี้
    - แผนการจัดการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง / หัวข้อเรื่อง นิทานเวตาล
        - สื่อการเรียนรู้/เทคนิคการสอน คือ แบบฝึกทักษะการอ่านโดยใช้ทฤษฎีของตราบาสโซ (Trabasso)

2)    เครื่องมือรวบรวมข้อมูล ดังนี้ (เช่น แบบทดสอบ แบบวัด แบบประเมิน แบบสอบถาม ฯ)
- แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียนเรื่อง การอ่าน
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้
1)    ศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการอ่าน
2)    สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำแบบฝึกทักษะการอ่าน
3)    ทดลองใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน

6.    ระยะเวลาในการดำเนินงาน
ระยะเวลาดำเนินการทำวิจัยในชั้นเรียน ระหว่างวันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นเวลา 3 เดือน

รายการ    ปี พ.ศ. 2564    ปี พ.ศ. 2565
    พ.ย.    ธ.ค.    ม.ค.    ก.พ.
1.    เขียนโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน และเสนอขอทำวิจัย    <--->            
2.    ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง    <-------    ------->        
3.    สร้างเครื่องมือและหาคุณภาพ    <-------    ------->        
4.    นำวิธีการ/นวัตกรรมการแก้ปัญหาหรือส่งเสริมการเรียนรู้ไปใช้ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน และเก็บรวบรวมข้อมูล    <---    ---------    -------------    ---->
5.    วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงาน                <--->

7.    เอกสารอ้างอิง

    กรมวิชาการ. (2544). ความสำคัญของการอ่าน. [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก https://sites.google.
    com/site/hongtongkatawong/khwam-sakhay-khxng-kdhmay
    กระทรวงศึกษาธิการ. ดอกสร้อยสุภาษิต-เด็กเอ๋ยเด็กน้อย. [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก http://aromklon.
    com/index.php?topic=5129.0
    จินตนา ใบกาซูยี. (2543). ความสำคัญและประโยชน์ของการอ่าน. [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก     https://sites.google.com/site/hongtongkatawong/khwam-sakhay-khxng-kdhmay
    ฉันท์ ขำวิไล. เพลงขอบใจ. [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก http://nd.nma6.go.th/wp-content/uploads/
    ทัด เปรียญ. ดอกสร้อยสุภาษิต-นกกระจาบ. [เว็บบล็อก]. สืบค้นจากhttps://www.kroobannok.com/blog/21353
        ทัด เปรียญ. บทอาขยาน-แมวเหมียว. [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก https://www.kroobannok.com/blog/21353
    ท่านพุทธทาสภิกขุ. เป็นมนุษย์หรือเป็นคน. [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก https://www.mahidol.ac.th/

    ประพนธ์ เรืองณรงค์. เกาะหนู เกาะแมว. [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก http://www.thaischool1.in.th/
    _files_school/83100520/workteacher/83100520_1_20200427-144236.pdf
    ภาษิต จิตรภาษา. หัวล้าน 7 ชนิด. [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก http://www.silpathai.net/
    มหาอำมาตย์โท พระยาเมธาธิบดี. (2553). นิทานอีสป ราชสีห์กับหนู. กรุงเทพฯ : วิสดอม.
        วรรณคดีลำนำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. (2556). วิชาเหมือนสินค้า. กรุงเทพฯ : พ.ศ.พัฒนา.
    สถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.). คนขี้เหนียวกับทองคำ, ข้อสอบการอ่าน    ชุดที่ 1 โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA). [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก     https://vajiravudh.ac.th/KM/Assessment-Document/2557/01_PISA_Seminar57/
    PISA_Exam/Reading/reading.pdf
    สถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.). ความหายนะจากการปฏิบัติ, ข้อสอบการ    อ่านชุดที่ 2 โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA). [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก     https://vajiravudh.ac.th/KM/Assessment-Document/2557/01_PISA_Seminar57/
    PISA_Exam/Reading/reading.pdf
    สมร เจนจิจะ. (2555). กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน...ภาษาพาสุข. เชียงใหม่ : พิมพ์นานา
    หลังมอ.
    เสนีย์ วิลาวรรณ. ความหมายและความสำคัญของการเขียน. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.
    อรพินท์ บรรจง. (ม.ป.ป.). ภัยเงียบของพริกน้ำปลา. [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก http://www.9bbank.com
parit.mcs 26 มิ.ย. 2565 เวลา 15:56 น. 0 100
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^