LASTEST NEWS

21 ต.ค. 2563กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ล็อตแรก 18 กลุ่มวิชา 585 อัตรา - รายงานตัว 29-30 ต.ค. และ 2-4 พ.ย.63 21 ต.ค. 2563ประกาศแล้ว! ผลการสอบครูผู้ช่วย กทม. ปี2563 (ครั้งที่1/2562) 21 ต.ค. 2563ก.ค.ศ.ปลดล็อกย้ายผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลางขึ้นขนาดใหญ่พิเศษ ได้  21 ต.ค. 2563โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู 11 อัตรา สมัคร 21-30 ต.ค.2563 21 ต.ค. 2563สถานี ก.ค.ศ. "การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2563" 21 ต.ค. 2563กศจ.ชัยภูมิ เรียกรอบแรก 20 อัตรา และรอบอีก 157 อัตรา พ.ย.นี้  21 ต.ค. 2563กรุงเทพมหานคร ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ปี 2563 (ครั้งที่ 1/2562) วันที่ 21 ต.ค.นี้ 20 ต.ค. 2563มรภ.กำแพงเพชร เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู 26 ต.ค.-10 พ.ย.63 นี้ 20 ต.ค. 2563สำนักงาน ก.พ.รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ตั้งแต่ 28 ต.ค.-17พ.ย.63 20 ต.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

usericon

ชื่อเรื่อง     การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน สำหรับนักเรียน
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย         นายภรัญญู เพ็งธีรภัทร
สถานศึกษา     โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ปีที่วิจัย     2562


บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน และ 4) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง ฟังก์ชัน จำนวน 18 แผน ใช้เวลาในการทดลอง 21 ชั่วโมง 2) เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ ได้แก่ แบบสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู สังเกตโดยครูผู้ช่วยวิจัย แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน สังเกตโดยครูผู้ช่วยวิจัย แบบบันทึกประสบการณ์การเรียน บันทึกโดยนักเรียนทุกคน แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ บันทึกโดยครูผู้สอน แบบคำถามสนทนากลุ่ม แบบประเมินโครงงาน
และแบบทดสอบท้ายวงจรปฏิบัติ ซึ่งได้แก่ แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท้ายวงจรปฏิบัติการและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ายวงจรปฏิบัติการ 3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวัดการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน
    การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบ่งเป็น 3 วงจรปฏิบัติการ คือ วงจรที่ 1
จัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1- 5 วงจรที่ 2 จัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 6 - 10 วงจรที่ 3 จัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 11 – 18
เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นในแต่ละวงจร เก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบทดสอบ
วัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท้ายวงจรปฏิบัติการและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ายวงจรปฏิบัติการและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้ แบบบันทึกผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยครูผู้สอน แบบสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูและแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน สังเกตโดยครูผู้ช่วยวิจัย แบบบันทึกประสบการณ์การเรียนและแบบคำถามสนทนากลุ่ม จากนักเรียน ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการถัดไป และเมื่อดำเนินการครบทั้ง 3 วงจรปฏิบัติการแล้ว ทำการทดสอบท้ายการปฏิบัติการวิจัยอีกครั้งหนึ่งด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า
    1. พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
มีขั้นตอนที่สำคัญ ได้แก่ ขั้นนำ ขั้นระบุปัญหา ขั้นออกแบบการศึกษาค้นคว้า ขั้นลงมือปฏิบัติ
ขั้นสรุปผลและขั้นนำความรู้ไปใช้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง ฟังก์ชัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.96/81.79 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.72 หรือคิดเป็นร้อยละ 72
    2. นักเรียนมีคะแนนทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 จำนวน
29 คน คิดเป็นร้อยละ 90.63 ของนักเรียนทั้งหมด และได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 49.77 คิดเป็นร้อยละ 77.77
    3. นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 75 จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของนักเรียนทั้งหมด และได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 31.06 คิดเป็น ร้อยละ 77.66
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^