LASTEST NEWS

19 ม.ค. 2563โรงเรียนท่ากุญชร รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ สมัคร 22-28 มกราคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 19 ม.ค. 2563โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพนักงาน 131 อัตรา 18 ม.ค. 2563โรงเรียนบ้านร้านหญ้า รับสมัครครูอัตราจ้าง ไม่จำกัดสาขาวิชาเอก (รับทุกสาขาวิชา) สมัครถึง 20 ม.ค.2563 18 ม.ค. 2563โรงเรียนสองแคววิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ มีประกันสังคม และมีบ้านพักครูให้อยู่ฟรี 18 ม.ค. 2563มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รับสมัครวุฒิป.ตรีทุกสาขา กรอกใบสมัครออนไลน์ 18 ม.ค. 2563ล่าสุด! สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาค ก. รอบทั่วไป ประจำปี 2563 สมัครทางอินเทอร์เน็ต กุมภาพันธ์2563นี้ 18 ม.ค. 2563กรมอนามัย เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 16 อัตรา 16 อัตรา สมัคร 20 - 24 มกราคม 2563 17 ม.ค. 2563โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม รับสมัครครูผู้ทรงคุณค่า เงินเดือน 17,000.- บาท 17 ม.ค. 2563ช่วงนี้เป็นช่วงที่ ป.โท ของแต่ละมหาวิทยาลัย เริ่มทยอยเปิดรับสมัครกันแล้วนะคะ  17 ม.ค. 2563“สมศ.” สะกิดครูยุคใหม่ต้องเป็น “ไลฟ์โค้ช”

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ

usericon

ชื่อเรื่อง        รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน ปีการศึกษา 2561
ผู้รายงาน    นางสาวยิ่งลักษณ์ บุญประสิทธิ์
ปีที่รายงาน    ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ การประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน ปีการศึกษา 2561 ในด้านสภาวะแวดล้อม ปัจจัย กระบวนการ และผลผลิต 2) เพื่อประเมินการดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน ปีการศึกษา 2561 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่มีต่อคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน ปีการศึกษา 2561 และ 4) เพื่อประเมินผลลัทธ์ที่เกิดขึ้นหลังสิ้นสุดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน ปีการศึกษา 2561
วิธีการประเมินโครงการ การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน ปีการศึกษา 2561 ดำเนินการในระหว่างปี 2561 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 1) ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 1 คน ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 11 คน ใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Random Samples) ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รวม 12 คน 2) กลุ่มตัวอย่างของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 92 คน สุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Samples) 3) กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ปกครองนักเรียน ได้มาจากผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับเลือกให้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 92 คน รวมผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองที่สุ่มได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 196 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ 1) แบบประเมินสภาวะแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้น และกระบวนการของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน ปีการศึกษา 2561 ใช้สอบถามผู้บริหาร และครู จำนวน 30 ข้อ 2) แบบประเมินผลผลิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักเรียน เป็นแบบประเมินแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ใช้สอบถามผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง จำนวน 37 ข้อ 3) แบบประเมินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 6 กิจกรรม เป็นแบบประเมินแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ประเมินครู นักเรียน และบุคลากรทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมแต่ละกิจกรรม จำนวน 30 ข้อ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนที่มีต่อคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียน บ้านหนองไก่ขัน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 9 ข้อ ในการดำเนินโครงการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์และใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมินโครงการ ผลการประเมินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ผลการดำเนินการด้านสภาวะแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Product) โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ที่มีต่อการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมากทุกด้าน ผลการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังสิ้นสุดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน ปีการศึกษา 2561 โดยนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน ได้เข้าแข่งขันและได้รับรางวัลจากการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โรงเรียนบ้านหนองไก่ขันเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ นอกจากนั้น รายงานการประเมินโครงการนี้ใช้เป็นนวัตกรรมและขยายผลที่โรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน โดยได้ทำการศึกษาวิจัยและมีการทดลองกับกลุ่มประชากรใหม่จนถึงปีการศึกษาปัจจุบัน และรายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน ปีการศึกษา 2561 ได้นำออกเผยแพร่ไปยังผู้บริหารโรงเรียนอื่น และผู้สนใจจนเป็นที่ยอมรับ
nang163 04 พ.ย. 2562 เวลา 23:11 น. 0 93
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^