LASTEST NEWS

04 ส.ค. 2563กศจ.พิษณุโลก สรุปข้อมูลบัญชีเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2561 04 ส.ค. 2563ศธจ.พิษณุโลก ประกาศรายชื่อสนามสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 04 ส.ค. 2563โรงเรียนศรีบุณยานนท์ รับสมัครครูคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 15,000.- บาท สมัคร 3-14 สิงหาคม 2563 04 ส.ค. 2563เปิดรับรอบใหม่! ฟรี!!! สสวท.ชวนครูอบรมออนไลน์ หลักสูตร Coding for Teacher (C4T Plus) 04 ส.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 04 ส.ค. 2563กศจ.สระแก้ว ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2563 แล้ว! 04 ส.ค. 2563ขอบเขตเนื้อหา ที่ออกข้อสอบครูผู้ช่วย กศน. ปีพ.ศ.2563 ตามหลักสูตรการสอบแข่งขัน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค 04 ส.ค. 2563สพม.2 เปิดสอบพนักงานราชการครู และพนักงานราชการทั่วไป 47 อัตรา  สมัคร 7-14 ส.ค.2563 03 ส.ค. 2563โรงเรียนดอนยางวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ สมัคร 3-17 ส.ค.2563 03 ส.ค. 2563โอนค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1และ 2 กลับคืน สพฐ.

การพัฒนานวัตกรรม 4.0 ต้นแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริง

usericon

ชื่อเรื่อง     การพัฒนานวัตกรรม 4.0 ต้นแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริง
เรื่อง ฟ้อนฮีตฮอยมือ ปีฮือบ้านเฮา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ทฤษฎี CONSTRUCTIONISM
ผู้ศึกษา         นางมัญชลา มั่งมี
ที่ทำงาน     โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ปีที่ศึกษา    2562
    
บทคัดย่อ
        การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อการพัฒนานวัตกรรม 4.0 ต้นแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริง เรื่อง ฟ้อนฮีตฮอยมือ ปีฮือบ้านเฮา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ทฤษฎี CONSTRUCTIONISM ให้มีประสิทธิภาพ E1/E2
ตามเกณฑ์ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยนวัตกรรม 4.0 ต้นแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริง เรื่อง ฟ้อนฮีตฮอยมือ ปีฮือบ้านเฮา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ทฤษฎี CONSTRUCTIONISM ก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อนวัตกรรม 4.0 ต้นแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริง เรื่อง ฟ้อนฮีตฮอยมือ
ปีฮือบ้านเฮา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ทฤษฎี CONSTRUCTIONISM เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริง เรื่อง ฟ้อนฮีตฮอยมือ ปีฮือบ้านเฮา แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎี CONSTRUCTIONISM
เรื่อง ฟ้อนฮีตฮอยมือ ปีฮือบ้านเฮา จำนวน 12 หน่วยการเรียนรู้ จำนวน 20 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 20 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน จำนวน 1 ฉบับ จำนวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที
(t-test)
สรุปผลการศึกษา
1. นวัตกรรม 4.0 ต้นแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริง เรื่อง ฟ้อนฮีตฮอยมือ
ปีฮือบ้านเฮา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ทฤษฎี CONSTRUCTIONISM โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 16 คน จำนวน 12 หน่วยการเรียนรู้ มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2
โดยเฉลี่ยเท่ากับ 85.16/87.81 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด คือ 80/80 นั่นหมายความว่า นวัตกรรม 4.0 ต้นแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริง เรื่อง ฟ้อนฮีตฮอยมือ ปีฮือบ้านเฮา
มีประสิทธิภาพและมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.68 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ แสดงว่า
นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.68 หรือคิดเป็นร้อยละ 68
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยนวัตกรรม 4.0 ต้นแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริง เรื่อง ฟ้อนฮีตฮอยมือ ปีฮือบ้านเฮา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ทฤษฎี CONSTRUCTIONISM พบว่า มีคะแนนทดสอบก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 12.38 คะแนน และคะแนนทดสอบหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 17.59 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า มีผลการทดสอบค่าที (t-test) เท่ากับ 11.09 นั่นคือ คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม 4.0 ต้นแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริง เรื่อง ฟ้อนฮีตฮอยมือ ปีฮือบ้านเฮา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ทฤษฎี CONSTRUCTIONISM พบว่า มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.61 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 แสดงว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม 4.0 ต้นแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริง
เรื่อง ฟ้อนฮีตฮอยมือ ปีฮือบ้านเฮา อยู่ในระดับมากที่สุด

suvimon2528 29 ก.ค. 2563 เวลา 10:18 น. 0 22
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^