LASTEST NEWS

25 ก.พ. 2564คุก 10 ปี 80 ด.! จนท.สพฐ. เรียกเงิน 'ครู' แลกให้ผ่านผลงาน-ไม่จ่ายข่มขู่ยัดโทษวินัย 25 ก.พ. 2564"ณัฏฐพล" โพสต์ขอบคุณบุคลากรศธ. ขอฝากอนาคตการศึกษาไทยไว้ด้วย 25 ก.พ. 2564ปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลของ นร.พิการในสังกัด สช. เพิ่มขึ้น 35% จากฐานเดิม 24 ก.พ. 2564นำเข้าครูแคนาดาสอนฟุดฟิดฟอไฟ 24 ก.พ. 2564สพฐ.กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ประกาศภายใน 27 เม.ย. รับสมัคร 5-11 พ.ค.2564 24 ก.พ. 2564ทุกข์ของการเรียนผ่านออนไลน์!/ดร.สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน 24 ก.พ. 2564ด่วนที่สุด ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1เม.ย.64) 24 ก.พ. 2564ด่วนที่สุด! สพฐ.ให้ข้าราชการครูฯ ไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่กำหนดใหม่ 62 เขต 24 ก.พ. 2564สพฐ.แจ้งโอนจัดสรรค่าใช้จ่ายลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่สรรหาข้าราชการครูที่มีความเชี่ยวชาญสูง 24 ก.พ. 2564ก.ค.ศ.ไฟเขียวเกณฑ์วิทยฐานะผอ.สถานศึกษา

การประเมินโครงการพัฒนาสุนทรียภาพด้านดนตรี

usericon

ชื่อผลงาน การประเมินโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล

แม่ขรีปีการศึกษา 2562
ผู้ประเมิน นางกัลยา อุทัยรังษี
ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
แม่ขรี ปีการศึกษา 2562 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น
ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลแม่ขรี ปีการศึกษา 2562 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) แหล่งข้อมูลการ
ประเมินโครงการ แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จ านวน 14 คน ครูและบุคลากร จ านวน 28 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 – 6
จ านวน 204 คน และผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 204 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย
แบบประเมินด้านสภาพแวดล้อม แบบประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น แบบประเมินด้าน กระบวนการ และ
แบบประเมินด้านผลผลิต ประเด็นความพึงพอใจของครูและบุคลากร และ ผู้ปกครองนักเรียน แบบบันทึก
การแสดงดนตรีของนักเรียน และแบบส ารวจพฤติกรรมคุณลักษณะที่ พึงประสงค์เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
วิธีการสอบถามและส ารวจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเกี่ยวกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้
1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context) พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็น ว่าโครงการ
ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่ขรีปีการศึกษา 2562 โดยรวม มีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ และความจ าเป็นใน
การด าเนินงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ถือว่าผลการประเมินโครงการส่งเสริม สุนทรียภาพด้านดนตรี
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่ขรีปีการศึกษา 2562 ด้านสภาพแวดล้อม (context) ผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด ซึ่งสมควรที่จะด าเนินการในขั้นต่อไป คือ การวางแผนการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์โครงการ
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน
และครู มีความคิดเห็นว่า ปัจจัยเบื้องต้น ที่ใช้ในการด าเนินโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้าน ดนตรี
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่ขรี ปีการศึกษา 2562 ในด้านงบประมาณ บุคลากร อาคารสถานที่
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ โดยรวม มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก ถือว่าผลการประเมินโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้าน ดนตรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลแม่ขรี ปีการศึกษา 2562 ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ผ่าน เกณฑ์ที่ก าหนดซึ่งสมควรด าเนินงาน
ขั้นตอนต่อไป โดยการก าหนดโครงสร้างของแผนงานและ ขั้นตอนการท างานต่าง ๆ ของโครงการ
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน
และครู มีความคิดเห็นว่า ขั้นตอน กระบวนการในการด าเนินโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพ ด้านดนตรี
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่ขรี ปีการศึกษา 2562 โดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ใน ระดับมาก ถือว่า
ผลการประเมินโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ต าบลแม่ขรี ปีการศึกษา
2562 ด้านกระบวนการ (process) ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งสมควร ด าเนินงานขั้นตอนต่อไป โดยการน า
โครงการไปปฏิบัติ ควบคุมการท างานให้เป็นไปตามแผนที่ ก าหนดและเพื่อปรับปรุงแก้ไขแนวทางการ
ด าเนินงานให้ได้ผลดีที่สุด
4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product) พบว่า
4.1 นักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่ขรีร้อยละ 82.24 สามารถแสดง ดนตรี
ทั้งแบบเล่นเดี่ยวและแบบวงได้ซึ่งผลการประเมินความสามารถด้านดนตรีพบว่า มีจ านวน นักเรียน
มากกว่าร้อยละ 80 สามารถแสดงดนตรีได้ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้

4.2 นักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่ขรี ร้อยละ 86.94 มีพฤติกรรม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป ผ่านเกณฑ์คุณภาพที่ก าหนดไว้ ซึ่งผลการ ประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ พบว่า มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 80 ที่มีพฤติกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผ่าน
เกณฑ์คุณภาพ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้

4.3 ครู บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามโครงการ
ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่ขรี ปีการศึกษา 2562 โดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด

4.4 ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามโครงการ
ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่ขรี ปีการศึกษา 2562 โดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด จากการประเมินผลผลิตทั้ง 4 ประเด็น ได้แก่ การประเมิน
ความสามารถด้านดนตรีของนักเรียน การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน การประเมิน
ความพึงพอใจของครูบุคลากรและผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี
โรงเรียนอนุบาล เทศบาลต าบลแม่ขรี ปีการศึกษา 2562 ซึ่งผลการประเมินโครงการผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด
ทั้ง 4 ประเด็น ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมมากที่จะด าเนินงานโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี
โรงเรียน อนุบาลเทศบาลต าบลแม่ขรี ในปีต่อไปและขยายโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความ
หลากหลาย ครอบคลุมความสนใจและความแตกต่างของนักเรียนเป็นรายบุคคล
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^