LASTEST NEWS

10 เม.ย. 2564ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1879 เรื่อง สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 10 เม.ย. 2564ด่วนที่สุด การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปี 2564 ลงวันที่ 9 เมษายน 64 10 เม.ย. 2564ผลตรวจ “ตรีนุช”รอบ 2 เป็นลบ 10 เม.ย. 2564"ตรีนุช" แบ่งงาน 2 รมช.ศธ.คุมเอง"สำนักปลัดศธ.-สพฐ.-สอศ." 10 เม.ย. 2564ยินดีด้วยครับ ! กศจ.ขอนแก่น เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 101 อัตรา - รายงานตัว 21 เมษายน 2564 09 เม.ย. 2564ประกาศแล้ว!! ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ อาชีวะ พ.ศ.2564 09 เม.ย. 2564สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ อาชีวะ ปี 2563 ภายในวันที่ 9 เม.ย.2564 09 เม.ย. 25643 จังหวัดเตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2564 สังกัดสพฐ. 341 อัตรา ประกาศรับสมัครภายใน 27 เม.ย.2564 09 เม.ย. 2564กศจ.เพชรบูรณ์ อนุมัติตำแหน่งว่าง สอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2564 จำนวน 61 อัตรา 09 เม.ย. 2564"ปลัด ศธ."  ประกาศ ให้ข้าราชการ Work from  Home  มาทำงานไม่เกินร้อยละ 25 

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต

usericon

การศึกษาเพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 6 หาประสิทธิภาพการจัด การเรียนการสอน โดยใช้แบบฝึกทักษะ และศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้เรียน ที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันพีชคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 2) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันพีชคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ดำเนินการโดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการวิเคราะห์ กำหนดเป็น
กรอบแนวคิด จัดสร้างแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ นำเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญทำการประเมิน รวบรวม
ข้อมูลเพื่อทำการวิเคราะห์และสรุปผลนำไปปรับปรุงแก้ไข จัดสร้างเป็นแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วยแบบทดสอบก่อน
เรียน ใบความรู้ กิจกรรมการเรียนรู้แบบทดสอบ หลังเรียน นำไปใช้จัดการเรียนการสอนกับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563 จำนวน 25คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันพีชคณิตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่สร้างขึ้น เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.44 –
0.69 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.38 – 0.75 และมีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.75 3) แบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
พีชคณิตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ซึ่งแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Ratting Scale) 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ
ทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการศึกษาพบว่า
1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.87/81.33
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากการจัดการเรียนรู้
โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่เรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53
mook_9119 28 ก.พ. 2564 เวลา 11:23 น. 0 46
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^