LASTEST NEWS

01 ต.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 01 ต.ค. 2563กศจ.กาฬสินธุ์ ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 01 ต.ค. 2563กศจ.ฉะเชิงเทรา ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 01 ต.ค. 2563ประกาศแล้ว! สอบแข่งขันข้าราชการ พนก.ท้องถิ่น ให้ใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน ภาค ก ของ ก.พ. 30 ก.ย. 2563โรงเรียนวัดชัยมงคล รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา (มีบ้านพักครูให้) สมัคร 1-7 ต.ค.2563 30 ก.ย. 2563กศจ.ชุมพร ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 30 ก.ย. 2563กศจ.ชัยนาท ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 30 ก.ย. 2563กศจ.ชลบุรี ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 30 ก.ย. 2563โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบํารุงที่ 87 รับสมัครผู้ช่วยครูผู้สอนนักเรียน สมัครบัดนี้-15 ต.ค.2563 30 ก.ย. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ 5G MODEL

usericon

ชื่อเรื่อง    การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ 5G MODEL
โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ จังหวัดสตูล
ผู้วิจัย    นางสาวจารี วุฒิมานพ
ตำแหน่ง    ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
ปีวิจัย    ปีการศึกษา 2561-2562
คำสำคัญ    การพัฒนาคุณภาพการศึกษา/5G MODEL

