LASTEST NEWS

03 มิ.ย. 2563สพม.25 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการครู จำนวน 16 อัตรา สมัคร 8-16 มิถุนายน 2563 03 มิ.ย. 2563สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการครู จำนวน 3 อัตรา สมัคร 1-9 มิถุนายน 2563 03 มิ.ย. 2563รมว.ศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เรื่อง การเปิดเรียนและการใช้อาคารฯ 03 มิ.ย. 2563ด่วนที่สุด! สพฐ.จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 4 03 มิ.ย. 2563(( รวมลิงก์ประกาศรับสมัคร )) สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 03 มิ.ย. 2563กศจ.นครพนม ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2563 03 มิ.ย. 2563กศจ.นครปฐม ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2563 03 มิ.ย. 2563กศจ.นครนายก ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2563 03 มิ.ย. 2563กศจ.ตาก ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2563 03 มิ.ย. 2563กศจ.ตราด ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2563

ผลการจัดประสบการณ์ โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานคณิตสาตร์

usericon

ชื่อเรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ สำหรับชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐาน
คณิตศาสตร์
ผู้วิจัย นางสาวเรือนแก้ว วรแสน
โรงเรียน    โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
ปีการศึกษา    2561
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) หาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ ตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้หลังจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ 3) ศึกษาความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ หลังจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 และ 4) เปรียบเทียบความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หลังจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ และหาค่าดัชนีประสิทธิผลหลังจัดประสบการณ์ การวิจัยครั้งนี้ได้ทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 20 คน ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้วิธีการทดลองโดยการประเมินพัฒนา การทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนจัดประสบการณ์ จัดประสบการณ์เป็นหน่วยการเรียนรู้ จำนวน 50 แผนการจัดประสบการณ์ ซึ่งแผนการจัดประสบการณ์มีคุณภาพโดยรวมเท่ากับ ( x-bar = 4.89, S.D. = 0.15) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด แบบฝึกทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ จำนวน 10 ชุด มีคุณภาพโดยรวมเท่ากับ ( x-bar = 4.82, S.D. = 0.31) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด แบบประเมินพัฒนาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จำนวน 20 ข้อ ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.40 – 0.76 ค่าอำนาจจำแนก (B) ระหว่าง 0.46 – 0.82 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ ( ) เท่ากับ 0.89 และแบบประเมินพัฒนาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ประจำหน่วยการเรียนรู้ จำนวน 10 หน่วย ๆ ละ 5 ข้อ ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.43 – 0.80 ค่าอำนาจจำแนก (B) ระหว่าง 0.48 – 0.84 และค่าความเชื่อมั่น ( ) ทั้ง 10 ฉบับ เท่ากับ 0.64, 0.72, 0.78, 0.66, 0.64, 0.68, 0.64, 0.72, 0.62 และ 0.62 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบผลการพัฒนาความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ระหว่างก่อนและหลังจัดประสบการณ์โดยใช้สถิติ t-test แบบ Dependent

ผลการวิจัย พบว่า
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ ที่สร้างขึ้นเท่ากับ 96.56/96.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80
2. ชั้นอนุบาลปีที่ 3 หลังจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ มีพฤติกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 97.58 และหลังจัดประสบการณ์ทุกหน่วยการเรียนรู้มีผลการประเมินพฤติกรรม การเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด
3. ชั้นอนุบาลปีที่ 3 หลังจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ มีความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.56 และหลังจัดประสบการณ์ทุกหน่วยการเรียนรู้มีผลการประเมินความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมากที่สุด
4. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาความพร้อมทักษะทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 จากการจัดประสบการณ์ โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านความสามารถในการนับจำนวน ด้านความสามารถในการรู้ค่าจำนวน ด้านความสามารถในการเรียงลำดับจำนวน และด้านความสามารถในการเปรียบเทียบจำนวน พบว่า หลังจัดประสบการณ์มีความพร้อมทักษะทางคณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกด้าน และมีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ด้านความพร้อมทักษะทางคณิตศาสตร์เท่ากับ 0.9273 คิดเป็นร้อยละ92.73
โดยสรุป การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เหมาะสม ครูที่จัดประสบการณ์ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ได้นำไปใช้จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนระดับปฐมวัยเกิดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และเป็นการเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญาให้กับเด็กได้อย่างเต็มศักยภาพ
ruenkacw 23 พ.ค. 2563 เวลา 11:09 น. 0 27
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^