LASTEST NEWS

26 มิ.ย. 2562กศจ.เพชรบูรณ์ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 2 วิชาเอก 4 อัตรา - รายงานตัว 3 ก.ค. 2562 26 มิ.ย. 2562ด่วนที่สุด! การประชุมจัดทำข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูฯ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวฯ 26 มิ.ย. 2562กศจ.เพชรบูรณ์ เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 15 อัตรา 9 วิชาเอก  26 มิ.ย. 2562มาแล้ว!!  3 จังหวัดเตรียม เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2562 จำนวน 155 อัตรา 25 มิ.ย. 2562กศจ.เชียงใหม่ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 11 จำนวน 49 อัตรา - รายงานตัว 4 ก.ค.2562 25 มิ.ย. 2562กศจ.ราชบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 31 อัตรา - รายงานตัว 8 กรกฎาคม 2562 25 มิ.ย. 2562กศจ.สระบุรี กศจ.นครสวรรค์ เฮ! กศจ.พิจิตร ขอใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย 14 อัตรา - รายงานตัว 8ก.ค.2562 25 มิ.ย. 2562ข่าวดี! การประปาส่วนภูมิภาค เปิดสอบบรรจุ 88 อัตรา บรรจุเป็นพนักงาน กปภ ทั่วเทศ !! 25 มิ.ย. 2562ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานจำนวนมาก สมัครบัดนี้-30 ธันวาคม 2562 25 มิ.ย. 2562กศจ.หนองคาย ขออนุมัติเปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2562 จำนวน 42 อัตรา

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ม.3 โดยนางศรุตา รามโคตร

usericon

ชื่อเรื่อง        รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
            และวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในสังคม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สังคมและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้ศึกษาค้นคว้า    นางศรุตา รามโคตร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สังกัด            โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ เทศบาลนครอุดรธานี
ปีที่พิมพ์        2562
บทคัดย่อ
    การจัดการเรียนรู้นับว่าเป็นภารกิจที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับครูผู้สอน ซึ่งจะสำเร็จและบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ครูผู้สอนต้องค้นหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงกิจกรรม การเรียนรู้ให้บรรลุสู่คุณภาพของผู้เรียนที่สูงขึ้น การจัดทำเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในสังคม หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สังคมและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จึงเป็น เครื่องมือ ในการค้นคว้าหาคำตอบในการพัฒนาการเรียนการสอนได้ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1) พัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระ ที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในสังคม หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สังคม และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 2) หาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สังคมและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สังคมและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สังคมและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ที่กำลังเรียนในปีการศึกษา 2561 จำนวน 90 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ที่กำลังเรียนในปีการศึกษา 2561 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือก แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ มี 3 ชนิด ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน จำนวน 6 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับเอกสารประกอบการเรียน จำนวน 33 ข้อ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่า t-test (Dependent samples)
    ผลการศึกษาพบว่า
    1. เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สังคมและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ E1 / E2 เท่ากับ 86.03 / 85.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80 / 80
    2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สังคมและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เท่ากับ 0.6667 หมายความว่า เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สังคมและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วผู้เรียน มีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.67
    3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สังคมและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 6 เล่มโดยรวม พบว่า คะแนนค่าเฉลี่ยหลังเรียน ( = 25.57) สูงกว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน ( =16.70) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สังคมและวัฒนธรรม ทั้ง 6 เล่มโดยรวมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน สูงขึ้นจริง
    4. ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สังคมและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการใช้ภาษา ด้านรูปภาพ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55 และ 4.54 ตามลำดับ) สำหรับ ด้านลักษณะรูปเล่ม ด้านคุณค่าและประโยชน์ที่จะได้รับ ด้านการพิมพ์ และด้านเนื้อเรื่อง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.46, 4.44, 4.40 และ 4.35 ตามลำดับ)
    ผลจากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่า การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีระบบ เป็นขั้นตอน และเมื่อได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์แล้ว จะทำให้ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนองตอบความต้องการ ของผู้เรียนและบรรลุตามความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาของชาติในที่สุด
meemee2515 05 พ.ค. 2562 เวลา 14:59 น. 0 56
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^