LASTEST NEWS

04 ส.ค. 2563กศจ.นครราชสีมา สรุปรายชื่อผู้สมัครใจ ไปบรรจุครูผู้ช่วย กศจ.อื่น 54 อัตรา 04 ส.ค. 2563กศจ.อุตรดิตถ์ เผยรายชื่อ 3 โรงเรียน ใช้เป็นสนามสอบครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 04 ส.ค. 2563กศจ.พิษณุโลก สรุปข้อมูลบัญชีเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2561 04 ส.ค. 2563ศธจ.พิษณุโลก ประกาศรายชื่อสนามสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 04 ส.ค. 2563โรงเรียนศรีบุณยานนท์ รับสมัครครูคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 15,000.- บาท สมัคร 3-14 สิงหาคม 2563 04 ส.ค. 2563เปิดรับรอบใหม่! ฟรี!!! สสวท.ชวนครูอบรมออนไลน์ หลักสูตร Coding for Teacher (C4T Plus) 04 ส.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 04 ส.ค. 2563กศจ.สระแก้ว ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2563 แล้ว! 04 ส.ค. 2563ขอบเขตเนื้อหา ที่ออกข้อสอบครูผู้ช่วย กศน. ปีพ.ศ.2563 ตามหลักสูตรการสอบแข่งขัน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค 04 ส.ค. 2563สพม.2 เปิดสอบพนักงานราชการครู และพนักงานราชการทั่วไป 47 อัตรา  สมัคร 7-14 ส.ค.2563

รายงานผลโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

usericon

ชื่อเรื่อง         รายงานผลโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านดงสักงาม อำเภอลี้
จังหวัดลำพูน
ผู้รายงาน        นางสุภาพร นพบุรี

    รายงานผลโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านดงสักงาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านดงสักงาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านดงสักงาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 130 คน ได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 7 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๙ คน ผู้ปกครอง จำนวน 76 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4 - 6 จำนวน 38 คน โดยใช้ตารางของเครซี่และมอร์แกน (R.V.Krejcie & D.W.M0rgan อ้างใน
บุญชม ศรีสะอาด 2545) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านดงสักงาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านดงสักงาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้รายงานนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อรายงานผลโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านดงสักงาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนในรูปความเรียงและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ สรุปรายงานผลได้ ดังนี้
    การดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านดงสักงาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็นการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านดงสักงาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีการดําเนินงานอย่างเป็นระบบและตอเนื่อง โดยเริ่มจากศึกษาและวิเคราะห
ขอมูลที่เกี่ยวข้อง กําหนดแนวทางการดําเนินงานร่วมกับคณะครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง ชุมชน นักเรียน และกําหนดวิธีการดำเนินการในการแกปญหาและพัฒนา มีการนิเทศและติดตามผลระหว่างการดำเนินงาน มีการแกไขปญหาเมื่อพบขอบกพร่อง โดยไดรับความรวมมือจากกผู้ที่เกี่ยวของเปนอย่างดี ทําใหการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านดงสักงาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน บรรลุตามเป้าหมาย นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงใหเห็นวาโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านดงสักงาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็นโครงการที่มีคุณคาและมี
ประโยชน สามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนได้เป็นอย่างดี
    จากการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านดงสักงาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนทำให้เกิดผล ดังนี้
1. ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท
    โรงเรียนบ้านดงสักงาม ตั้งอยู่ใกล้กับวัดพระพุทธบาทผาหนาม อ.ลี้ จ.ลำพูน และตั้งอยู่ในหมู่บ้านผาหนาม ดงสักงาม ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีความสงบเงียบ เรียบร้อย ชาวบ้านและชุมชนมีวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา เป็นเมืองบุญแห่งอำเภอลี้ ดังนั้นสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนจึงเอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน มีความร่มรื่นเย็นสบายด้วยอาคารไม้ มีต้นไม้ปกคลุม มีความสวยงาม กว้างขวาง คณะครูบุคลากรมีความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนจึงสามารถสร้างคุณลักษณะที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนในทุกด้าน ทำให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
๒. ด้านปัจจัยนำเข้า
    สภาพโรงเรียนบ้านดงสักงาม อ.ลี้ จ.ลำพูน มีความสะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย สงบ ร่มรื่น มีป้ายคติธรรม คำขวัญคุณธรรมจริยธรรมตามสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียน มีบุคลากรและคณะกรรมการดำเนินการที่มีความสามารถและเพียงพอต่อการดำเนินการโครงการและได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด
3. ด้านกระบวนการ
    มีการจัดทำกรอบแนวคิดและกำหนดจุดพัฒนาตามสภาพปัญหาและความต้องการ มีการวิเคราะห์และนำผลรายงานผลมาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการดำเนินกิจกรรมที่กำหนดในโครงการตามขั้นตอนทุกกิจกรรม และมีการนิเทศ ติดตาม กำกับ การดำเนินโครงการตามขั้นตอนที่กำหนดทุกระยะ โดยโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียน บ้านดงสักงาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการในหลากหลายกิจกรรม ได้แก่ การสอดแทรกในการสอนรายวิชาต่าง ๆ การสอดแทรกในการนำเข้าสู่บทเรียนและการสอดแทรกในกิจกรรมหรือเนื้อหา การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยตรง ได้แก่ การอบรมหน้าเสาธงตอนเช้าและตอนเย็น การเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม การเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติแก่นักเรียนการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การบูรณาการกับวิถีชีวิตทั้งในและนอกโรงเรียน ได้แก่ จัดกิจกรรมภายในโรงเรียน เช่น การออมทรัพย์ บันทึกความดี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
4. ด้านผลผลิต
    จากการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียน บ้านดงสักงาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน และอยู่อย่างพอเพียง
    ผลตามแบบรายงานการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านดงสักงาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านดงสักงาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับจากมากที่สุดไปหาน้อย พบว่า ลำดับแรกคือ ด้านผลผลิต รองลงมาเป็นด้านปัจจัยนำเข้า ถัดมาเป็นด้านกระบวนการ และด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท เป็นลำดับสุดท้าย
    ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านดงสักงาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับจากมากที่สุดไปหาน้อย พบว่า ลำดับแรก คือ มีความพึงพอใจในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดงสักงาม พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 รองลงมาเป็นด้านกิจกรรมการดำเนินงานโครงการ
kksupaporn 31 ก.ค. 2563 เวลา 14:01 น. 0 27
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^