LASTEST NEWS

09 ธ.ค. 2562กศจ.หนองคาย เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 177 อัตรา - รายงานตัว23 ธันวาคม 2562 09 ธ.ค. 2562กศจ.พระนครศรีอยุธยา เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 11 จำนวน 9 อัตรา - รายงานตัว 11 ธ.ค.2562 08 ธ.ค. 2562กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบบรรจุรับราชการ 15 อัตรา (เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท) 08 ธ.ค. 2562กรมสรรพสามิต เปิดสอบบรรจุรับราชการ 36 อัตรา (วุฒิปวส.-ปริญญาตรี) สมัครทางอินเทอร์เน็ต 6-27 ธ.ค.2562 08 ธ.ค. 2562(มีวุฒิป.ตรีทุกสาขา) กรมทางหลวง เปิดสอบบรรจุรับราชการ 11 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 08 ธ.ค. 2562กรมปศุสัตว์ เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 21 อัตรา สมัครออนไลน์ 08 ธ.ค. 2562เงินเดือนดี โบนัสสูง SCG เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนหลายอัตรา 08 ธ.ค. 2562กองทัพอากาศ เปิดสอบพนักงานราชการ 6 อัตรา สมัคร 2-27 ธ.ค.2562 08 ธ.ค. 2562โรงเรียนสตรีชัยภูมิ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา สมัคร 6-12 ธันวาคม 2562 08 ธ.ค. 2562กศจ.นนทบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 59 อัตรา รายงานตัว 16 ธ.ค.2562

รายงานการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข

usericon

รายงานการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข โรงเรียนบ้านน้ำดิบ ปีการศึกษา 2560
นายชยุต วิจิตรสุนทร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ

