LASTEST NEWS

21 ส.ค. 2562ผอ.ยันภารโรงรอเฮ!“ณัฏฐพล”สั่งเช็ค“อัตราว่าง”เตรียมบรรจุลงสถานศึกษา 21 ส.ค. 2562(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 21 ส.ค. 2562เมืองพัทยา รับสมัครผู้ช่วยครู 24 อัตรา และพนักงานจ้าง 66 อัตรา สมัคร 26 สิงหาคม - 4 กันยายน 2562 20 ส.ค. 2562“ชวลิต”เผาบ้านเก่า! แฉสอบ“ขรก.ท้องถิ่น”งาบหัวคิวฟาดหนักหัว5แสน 20 ส.ค. 2562โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 12,000.- บาท 20 ส.ค. 2562กศจ.ราชบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 8 20 ส.ค. 2562อบจ.ขอนแก่น เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 4 อัตรา สมัคร 22-30 ส.ค.2562 20 ส.ค. 2562นายกฯเผยเตรียมเพิ่ม"โค้ดดิ้ง"หลักสูตรภาคบังคับระดับประถมยันอุดมศึกษา 20 ส.ค. 2562โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต เปิดสอบพนักงานราชการครู และลูกจ้างชั่วคราว 21 อัตรา 20 ส.ค. 2562อยู่ใกล้ไปสมัคร! โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต เปิดสอบพนักงานราชการครู 7 อัตรา

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

usericon

ชื่อเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม
ผู้ศึกษา    นางสาวแววธิดา เกตุดาว
ปีที่ศึกษา พ.ศ. 2560

บทคัดย่อ

            การศึกษามีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) สร้างชุดกิจกรรม รายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เรื่อง เอกภพ ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 2) เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เรื่อง เอกภพ ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะในแนวตรง ก่อนเรียนและหลังเรียนของมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม 3) เปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม รายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เรื่อง เอกภพ ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ
            กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560 ที่เรียนรายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ จำนวน 40 คน
            เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรม รายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เรื่อง เอกภพ ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 5 ชุด 2) คู่มือการใช้
ชุดกิจกรรม รายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เรื่อง เอกภพ ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เรื่อง เอกภพ ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 4) แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง เอกภพ ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมี 5 ระดับ จำนวน
30 ข้อ
            ผู้ศึกษาดำเนินการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมตามขั้นตอนการหาประสิทธิภาพ
ของชุดกิจกรรมแบบหนึ่งต่อหนึ่ง แบบกลุ่มเล็ก และการทดลองภาคสนาม นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาหาค่าประสิทธิภาพชุดกิจกรรมแบบหนึ่งต่อหนึ่ง เท่ากับ 77.71/72.50 แบบกลุ่มเล็ก เท่ากับ 68.82/76.67 และแบบภาคสนาม เท่ากับ 80.81/84.13 การสร้างและหาประสิทธิภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เรื่อง เอกภพ ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.40-0.65 ค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.25-0.70 ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.87 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองกับกลุ่มตัวอย่าง และดำเนินการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลาเรียน 15 ชั่วโมง ทดลองใช้หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม (E1/ E2) หาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม
ผลการศึกษา พบว่า
1. ชุดกิจกรรมรายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เรื่อง เอกภพ ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ (E1/ E2) เท่ากับ 84.47/85.38 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.8221 ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
                2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เรื่อง เอกภพ ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
                3. เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรม รายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เรื่อง เอกภพ ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
waewkate1801 12 พ.ค. 2562 เวลา 16:10 น. 0 99
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^