LASTEST NEWS

25 ก.พ. 2564คุก 10 ปี 80 ด.! จนท.สพฐ. เรียกเงิน 'ครู' แลกให้ผ่านผลงาน-ไม่จ่ายข่มขู่ยัดโทษวินัย 25 ก.พ. 2564"ณัฏฐพล" โพสต์ขอบคุณบุคลากรศธ. ขอฝากอนาคตการศึกษาไทยไว้ด้วย 25 ก.พ. 2564ปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลของ นร.พิการในสังกัด สช. เพิ่มขึ้น 35% จากฐานเดิม 24 ก.พ. 2564นำเข้าครูแคนาดาสอนฟุดฟิดฟอไฟ 24 ก.พ. 2564สพฐ.กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ประกาศภายใน 27 เม.ย. รับสมัคร 5-11 พ.ค.2564 24 ก.พ. 2564ทุกข์ของการเรียนผ่านออนไลน์!/ดร.สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน 24 ก.พ. 2564ด่วนที่สุด ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1เม.ย.64) 24 ก.พ. 2564ด่วนที่สุด! สพฐ.ให้ข้าราชการครูฯ ไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่กำหนดใหม่ 62 เขต 24 ก.พ. 2564สพฐ.แจ้งโอนจัดสรรค่าใช้จ่ายลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่สรรหาข้าราชการครูที่มีความเชี่ยวชาญสูง 24 ก.พ. 2564ก.ค.ศ.ไฟเขียวเกณฑ์วิทยฐานะผอ.สถานศึกษา

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

usericon

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น วิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD
ผู้วิจัย     นางณัฐธยาน์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโนนหันวิทยายน
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ปีที่วิจัย 2561
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD 2) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD 4) ศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD 5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 โรงเรียนโนนหันวิทยายน ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 35 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1)ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD จำนวน 4 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD 3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 30 ข้อ 4) แบบประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น จำนวน 10 ข้อ
ผลการวิจัยพบว่า
1. นักเรียนและครูต้องการให้มีการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD และครูผู้สอนมีความเห็นว่าการจัดทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ควรมีองค์ประกอบได้แก่ คู่มือครูและนักเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ บทบาทครู บทบาทนักเรียน ใบความรู้ แบบฝึกหัด แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ส่วนนักเรียนมีความเห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควรเป็นเนื้อหาสาระที่สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้
2. ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 มีผลการประเมินประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E1) ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ87.83 และผลการประเมินประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ (E2) ได้ค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ86.56 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ แสดงว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD นี้สามารถนำไปใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
4. ความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ด้วยค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) พบว่า การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD มีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) มีค่าเท่ากับ 0.76 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.76 หรือคิดเป็นร้อยละ 76.00
5. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STADโดยรวมอยู่ในระดับมาก หน่วยการเรียนรู้ที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือชุดที่ 4 รัฐบาลกับระบบเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64
natcha_slpk 22 ก.พ. 2564 เวลา 23:12 น. 0 21
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^