LASTEST NEWS

18 ม.ค. 2564หลักสูตรที่คุรุสภารับรอง มีอยู่ 2 สาย คือ  18 ม.ค. 2564เสนอศบค.เปิดเรียนเด็กอนุบาล-ประถมก่อน 18 ม.ค. 2564การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาฯ 18 ม.ค. 2564รื้อจัดสรรงบฯศธ."ครูตั้น"ลั่นตัดงบฯสร้างตึกรร.ขนาดใหญ่ 18 ม.ค. 2564ยัน เปิดเทอม 1 ก.พ.นี้ เตรียมให้เลื่อนชั้นอัตโนมัติโดยไม่ต้องสอบ 18 ม.ค. 2564"บอร์ดกพฐ." แนะปรับตัวชี้วัดประเมินผลการเรียนเทอม 2 ใหม่หมด ให้เหมาะกับสถานการณ์โควิด 18 ม.ค. 2564“วันครู 64” เลี่ยงโควิดจัดผ่านออนไลน์ นายกฯ ชี้การศึกษามีคุณภาพอยู่ที่แม่พิมพ์ 17 ม.ค. 2564ด่วนที่สุด! เร่งรัดดำเนินการสอบบรรจุเข้ารับราชการ ในหน่วยงานของรัฐ 17 ม.ค. 2564โรงเรียนบ้านท่าช้าง รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือคณิตศาสตร์ สมัคร 18-22 มกราคม 2564 17 ม.ค. 2564โรงเรียนอนุบาลยโสธร รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 13-19 มกราคม 2564

การเรียนรู้ 3P2C โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร

usericon

ชื่อเรื่อง    การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 3P2C โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
ผู้วิจัย     นางเสริมศิริ พงษ์ศิลป์
ปีที่วิจัย    2559

                บทคัดย่อ

    การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 3P2C โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 3P2C โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 2) สร้างและหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 3P2C โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 3) ทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้ 3P2C โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 3P2C โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2559 จำนวน 36 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ใช้ระยะเวลาทดลองสอนในปีการศึกษา 2559 เครื่องมือใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 16 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ) จำนวน 30 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน 15 ข้อ การวิจัยครั้งนี้ได้ดำเนินการ 1) ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ) จำนวน 30 ข้อ 2) จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 3) ทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วตรวจคะแนนและบันทึกผลไว้ในตารางบันทึกคะแนนทดสอบหลังเรียนเพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อไป 4) นักเรียนตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 3P2C โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและรวบรวมคะแนน 5) นำคะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และจากแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 3P2C โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ค่าที (t – test Dependent) ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
    ผลการวิจัย พบว่า
    1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนและพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความรู้คำศัพท์ในวงจำกัด เนื่องจากการฝึกฝนคำศัพท์ของนักเรียนเน้นการท่องจำคำศัพท์มากกว่าการเรียนรู้เทคนิคของคำศัพท์ นักเรียนฝึกทักษะการฟังและการพูดค่อนข้างน้อย ส่งผลให้นักเรียนขาดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนากับผู้อื่น นักเรียนไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้ไปสู่ทักษะการอ่านและการเขียนได้ นักเรียนไม่เห็นความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ครูใช้วิธีการสอนแบบเก่า ครูเน้นการสอนเนื้อหาเป็นสำคัญ ใช้การบรรยายเป็นส่วนใหญ่ ครูไม่เน้นกระบวนการให้นักเรียนปฏิบัติจริง ไม่เน้นกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ทำให้นักเรียนเกิดการคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหา และครูมีภาระงานอื่นที่ต้องรับผิดชอบนอกเหนือจากงานสอน จึงทำให้มีเวลาสำหรับเตรียมการสอนน้อยลง
    2. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 3P2C โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 พบว่า การทดลองแบบภาคสนาม มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 89.03/85.00 แสดงว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
    3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้ 3P2C โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 3P2C โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ผลทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
    4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 3P2C โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

yasumin 05 พ.ย. 2563 เวลา 19:51 น. 0 77
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^