LASTEST NEWS

10 เม.ย. 2564"ตรีนุช" แบ่งงาน 2 รมช.ศธ.คุมเอง"สำนักปลัดศธ.-สพฐ.-สอศ." 10 เม.ย. 2564ยินดีด้วยครับ ! กศจ.ขอนแก่น เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 101 อัตรา - รายงานตัว 21 เมษายน 2564 09 เม.ย. 2564ประกาศแล้ว!! ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ อาชีวะ พ.ศ.2564 09 เม.ย. 2564สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ อาชีวะ ปี 2563 ภายในวันที่ 9 เม.ย.2564 09 เม.ย. 25643 จังหวัดเตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2564 สังกัดสพฐ. 341 อัตรา ประกาศรับสมัครภายใน 27 เม.ย.2564 09 เม.ย. 2564กศจ.เพชรบูรณ์ อนุมัติตำแหน่งว่าง สอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2564 จำนวน 61 อัตรา 09 เม.ย. 2564"ปลัด ศธ."  ประกาศ ให้ข้าราชการ Work from  Home  มาทำงานไม่เกินร้อยละ 25  08 เม.ย. 2564"ปลัด ศธ." ให้บุคลากร 5 จังหวัด work from home ลดเสี่ยงโควิด 08 เม.ย. 2564สพฐ.ประกาศ 11 สาขาวิชาเอกขาดแคลน ใช้เปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2564 08 เม.ย. 2564ประกาศแล้ว! สพฐ.เปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2564 รับสมัคร 5-11 พ.ค.64 ตำแหน่งว่าง 11,703 อัตรา

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียน_รอง ผอ.ญตินันท์ โรงเรียนบ้านเขาตูม

usericon

ชื่อวิจัย:     รูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยใช้การมีส่วนร่วมของเครือข่ายการจัดการศึกษา
        ในท้องถิ่น โรงเรียนบ้านเขาตูม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ผู้วิจัย:    นายญตินันท์ แก้วงาม ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขาตูม
        วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปีที่วิจัย:    2562
คำสำคัญ     รูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียน, การมีส่วนร่วมของเครือข่ายการจัดการศึกษาในท้องถิ่น

บทคัดย่อ

    การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบ พัฒนา ทดลองใช้ และประเมินรูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยใช้การมีส่วนร่วมของเครือข่ายการจัดการศึกษาในท้องถิ่น โรงเรียน บ้านเขาตูม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ขั้นตอนการวิจัยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การสังเคราะห์องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายการจัดการศึกษาในท้องถิ่น ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยใช้การมีส่วนร่วมของเครือข่ายการจัดการศึกษาในท้องถิ่น โรงเรียนบ้านเขาตูม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยใช้การมีส่วนร่วมของเครือข่ายการจัดการศึกษาในท้องถิ่น โรงเรียนบ้านเขาตูม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ขั้นตอนที่ 4 การประเมินรูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยใช้การมีส่วนร่วมของเครือข่ายการจัดการศึกษาในท้องถิ่น โรงเรียนบ้านเขาตูม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
    ผลการวิจัยพบว่า
        1. องค์ประกอบของการคุณภาพนักเรียน โดยใช้การมีส่วนร่วมของเครือข่ายการจัดการศึกษาในท้องถิ่น ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) การมีส่วนร่วม (Participation) 4) เครือข่ายการจัดการศึกษาในท้องถิ่น และ 5) การพัฒนาคุณภาพนักเรียน
        2. รูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยใช้การมีส่วนร่วมของเครือข่ายการจัดการศึกษาในท้องถิ่น โรงเรียนบ้านเขาตูม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มี 5 องค์ประกอบหลัก 15 องค์ประกอบย่อย 45 รายการปฏิบัติ องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) การมีส่วนร่วม (Participation) 4) เครือข่ายการจัดการศึกษาในท้องถิ่น และ5) การพัฒนาคุณภาพนักเรียนผลการประเมินคู่มือประกอบการใช้รูปแบบ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
        3. ผลการทดลองใช้และประเมินรูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยใช้การมีส่วนร่วมของเครือข่ายการจัดการศึกษาในท้องถิ่น โรงเรียนบ้านเขาตูม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี พบว่า
            3.1 บุคลากรทั้ง 3 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายบุคลากรในโรงเรียน (P1 : People Network) เครือข่ายบุคลากรภาคเอกชน (P2 : Private Network) และเครือข่ายบุคลากรภาครัฐ (P3 : Public Network) มีความเห็นว่า ในภาพรวมการดำเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยใช้การมีส่วนร่วมของเครือข่ายการจัดการศึกษาในท้องถิ่น โรงเรียนบ้านเขาตูม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
            3.2 ผลการพัฒนานักเรียน โรงเรียนบ้านเขาตูม พบว่า
                3.2.1    ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเขาตูม มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีเยี่ยมปีการศึกษา 2562 เพิ่มขึ้นเท่ากับ 15.77 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2561
                3.2.2    ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า
                    1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายปีระดับสถานศึกษา ทั้ง 8 กลุ่ม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.90 เมื่อเทียบกับ ปีการศึกษา 2561
                    2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 11.97 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2561
                    3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.64 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2561
                    4) ผลการประเมินความสามารถในด้านการอ่านออก และด้านการเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 13.98 และ 14.75 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2561
                    5) ผลการประเมินความสามารถในการคิดเป็น และทำเป็น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 7.44 และ 7.47 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2561
                3.2.3    ด้านสุขภาพกายสุขภาพจิต พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 มีผลการประเมินด้านสุขภาพกายสุขภาพจิต ปีการศึกษา 2562 ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 6.19 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2561
            3.3 การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยใช้การมีส่วนร่วมของเครือข่ายการจัดการศึกษาในท้องถิ่น โรงเรียนบ้านเขาตูม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยภาพรวม ผู้ปกครองและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยใช้การมีส่วนร่วมของเครือข่ายการจัดการศึกษาในท้องถิ่น โรงเรียนบ้านเขาตูม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สอดคล้องกัน คือ อยู่ในระดับมาก
        4. ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยใช้การมีส่วนร่วมของเครือข่ายการจัดการศึกษาในท้องถิ่น โรงเรียนบ้านเขาตูม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี พบว่า ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยใช้การมีส่วนร่วมของเครือข่ายการจัดการศึกษาในท้องถิ่น โรงเรียนบ้านเขาตูม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จำนวน 2 องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 หลักการของรูปแบบ จำนวน 4 รายการ และองค์ประกอบที่ 5 การพัฒนาคุณภาพนักเรียน จำนวน 7 รายการ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^