LASTEST NEWS

14 ส.ค. 2565สรุปข้อสอบอินเตอร์ ที่ น้องๆ ม.ปลาย ต้องสอบ 13 ส.ค. 2565โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา เงินเดือน 12,240.-บาท 13 ส.ค. 2565กยศ.รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,750.-บาท สมัครออนไลน์บัดนี้-19ส.ค.65 13 ส.ค. 2565โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565สพฐ.แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณฯ ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online 13 ส.ค. 2565กศจ.ราชบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 14 อัตรา รายงานตัว 22 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำ 18 อัตรา สมัครทาง E-mail 13 ส.ค. 2565กศจ.อำนาจเจริญ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 4 จำนวน 5 อัตรา รายงานตัว 19 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงานระดับ 4-5 สังกัดกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป เงินเดือน 15,000.-บาท 12 ส.ค. 2565เทศบาลนครนนทบุรี เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 31 สิงหาคม 2565 

รายงานการนิเทศเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยกระ

usericon

ชื่อรายงาน รายงานการนิเทศเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยกระบวนการ
นิเทศรูปแบบ PUCAR Model ของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดน่าน
ชื่อผู้รายงาน อชิรากรณ์ กุศล ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการ
หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
ปีที่ศึกษา 2564
บทคัดย่อ
รายงานการนิเทศเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศรูปแบบ PUCAR Model ของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาคุณภาพคู่มือการนิเทศ ติดตามเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดน่านด้วยกระบวนการนิเทศรูปแบบ PUCAR Model 2) เพื่อเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผู้รับการนิเทศก่อนและหลังการใช้คู่มือการนิเทศ เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดน่านด้วยกระบวนการนิเทศรูปแบบ PUCAR Model 3) เพื่อศึกษาผลการนิเทศเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PUCAR Model ของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดน่าน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศที่มีต่อการนิเทศเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PUCAR Model โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 30 คน จากโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดน่าน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา จำแนกออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพของคู่มือ และ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ซึ่งประกอบด้วย (1) คู่มือการนิเทศ ติดตามเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศรูปแบบ PUCAR Model (2) แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังการนิเทศเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดน่านด้วยกระบวนการนิเทศรูปแบบ PUCAR Model (3) แบบประเมินความสามารถในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดน่านด้วยกระบวนการนิเทศรูปแบบ PUCAR Model (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศที่มีต่อการนิเทศเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดน่านด้วยกระบวนการนิเทศรูปแบบ PUCAR Model ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าที (T-Test)
    ผลการศึกษาพบว่า 1) คู่มือการนิเทศ ติดตามเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศรูปแบบ PUCAR Model ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.71, S.D = 0.22) 2) ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผู้รับการนิเทศก่อนและหลังการให้ความรู้ เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดน่านด้วยกระบวนการนิเทศรูปแบบ PUCAR Model มีคะแนนเฉลี่ย (x = 21.20, S.D. = 1.25) และหลังการให้ความรู้ มีคะแนนเฉลี่ย ( x = 26.93, S.D. = 1.29) และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังการให้ความรู้ พบว่า คะแนนหลังให้ความรู้ สูงกว่าก่อนให้ความรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความสามารถในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หลังการนิเทศ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศรูปแบบ PUCAR Model ของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดน่านในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( x = 4.36, S.D. = 0.57) 4) ความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศที่มีต่อการนิเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PUCAR Model ของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดน่านในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.56)


artikus9218 14 พ.ค. 2565 เวลา 15:49 น. 0 90
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^