LASTEST NEWS

29 พ.ค. 2567สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 ดูรายชื่อผู้สอบผ่านได้แล้ววันนี้!! 29 พ.ค. 2567“เพิ่มพูน” เผยยังไม่ได้ข้อยุติงบฯแจกแท็บเล็ต !!! รอสภาฯเคาะ 29 พ.ค. 2567ด่วน! ประกาศแล้ว !! เปิดสอบครูผู้ช่วย อาชีวะ (ว16) 2567 จำนวน 606 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 7-13 มิถุนายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 29 พ.ค. 2567ศธ. เดินหน้า เช่าไอแพด, แท็บเล็ต, โน๊ตบุ๊ก แจกนักเรียน – ครู 6 แสนเครื่อง ปี’68 29 พ.ค. 2567อาชีวะ เตรียมเปิดสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย 606 อัตรา รับสมัครออนไลน์ 7-13 มิ.ย.2567 28 พ.ค. 2567ดัน ผอ.รร.เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ปราบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา 28 พ.ค. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3216 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เรื่อง สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 28 พ.ค. 2567สพป.สระแก้ว เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 4-10 มิถุนายน 2567 (ไม่เว้นวันหยุดวันราชการ) 28 พ.ค. 2567“เพิ่มพูน” ฝากบอร์ดสทศ.ชุดใหม่คิดนอกกรอบ มุ่งเป้ายกระดับการทดสอบ 28 พ.ค. 2567ศธ.เตรียมตั้งผอ.รร.หรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นพนักงานจนท.ยึดบุหรี่ไฟฟ้า

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการหารชวนหรรษา

usericon

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องการหารชวนหรรษา
ผู้ศึกษาค้นคว้า นางเสาร์วนี อ่อนคำ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองมะสัง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ปีที่พิมพ์         2556
บทคัดย่อ
    การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการหารชวนหรรษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึก เสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการหารชวนหรรษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการหารชวนหรรษา ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3
    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 18 คน ซึ่งได้โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นชั้นที่ผู้รายงานเป็นครูผู้สอน
    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย
1. แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการหารชวนหรรษา จำนวน 5 เล่ม ประกอบด้วย
        1.1 แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เล่มที่ 1 การนับลดและการหาร
        1.2 แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เล่มที่ 2 การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก และตัวหารมีหนึ่งหลัก
        1.3 แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เล่มที่ 3 การหารที่ตัวตั้งมีสามหลัก และตัวหารมีหนึ่งหลัก
        1.4 แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เล่มที่ 4 การหารที่ตัวตั้งมีสี่หลัก และตัวหารมีหนึ่งหลัก
        1.5 แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เล่มที่ 5 โจทย์ปัญหาการหาร
    2. แบบทดสอบ ประกอบด้วย
2.1     แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารชวนหรรษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีลักษณะเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก แบบฝึกเสริมทักษะละ 1 ฉบับ ฉบับละ 10 ข้อ รวม 5 ฉบับ
        2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการหารชวนหรรษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีลักษณะเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 1 ฉบับ 30 ข้อ
    3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการหารชวนหรรษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 3 ระดับ จำนวน 1 ฉบับ 10 ข้อ
    การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที (t - test) ผลการศึกษาพบว่า
            1) แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการหารชวนหรรษา ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ E1 / E2 เท่ากับ 79.48 / 78.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75 / 75
            2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการหารชวนหรรษาชั้นประถมศึกษาปีที่3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 24.50 และก่อนเรียนเท่ากับ 12.83
            3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการหารชวนหรรษา อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97
จากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการหารชวนหรรษา มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ เมื่อนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการหาร ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีความความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมาก


saowanee123 22 ต.ค. 2556 เวลา 17:31 น. 0 2,180
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^