LASTEST NEWS

20 ส.ค. 2562“ชวลิต”เผาบ้านเก่า! แฉสอบ“ขรก.ท้องถิ่น”งาบหัวคิวฟาดหนักหัว5แสน 20 ส.ค. 2562โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 12,000.- บาท 20 ส.ค. 2562กศจ.ราชบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 8 20 ส.ค. 2562อบจ.ขอนแก่น เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 4 อัตรา สมัคร 22-30 ส.ค.2562 20 ส.ค. 2562นายกฯเผยเตรียมเพิ่ม"โค้ดดิ้ง"หลักสูตรภาคบังคับระดับประถมยันอุดมศึกษา 20 ส.ค. 2562โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต เปิดสอบพนักงานราชการครู และลูกจ้างชั่วคราว 21 อัตรา 20 ส.ค. 2562อยู่ใกล้ไปสมัคร! โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต เปิดสอบพนักงานราชการครู 7 อัตรา 20 ส.ค. 2562สพป.สตูล เปิดสอบพนักงานราชการครู 7 อัตรา  19 ส.ค. 2562โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี รับสมัครครูอัตราจ้าง สมัครบัดนี้-21 สิงหาคม 2562 19 ส.ค. 2562โรงเรียนวัดควนเมา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 19-23 ส.ค.2562

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนคำประกอบนิทานคุณธรรม

usericon

ชื่องานวิจัย    รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนคำประกอบนิทานคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้วิจัย          นางสุชาดา ฤทธิโชติ    
กลุ่มสาระการเรียนรู้     ภาษาไทย
ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์(1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนคำประกอบนิทานคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านการ เขียนคำประกอบนิทานคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนคำประกอบนิทานคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 5 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 50 คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนคำประกอบนิทานคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนคำประกอบนิทานคุณธรรมคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เท่ากับ 84.26 / 85.45 ดังนั้นแบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนคำประกอบนิทานคุณธรรม มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนคำประกอบนิทานคุณธรรม กลุ่มสาระภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนคำประกอบนิทานคุณธรรม กลุ่มสาระภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม (µ) เท่ากับ 4.33 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน() เท่ากับ 0.57
กิตติกรรมประกาศ

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนคำประกอบนิทานคุณธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ฉบับนี้ สำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก ดร.พลกฤษณ์ วสีวิวัฒน์ สาขาวิชาภาษาไทย ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง สาขาวิชาภาษาไทย นางวาสนา สุขสวัสดิ์ ครูเชี่ยวชาญ วิชาภาษาไทย โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายนริศ เจดีย์รัตน์ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นางเนตรนภา ณิชานนท์ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาล วัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้กรุณาให้คำปรึกษาช่วยเหลือ แนะนำและเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ประกอบต่างๆ ของแบบฝึกทักษะ ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ และการเขียนรายงาน การวิจัย แนะนำให้แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จนสำเร็จ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณนางนงเยาว์ คงศาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ พร้อมทั้งคณะครูในโรงเรียนที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุน ให้กำลังใจและอำนวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นอย่างดี
ท้ายสุดนี้ขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัวทุกคนซึ่งคอยให้กำลังใจ ให้การส่งเสริม สนับสนุนที่ทำให้ผู้วิจัยประสบความสำเร็จได้ คุณค่าและประโยชน์อันเกิดจากรายงานฉบับนี้ ขอมอบแด่ บิดา มารดา บูรพาจารย์และผู้มีพระคุณทุกๆท่าน                 

สุชาดา ฤทธิโชติ     
yasumin 14 ส.ค. 2562 เวลา 19:04 น. 0 23
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^