บทสรุปผู้บริหาร


    โรงเรียนบ้านน้ำดิบได้ดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานโดยมีครูเป็นผู้คอยให้คำแนะนำและกำกับดูแล ผู้รายงานในฐานะผู้บริหารโรงเรียนบ้านน้ำดิบเล็งเห็นความสำคัญ จึงทำการศึกษาผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านน้ำดิบ ปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ของ การรายงานครั้งนี้ 1) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านน้ำดิบ ปีการศึกษา 2560 2) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านน้ำดิบ ปีการศึกษา 2560 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านน้ำดิบ ปีการศึกษา 2560 มีประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 9 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3–6 จำนวน 44 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จำนวน 44 คน รวมทั้งสิ้น 104 คน สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ คือแบบสอบถามที่ผู้รายงานสร้างขึ้นโดยยึดวัตถุประสงค์ในการรายงาน แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ชุด คือ ชุดที่ 1 ศึกษาผลการดำเนินงานโครงการฯ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และการศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯ เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด สำหรับสอบถามครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ชุดที่ 2 ศึกษาความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการฯ สำหรับสอบถามครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ชุดที่ 3 ศึกษาความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการฯ สำหรับสอบถามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และชุดที่ 4 ศึกษาความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการฯ สำหรับนักเรียน มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ
    ผลการดำเนินงาน พบว่า
        1. ผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านน้ำดิบ ปีการศึกษา 2560 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ 5 ด้าน มาตรการด้านการป้องกัน ดำเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาวและโครงงานป้องกันยาเสพติดส่งเสริมให้ทุกชั้นเรียนเป็นห้องเรียนสีขาว และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลห้องเรียนสีขาว ผลการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวที่มีผลการประเมินระดับดีเด่น มีจำนวนทั้งสิ้น 6 ห้องเรียน ดำเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาวและโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ส่งเสริมให้ทุกชั้นเรียนเป็นห้องเรียน สีขาวทุกระดับชั้น ดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยการบริหารจัดการแต่งตั้งคณะกรรมการรณรงค์ป้องกันปัญหาการสูบบุหรี่ในโรงเรียน กำหนดนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ ประกาศให้โรงเรียนบ้านน้ำดิบเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย และมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ มาตรการด้านค้นหา โดยสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคลครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ในภาคเรียนที่ 1 และ 2 สุ่มตรวจ ปัสสาวะของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง โดยดำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะหายาเสพติด ภาคเรียนละ 1 ครั้ง คัดกรอง จำแนกกลุ่มปลอด/กลุ่มเสี่ยง นำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาดำเนินการอย่างเป็นระบบ รายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดของนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 และ 2 และมีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 มาตรการด้านรักษา กำหนดนโยบายของโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบำบัดรักษา ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงานที่เป็นระบบและสามารถปฏิบัติจริง จัดตั้ง “คลินิกเสมารักษ์” มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “คลินิกเสมารักษ์” มีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน “คลินิกเสมารักษ์” และมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง มาตรการด้านการเฝ้าระวัง จัดทำตู้แดงเสมารักษ์ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเฝ้าระวังมีการบันทึกการรับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบายมุข และรายงานผลการดำเนินงานแก้ปัญหาเรื่องปัญหายาเสพติด และอบายมุข ดำเนินการจัดตั้งชุมนุมเสมารักษ์ป้องกันยาเสพติด โดยการขอเปิดชุมนุม การรับสมัครนักเรียน ดำเนินกิจกรรมตามโครงการและสรุปการจัดกิจกรรม มาตรการ ด้านการบริหารจัดการ ดำเนินงานตามขั้นตอนคือ กำหนดนโยบาย กำหนดยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จัดกิจกรรมหลักโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดำเนินงานโดยออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนสีขาว บันทึกการประชุม จัดตั้งห้องปฏิบัติกิจกรรม บันทึกการใช้ห้องกิจกรรม สร้างความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับภาคีเครือข่าย กำกับติดตามประเมินผลและรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
        ผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านน้ำดิบ ปีการศึกษา 2560 ในภาพรวม ด้านการวางแผนการปฏิบัติ (Plan) ด้านการดำเนินงาน (Do) ด้านการตรวจสอบประเมินผล (Check) และด้านการปรับปรุงพัฒนา (Action) มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก สำหรับด้านการวางแผนการปฏิบัติ (Plan) พบว่า มีการวางแผนการจัดระบบสารสนเทศ ในการรับรองกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.56 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการดำเนินงาน (Do) พบว่า ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดำเนินกิจกรรมตามโครงการ, มาตรการด้านการป้องกัน สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติด และมาตรการด้านการเฝ้าระวัง สถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งชมรม/ชุมนุมเสมารักษ์ป้องกันยาเสพติด มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.67 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 อยู่ในระดับมากที่สุด การตรวจสอบประเมินผล (Check) พบว่า มีการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาทุกระยะ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.78 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการปรับปรุงพัฒนา (Action) พบว่า บุคลากรนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการอย่างมีระบบและมีคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.44 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 อยู่ในระดับมาก
        2. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านน้ำดิบ ปีการศึกษา 2560 ด้านการวางแผนการปฏิบัติ (Plan) พบว่า ปัญหาอุปสรรค คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเกี่ยวกับการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อีกทั้งข้อมูลสารสนเทศยาเสพติดในชุมชน ในโรงเรียนข้อมูลไม่มีความชัดเจน ข้อเสนอแนะ คือ ส่งเสริมและพัฒนาให้ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด ได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเกี่ยวกับการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สามารถนำไปพัฒนากิจกรรมในโรงเรียนได้ ด้านการดำเนินงาน (Do) พบว่า ปัญหาอุปสรรค คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมด้านยาเสพติดได้อย่างเต็มที่ เนื่องจาก โรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูจำนวนน้อย ข้อเสนอแนะ คือ บูรณางานโครงการตามนโยบายต่างๆ เช่นโครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนสุจริต โครงการสถานศึกษาปลอดภัย โครงการสถานศึกษาพอเพียง นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และโครงการอื่นๆ โดยดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งหนึ่งสามารถตอบโจทย์ได้ทุกโครงกาiการตรวจสอบประเมินผล (Check) พบว่า ปัญหาอุปสรรค คือ ครูมีความสับสนในรายละเอียดการประเมินกิจกรรมต่างๆ ยังเข้าใจไม่ตรงกัน ข้อเสนอแนะ คือ ครูและคณะดำเนินงานประชุมผ่านกระบวนการ PLC ในการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อให้มีความเข้าใจในรูปแบบการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมและอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน ด้านการปรับปรุงพัฒนา (Action) พบว่า ปัญหาอุปสรรค คือ การประชาสัมพันธ์รูปแบบการดำเนินงานโครงการน้อย ทำให้ผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ทราบวัตถุประสงค์ และรูปแบบการดำเนินงานโครงการมากนัก ข้อเสนอแนะ คือ ประชุมสรุปผลดำเนินงานโครงการ และร่วมกันอภิปรายเพื่อแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการ PLC นำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกประเด็น
    3. ผลความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านน้ำดิบ ปีการศึกษา 2560
        ผลความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข โรงเรียนบ้านน้ำดิบ ปีการศึกษา 2560 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีรายละเอียดด้านปัจจัยนำเข้า พบว่าครูมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.56 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านกระบวนการ พบว่าการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวมาตรฐานฝ่ายสารวัตรนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.44 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 อยู่ในระดับมาก ด้านผลผลิต พบว่ารู้จักห่างไกลและหลีกเลี่ยงยาเสพติดและอบายมุข มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.67 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 อยู่ในระดับมากที่สุด
        ผลความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข โรงเรียนบ้านน้ำดิบ ปีการศึกษา 2560 ของคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีรายละเอียดด้านปัจจัยนำเข้า พบว่าโรงเรียนแจ้งการจัดกิจกรรมที่ท่านมีความรู้ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องท่านยินดีที่จะมาให้ความรู้กับนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.46 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 อยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการ พบว่าท่านให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.55 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านผลผลิต พบว่านักเรียนรู้จักวิธีปฏิเสธอบายมุข การพนัน ยาเสพติดทุกชนิด มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.54 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 อยู่ในระดับมากที่สุด
        ผลความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านน้ำดิบ ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีรายละเอียดด้านปัจจัยนำเข้า พบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมตามโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 2.75 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 อยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการ พบว่าระยะเวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรมมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 2.74 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 อยู่ในระดับมาก ด้านผลผลิต พบว่านักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 2.77 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 อยู่ในระดับมาก

krupoom 14 ส.ค. 2562 เวลา 21:34 น. 0 594
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^