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ 5G MODELโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ จังหวัดสตูล หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2561 -2562 2. เพื่อศึกษาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ จังหวัดสตูล หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2561 – 2562 โดยจำแนกเป็น 2.1 คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2561 -2562 2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 -2562 2.3 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561-2562 2. 4 ผลการประเมินโรงเรียนดีมีคุณภาพ 7 ลักษณะโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2561 – 2562 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชนที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ จังหวัดสตูลหลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2561 – 2562และ4. เพื่อศึกษาผลกระทบเชิงบวก ที่ปรากฏต่อโรงเรียน ครู นักเรียนโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ จังหวัดสตูล ปีหลังการพัฒนา การศึกษา 2561 -2562 วิจัยมี 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การวิเคราะห์ ปัญหาความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาภูมิหลังตามสภาพจริง สารสนเทศ และจากการเสวนากลุ่มเพื่อสะท้อนปัญหาและความต้องการจำเป็น ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดปัญหาในการวิจัยโดยใช้ ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดกรอบกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 2 การดำเนินการวิจัยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการวิจัยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกรอบกิจกรรม 5G MODEL ระยะที่ 3 การประเมินผลการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขั้นตอนที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขั้นตอนที่ 7 การสรุปรายงานผลและเผยแพร่ผลงาน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานเป็นการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ จังหวัดสตูล เป็นประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 317 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 24 คน ผู้ปกครองจำนวน 317 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 13 คนยกเว้นผู้บริหารและตัวแทนครู และเครือข่ายชุมชน จำนวน 9 คน ปีการศึกษา 2561 -2562 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และแบบบันทึกทั้งสิ้น 7 ฉบับ มี 2ลักษณะ คือแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับจำนวน 3 ฉบับ ทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยมีค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตั้งแต่ .80 - .89 และแบบบันทึกข้อมูลตามสภาพจริงจำนวน 4 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบจากการบันทึกข้อมูล
ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ 5G MODELโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ จังหวัดสตูล ปีการศึกษา2561-2562 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามและบันทึกข้อมูลตามสภาพจริงของโรงเรียนดังนี้
1. ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ 5G MODELโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ จังหวัดสตูล ตามความคิดเห็นของกลุ่มผู้ประเมินทั้งสี่กลุ่มประกอบด้วย นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหลังการพัฒนาปีการศึกษา2561-2562 พบว่า ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีคุณภาพปานกลาง-มาก และเมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่านักเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 3.87 , S.D. = 0.02) คุณภาพระดับมาก รองลงมากลุ่มผู้ปกครอง ( = 3.86 , S.D. = 0.04) ระดับปานกลาง และครูมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (= 3.23 , = 0.12) ระดับปานกลาง และปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีคุณภาพมาก-มากที่สุด และเมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่าคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (= 4.56 ,  = 0.24) ระดับมากที่สุด รองลงมาครู (= 4.21 ,  = 0.10) ระดับมาก นักเรียนมรค่าเฉลี่ยต่ำสุด( = 4.07 , S.D. = 0.02) ระดับมากสอดคล้องกับสมมุติฐาน
    2. ผลคุณภาพการศึกษาโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ จังหวัดสตูล หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2561 -2562 2.1 คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2561 และ 2562 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการและมาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลการประเมินทั้ง 3 มาตรฐาน ดีเลิศ ทั้งสองปีการศึกษา สอดคล้องกับสมมุติฐาน 2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นทั้ง 2 ปีการศึกษา ดังนี้ ปีการศึกษา 2561 มีผลการเรียนเฉลี่ยโดยรวม 2.74 เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่า ผลการเรียนเฉลี่ยสุขศึกษาและพลศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดที่ระดับ 3.5 รองลงมาเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ต่ำสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 2.24 และปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลการเรียนรู้เพิ่มขึ้นมีผลการเรียนเฉลี่ยโดยรวม 2.96 เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า ผลการเรียนเฉลี่ยสุขศึกษาและพลศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดที่ 3. รองลงมากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.13 สาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 2.49 สอดคล้องกับสมมุติฐาน     2.3 ผลการพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ จังหวัดสตูล หลังการพัฒนาปีการศึกษา 2561-2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ ปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 34.47 และเมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่ากลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย 52.08 รองลงมาเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 33.61 ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดคือคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 25.25 และ ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 25.90 เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่ากลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย 53.97 รองลงมากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ย 28.99 ต่ำสุดคือกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 20.48 ค่าพัฒนาลดลง-4.77 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 29.45 และเมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่ากลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย 41.55 รองลงมาเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 34.45 ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด คือคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 19.98 และ ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 25.30 เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่ากลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือคือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย 32. รองลงมาเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 32.ต่ำสุดคือกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 15.56 ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐาน และ 2.4 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีมีคุณภาพ 7 ลักษณะ โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ จังหวัดสตูล หลังการพัฒนาปีการศึกษา 2561-2562 ตามความคิดเห็นของครู และผู้ปกครอง ผลเป็นดังนี้ ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีคุณภาพระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายกลุ่ม พบว่าค่าเฉลี่ย ผู้ปกครอง ( = 3.86 , S.D. = 0.03) สูงกว่าครู (= 3.26 ,  = 0.13) และ ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีคุณภาพระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายกลุ่ม พบว่าค่าเฉลี่ย ผู้ปกครอง ( = 4.39 , S.D. = 0.08) สูงกว่าครู (= 3.86 ,  = 0.03) สอดคล้องกับสมมุติฐาน
3. สรุปผลความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชนหลังการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ จังหวัดสตูลปีการศึกษา 2561-2562 ดังนี้ ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีคุณภาพปานกลาง-มาก เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่าเครือข่ายชุมชนมีระดับความพึงพอใจค่าเฉลี่ยสูงสุดคุณภาพระดับมาก ( = 4.49 , S.D. = 0.07) รองลงมาครูคุณภาพระดับมาก (= 4.39 ,  = 0.15) ผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 3.88 , S.D. = 0.15) มีคุณภาพระดับปานกลาง และปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีคุณภาพมาก-มากที่สุด เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่าเครือข่ายชุมชนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ระดับคุณภาพมากที่สุด ( = 4.58 , S.D. = 0.06) ที่สุด รองลงมาครู (= 4.54 , . = 0.16) ระดับคุณภาพมากที่สุด ค่าเฉลี่ยต่ำสุดผู้ปกครอง ( = 4.03 , S.D. = 0.03) คุณภาพระดับมากสอดคล้องกับสมมุติฐาน
    4. ผลกระทบเชิงบวกรางวัลและเกียรติบัตรระดับประเทศปีการศึกษา 2561-2562 ต่อเนื่อง โรงเรียนได้รับราง 2 รายการผู้อำนวยการโรงเรียนและครู 4 รายการ นักเรียน 3 รายการสอดคล้องกับสมมุติฐาน.
ข้อเสนอแนะ
    1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
     1.1 โรงเรียนควรชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายชุมชน ให้รับทราบ เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วม ทุกฝ่าย ซึ่งต้องเข้าใจอย่างชัดเจนทั้งกระบวนการและบทบาทและการใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน
1.2 การดำเนินกิจกรรมทั้ง5GMODELควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาปัจจัยหรือองค์ประกอบที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.2 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคุณภาพการศึกษากับโรงเรียนดีมีคุณภาพ 7 ลักษณะเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

    

somchai1 09 ก.ย. 2563 เวลา 08:27 น. 0 51
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^