LASTEST NEWS

03 มิ.ย. 2563ยูนิเซฟ-ยูเนสโก ชื่นชมศธ.จัดเรียนออนไลน์สู้โควิด 03 มิ.ย. 2563เปิดรายชื่อ 61 สาขาขาดแคลน ไม่ต้องใช้วุฒิครู สมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดอาชีวะ ได้ 03 มิ.ย. 2563เปิดระบบสมัครแล้ว! สอบครูผู้ช่วย อาชีวะ 2563 จำนวน 1,942 อัตรา สมัครบัดนี้ - 7 มิ.ย.2563 03 มิ.ย. 2563สพฐ. ส่งหนังสือแจงแนวทางการจัดสอบนักเรียน ปี 63 ในสถานการณ์โควิด-19 03 มิ.ย. 2563สพม.25 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการครู จำนวน 16 อัตรา สมัคร 8-16 มิถุนายน 2563 03 มิ.ย. 2563สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการครู จำนวน 3 อัตรา สมัคร 1-9 มิถุนายน 2563 03 มิ.ย. 2563รมว.ศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เรื่อง การเปิดเรียนและการใช้อาคารฯ 03 มิ.ย. 2563ด่วนที่สุด! สพฐ.จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 4 03 มิ.ย. 2563(( รวมลิงก์ประกาศรับสมัคร )) สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 03 มิ.ย. 2563กศจ.นครพนม ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2563

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องทวีปอเมริการเหนือ

usericon

    การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนมีวัตถุประสงค์ดังนี้1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ให้ผู้เรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตั้งแต่ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็มขึ้นไป 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80 / 80 3) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน(One Group Pretest Posttest Design) กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคามสังกัดกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามจำนวน 23 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 เรื่องย่อย 2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 20 แผน 20 ชั่วโมง 3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 1 ฉบับ 50 ข้อ ซึ่งมีค่าความยาก (P) ตั้งแต่ 0.31ถึง 0.69และค่าอำนาจจำแนก (B) ตั้งแต่ 0.25 ถึง 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ0.804) แบบสอบถามความพึงพอใจเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน10ข้อสถิติที่ใช้การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ ผลการทดสอบก่อนและหลังเรียนและค่าความคงทนในการเรียนรู้ใช้ค่าเฉลี่ย( )ค่าร้อยละ(%)ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)และการทดสอบค่า t (Dependent t –test)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน พบว่า ผู้เรียนจำนวน 23 คน คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ผู้เรียนทั้งชั้นได้คะแนนเฉลี่ย 43.91 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.83มีผู้เรียนผ่านเกณฑ์ 23 คน ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ มีจำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมดมีคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป
2. ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80 / 80พบว่า โดยภาพรวมทั้ง 5เล่ม มีประสิทธิภาพเท่ากับ85.51 / 87.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 80 / 80 จำแนกตามจำนวน 5เล่มมีประสิทธิภาพ ดังนี้ เล่มที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.30 / 86.09เล่มที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.81 / 86.52เล่มที่3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ85.36 / 84.78 เล่มที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ86.23 / 86.09 และเล่มที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ86.52 / 84.35 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 80 / 80 ทั้ง 5 เล่ม
3. ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3พบว่าค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.8003แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.8003 คิดเป็นร้อยละ 80.03
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครบทั้ง 5 เล่ม พบว่า เมื่อพิจารณาโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด( =4.68 , S.D. = 0.46)
โดยสรุป การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนครั้งนี้ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นและผู้เรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด
vandy7320 10 พ.ค. 2562 เวลา 15:49 น. 0 787
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^